UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHGIÁ BÁN BÁO VÀ ẤN PHẨM BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02năm 2014 của Bộ Tài chính, quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóadịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 193/TTr-GBĐBP ngày 29 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ, cụ thểnhư sau:

1. Giá bánBáo thời sự: 1.700 đồng/tờ (khổ 42cm x 57cm, in 4 trang; in 4 màu trang 1- 4,trang 2 -3 in 1 màu).

2. Giá bánBáo cuối tuần: 2.100 đồng/tờ (khổ 31cm x 41cm, 8 trang; in 4 màu trang 1- 4 -5-8, trang 2 -3-6-7 in 2 màu).

3. Giá bánBáo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao: 2.200 đồng/tờ (khổ 31cm x 41cm, 4trang; in 4 màu trang 1 đến trang 4).

Giá bánbáo và các ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo ĐiệnBiên Phủ..

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Thông tin và Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ, các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL-(Bộ Tư pháp);
- LĐ Văn phòng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT; TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn