ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2014/QĐ-UBND NGÀY 14/5/2014 CỦA UBND TỈNHQUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰCHIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN NĂM 2015, TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sáchhỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộcthiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợdi dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 củaỦy banDân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013của Thủ tướng Chính phủvề việc tiếp tụcthực hiện chính sách hỗ trợ di dân thựchiện định canh, định cư đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vữngcho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến 2020”;

Thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư đối vớicác hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trìnhsố 38/TTr-BDT ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi bổ sung một số điều tạiQuyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lývà thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh,định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh BìnhPhước, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi căn cứ pháp lý thứ 4 như sau:

“Thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dântộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012” và chuyển vị trí xuống sau căn cứ thứ6.

2. Sửa đổi căn cứ pháp lý thứ 5 như sau:

“Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sáchhỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư chođồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015”.

3. Bổ sung thêm các căn cứ pháp lý cụ thể:

“Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐNDngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồngbào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến 2020”.

4. Về nội dung Quy định theo Quyết địnhsố 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014củaUBND tỉnh.

- Tại Điều 1, Chương I, sửa đổi thành “Quy định nàyáp dụng cho chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho các hộđồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn du canh, du cư thuộc vùng khó khăn trênđịa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 5 như sau:

Ngân sách tỉnh: Đảm bảo chi cho các nhiệm vụ điềutra, khảo sát, lập đề án tổng quan và các dự án định canh, định cư; bố trí kinhphí tuyên truyền, vận động các hộ thuộc đối tượng của chính sách thụ hưởng tựnguyện thực hiện định canh, định cư; quản lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ đãđược định canh, định cư. Ngoài ra, ngân sách tỉnh có thể bổ sung thêm để đốiứng với nguồn vốn của Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả chính sách định canh,định cư trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ thêm để làm nhà ở, hỗ trợ lương thực cho cáchộ về điểm định canh, định cư theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 14/01/2014củaỦy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổsung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014của UBND tỉnh quy địnhvềquản lý và thựchiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tiếp tục thực hiện chính sáchhỗ trợdi dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.


Nơi nhận:

- VPCP, UBDT, Bộ KHĐT, Bộ TC;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT (qđ091-14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong