ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/ 2014/QĐ- UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ,BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hộingày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hộitỉnh Nam Định tại Tờ trình số 1745/TTr-BHXH ngày 26/9/2014 về việc quyết địnhban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luậtvề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác trongthực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệptrên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vịcó liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;
- BHXH Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢOHIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 10tháng 10 năm 2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm,nội dung, cách thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiệnpháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thựchiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu củahoạt động phối hợp

1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực củaviệc thực hiện các quy định pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủpháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và tổ chứcthực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết kịp thời những yêu cầuhợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạotập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền cáccấp.

2. Xác định rõ trách nhiệm của cơquan chủ trì, cơ quan phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củamỗi cơ quan theo quy định trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổchức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

3. Trên tinh thần hợp tác, cácngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụtrong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH,BHYT, BHTN.

ChươngII

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘIDUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Là cơ quan tham mưu giúp UBNDtỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định của phápluật.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao độngvà người sử dụng lao động. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạmtrong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giảiquyết chế độ BHTN và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quảnlý.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hộitỉnh xây dựng, triển khai chương trìnhphối hợp công tác hằng năm về BHXH, BHTN.

Điều 5. Sở Y tế:

1. Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề BHYT; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phápluật về BHYT trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnhxây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm phápluật về tổ chức thực hiện BHYT.

3. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm travà xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT theothẩm quyền.

4. Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổchức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ kỹthuật khám chữa bệnh theo quy định. Tổ chức cung ứng thuốc, vật tư y tế và quảnlý giá thuốc, giá vật tư y tế.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựngchương trình phối hợp công tác hằng năm và giải quyết các vướng mắc phát sinhtrong việc thanh quyết toán và khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ kháctheo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Là cơ quan chịu trách nhiệmtrước UBND tỉnh trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đốitượng quản lý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiệnpháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chứcthực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thammưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện BHXH,BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Phốihợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tếthành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng vàtổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT;kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của tổchức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất việc khenthưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện BHXH,BHYT, BHTN.

4. Thường xuyên kiện toàn tổ chứcbộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉđạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổchức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnhgiao.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quanliên quan xây dựng chế độ báo cáo; cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơnvị sử dụng lao động tham gia BHXH và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, về cơ sởy tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT.

Điều 7. Sở Tài chính:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh bố tríkinh phí đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN cho các nhóm đối tượng theo quy định.

2. Thực hiện thanh quyết toán vàchuyển kinh phí kịp thời, đầy đủ vào quỹ BHYT, quỹ BHTN cho các đối tượng đượcngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN.

3. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức,đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ một lần mức đóngcho các đối tượng theo phân cấp, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách hàngnăm.

Điều 8. Cục Thuế tỉnh:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc,hàng năm cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số liệu các đơn vị sử dụng laođộng có đăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số lao động hưởng tiềnlương, tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mức đóng, số ngườiđóng BHXH, BHYT, BHTN;

2. Yêu cầu các đơn vị sử dụng laođộng chấp hành, thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình thựchiện công tác quản lý, thu thuế.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Hàng quý cung cấp cho Bảo hiểmxã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp tạmngừng hoạt động, doanh nghiệp hoạt động trở lại, doanh nghiệp giải thể, phá sản.

2. Phốihợp các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTNvào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điều 10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểmxã hội thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện BHYT họcsinh, sinh viên.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc,Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố phốihợp với cơ quan BHXH cùng cấp làm tốt công tác giáo dục vận động họcsinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật BHYT; đảm bảo quyền lợi BHYT cho họcsinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác thu, nộp bảo hiểm BHYT; quản lý, sửdụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác y tế trường học; đảmbảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

3. Phốihợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thanhtra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT tại các trường học; tổ chức tổngkết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc chấphành quy định về BHYT cho học sinh, sinh viên.

Điều 11. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc giải quyết chế độ BHXH đối vớicán bộ, công chức, viên chức của tỉnh quản lý.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyềnthông:

1. Phối hợp với Bảo hiểm xã hộitỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện công tác truyền thông chính sách, phápluật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quantruyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách,pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 13. Sở Tư pháp:

1. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyềnpháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Thực hiện có hiệu quả cácchương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, ưu tiên việc hỗtrợ pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 14. Thanh tra tỉnh:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnhvà các ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luậtvề BHXH, BHYT, BHTN; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm phápluật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 15. Công an tỉnh:

1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụthực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm phápluật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hộitỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Tổngcục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phòng, chốngtội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinhtế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xãhội Việt Nam.

Điều 16. Ban Quản lý các Khucông nghiệp tỉnh:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,tư vấn và giải đáp các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trongphạm vi quản lý.

2. Phối hợp với các cơ quan nhànước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đếnviệc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại cá doanhnghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 17. Liên đoàn Lao độngtỉnh:

1. Phối hợp với các cơ quan nhànước thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống côngđoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia quá trình triểnkhai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt độngkiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, đầy đủ, hợp pháp cho ngườilao động.

2. Chỉ đạo tổ chức công đoàn cáccấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT,BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. UBND các huyện và thành phố:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhànước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên chỉ đạo các cơquan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về BHXH,BHYT trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra, xửlý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối với các đơn vị nợ tiềnBHXH, BHYT, BHTN lớn, kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho ngườilao động.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; thực hiện lộtrình tiến tới BHYT toàn dân.

4. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiệnBHXH, BHYT cấp huyện và chỉ đạo Ủy ban nhândân cấp xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT ở cơ sở.

5. Hằng năm, giao chỉ tiêu pháttriển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, phường, thị trấn cùng với kế hoạchphát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ kháctrong quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định:

Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan tổ chứctuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 20. Hội Nông dân tỉnh, HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đềnghị các đơn vị phối hợp có hiệu quả với Bảohiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát, đôn đốcthực hiện Luật BHYT, hướng tới thực hiện BHYT toàn dân.

Điều 21. Lập dự toán ngân sáchđóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHTN:

Hàng năm, cùng thời gian lập dựtoán ngân sách nhà nước:

1. Đơn vị sử dụng lao động đượcngân sách địa phương bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thườngxuyên; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; Hộiđồng nhân dân các cấp; Ủy bannhân dâncấp xã lập dự toán ngân sách đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo đúng quyđịnh tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

2. Cơ quan Tài chính các cấp chủtrì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗtrợ quỹ BHTN (theo phân cấp tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN)trình cấp cóthẩm quyền quyết định theoquy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

Điều 22. Xây dựng chương trình,kế hoạch công tác, sơ kết, tổng kết

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hộitỉnh:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước và tổ chức thựchiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơkết, tổng kết chuyên đề, giai đoạn việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo quyđịnh.

Điều 23. Rà soát, đối chiếu cácvăn bản pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN

1. Căn cứ kế hoạch, chỉ đạo, hướngdẫn các cơ quan Trung ương hoặc trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặc giao nhiệm vụcho các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, tham gia ý kiến sửa đổi,bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tậphuấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTNcho các cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạovà người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các đơn vị sử dụng lao động, cơ sởkhám chữa bệnh BHYT.

Điều 24. Giải quyết khiếu nại,tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiếnnghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩmquyền của mình, cơ quan có liên quan tiếp nhận phải thụ lý để giải quyết theođúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩmquyền giải quyết thì kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật khiếu nại, tốcáo, Luật tiếp công dân.

2. Đối với những trường hợp đơn,thư do cấp trên chuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phải thụ lý, giảiquyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợp nội dunggiải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm phốihợp với các cơ quan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giảiquyết vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 25. Tổ chức họp giao bannhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướngmắc, phát sinh

1. Căn cứ tình hình thực tế, SởLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, định kỳ hàng nămhoặc 6 tháng tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổchức liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, hạn chế lớn,những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị để giải quyết những vấn đề lớn, có ýkiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các sở,ban, ngành, địa phương để quyết định nội dung chương trình, kế hoạch của tỉnhvề BHXH, BHYT, BHTN.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Kinh phí, nguồn nhânlực thực hiện hoạt động phối hợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phốihợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN từ nguồn ngân sách trong dự toánhằng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ đượcphân công, phân cấp.

2. Cơ quan có chức năng phối hợpthực hiện theo quy chế này, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, bộ phậnchuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nộidung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 27. Chế độ báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Có trách nhiệm phối hợp với cáccơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấphuyện tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này;

b) Trên cơ sở Quy chế này, xâydựng các Quy chế phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong từnglĩnh vực cụ thể;

c) Chủ động phối hợp Văn phòngUBND tỉnh đôn đốc, báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh về tình hình, kết quảtriển khai quy chế.

2. Trong quá trình triển khai, nếucó vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBNDtỉnh để chỉ đạo giải quyết./.