ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 01 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUYĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI BẰNGNGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đấu thầungày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lýnhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụthể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNhà ở;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2440/TTr-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn chủ đầutư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Quy định xửlý chuyển tiếp

1. Đối với các dự ánphát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được Ủy bannhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư trước khi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dungcủa Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về pháttriển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2014/TT-BXD)có hiệu lực thi hành thì không phải lựa chọn lại. Chủ đầu tư tiếp tục triểnkhai thực hiện theo nội dung của Quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý liênquan. Trường hợp chủ đầu tư dự án có đề xuất thay đổi một trong các nội dungcủa dự án so với nội dung chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền đã banhành thì phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số08/2014/TT-BXD.

2. Đối với các dự ánphát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đang trong quátrình tổ chức lựa chọn chủ đầu tư mà chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhậnchủ đầu tư thì việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo nội dung của Quyđịnh kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘIDUNG VỀ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐNNGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Quy định này quy địnhmột số nội dung cụ thể về việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiđược đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòatheo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 5năm 2014 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2014/TT-BXD) vềviệc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sauđây gọi tắt là Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ) bao gồm: Quy định về chủ đầu tư,quy định về Bên mời thầu, quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư.

2. Những nội dung kháccó liên quan đến công tác đấu thầu không nêu tại Quy định này thì thực hiệntheo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai và pháp luật vềnhà ở.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Quy định này áp dụng đốivới tất cả các tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quanđến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chương II

NHỮNG QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về chủđầu tư và điều kiện đăng ký tham dự thầu

1. Quy định về chủ đầutư

Chủ đầu tư dự án pháttriển nhà ở xã hội là người sở hữu vốn để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xãhội đó, bao gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có chức năng kinhdoanh bất động sản theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư xây dựng nhà ởxã hội theo dự án; doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có sử dụng lao động đầu tưxây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người lao động của doanhnghiệp đó.

2. Điều kiện để đượcđăng ký tham dự thầu đối với nhà đầu tư

a) Phải có đăng ký kinhdoanh bất động sản hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sảnvà có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có vốn đầu tư thuộcsở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư có quy môsử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy môsử dụng đất từ 20 ha trở lên.

c) Có tổng mức đầu tưcủa dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mứcđầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (gọi chung là giá sàn).

d) Có các đề xuất về nộidung dự án như tên dự án; tên chủ đầu tư; tiến độ và thời gian thực hiện dự án;mục tiêu và hình thức đầu tư; địa điểm và quy mô dự án; diện tích sử dụng đất;quy mô dân số; phương án tiêu thụ sản phẩm; khu vực để xe công cộng và để xecho các hộ gia đình cá nhân sinh sống trong khu vực dự án sau khi hoàn thànhviệc đầu tư xây dựng; trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

đ) Có khả năng huy độngvốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án.

e) Có hồ sơ dự thầu đápứng được các điều kiện tại hồ sơ mời thầu.

g) Nộp kinh phí bảo đảmdự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.

Điều 4. Quy định về Bênmời thầu

1. Ủy ban nhân dân tỉnhgiao cho Sở Xây dựng làm Bên mời thầu để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư.

2. Bên mời thầu có các nhiệmvụ:

a) Tổ chức thực hiện quátrình đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tưthực hiện dự án nhà ở xã hội theo đúng các nội dung quy định của pháp luật cóliên quan và của Quy định này;

b) Trên cơ sở kết quảthẩm định của đơn vị chuyên môn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phêduyệt hồ sơ mời thầu (kể cả các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trươngđầu tư của Thủ tướng Chính phủ);

c) Tổ chức lập hoànchỉnh hồ sơ theo đúng quy định trên cơ sở thông báo kết quả đấu thầu của Tổchuyên gia để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định lựa chọnchủ đầu tư, trừ các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủtướng Chính phủ;

d) Đối với các dự ánthuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Tổ chứclập hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng nội dung quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7Thông tư số 08/2014/TT-BXD ;

đ) Tổ chức thực hiệnnhững nhiệm vụ liên quan theo quy định của pháp luật trong quá trình chủ đầu tưtriển khai thực hiện dự án.

Điều 5. Quy định vềtrình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư

1. Công bố danh mục vàcác thông tin về dự án

a) Định kỳ hàng quý, SởXây dựng có trách nhiệm cập nhật thông tin về quỹ đất mới theo quy hoạch để đầutư xây dựng nhà ở xã hội và các trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại,khu đô thị mới không có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%mà quỹ đất này được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố công khaitrên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng về danh mục dự án nhà ởxã hội cần lựa chọn chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để cácnhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự.

b) Nội dung công bố cácthông tin về dự án kèm theo các danh mục dự án theo quy định như sau:

- Quy hoạch xây dựng đôthị, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000.

- Địa điểm, ranh giới vàdiện tích khu đất phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

- Các điều kiện về sửdụng đất (được giao hoặc thuê, thời hạn thuê, bảng giá đất của từng khu vực vàcác nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định).

- Yêu cầu về quy hoạch,kiến trúc, số lượng và các loại nhà ở trong phạm vi thực hiện dự án, tiến độthực hiện dự án.

- Phương án tổng thể vềbồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).

- Yêu cầu về quản lý vậnhành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong.

- Các điều kiện tham giađấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

- Thời gian tiếp nhận hồsơ dự thầu.

2. Kế hoạch lựa chọn chủđầu tư

a) Trong thời hạn 30ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên, căn cứ danh mục dự án đã được công bố và sốlượng nhà đầu tư quan tâm đăng ký, Sở Xây dựng lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tưtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Kế hoạch lựa chọnchủ đầu tư phải bao gồm các nội dung về tên dự án, hình thức lựa chọn chủ đầutư, Bên mời thầu, phương thức đấu thầu, thời gian tổ chức lựa chọn chủ đầu tưvà các nội dung chính khác nếu cần thiết.

b) Hình thức lựa chọnchủ đầu tư

Việc lựa chọn chủ đầu tưthực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội được tiến hành theo các hình thức nhưsau:

- Đấu thầu: Áp dụng đốivới trường hợp từ 02 nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2Điều 12 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và có văn bản đăng ký làm chủ đầu tư.

- Chỉ định chủ đầu tư:Áp dụng trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư có đủ các điều kiện quy định tạiKhoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và có văn bản đăng ký làm chủ đầutư.

c) Sau khi kế hoạch lựachọn chủ đầu tư được phê duyệt, Bên mời thầu tiến hành thực hiện các bước tiếptheo để lựa chọn chủ đầu tư.

3. Quy trình lựa chọnchủ đầu tư

a) Trường hợp đấu thầu:

- Áp dụng phương thứcđấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, gồm hồ sơ đề xuất về mặt kỹ thuật (kể cảcác nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư) và hồ sơ về mặt tàichính.

- Nhà đầu tư nộp đồngthời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ về tài chính riêng biệt theo yêu cầucủa hồ sơ mời thầu.

- Việc mở thầu được tiếnhành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóngthầu. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ về tài chính đểđánh giá.

- Việc đánh giá hồ sơ đềxuất về kỹ thuật và hồ sơ về tài chính phải căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầuđược phê duyệt và các quy định có liên quan.

- Sau khi có kết quả lựachọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, ban hành Quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án.

- Sau khi có Quyết địnhlựa chọn chủ đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện công khaikết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội trên Cổng thông tinđiện tử (Website) của Sở Xây dựng.

b) Trường hợp chỉ địnhchủ đầu tư: Trình tự, thủ tục chỉ định chủ đầu tư theo nội dung quy định tạiKhoản 1 Điều 4 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xâydựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2010/TT-BXD) Nguyêntắc lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này.

4. Tổ chuyên gia đấuthầu lựa chọn chủ đầu tư

a) Sau khi kế hoạch lựachọn chủ đầu tư được phê duyệt, Sở Xây dựng có trách nhiệm trình Ủy ban nhândân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn chủ đầutư và Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia.

Thành viên của Tổ chuyêngia bao gồm Bên mời thầu và đại diện của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính do Sở Xây dựng làm Tổ trưởng.

b) Nhiệm vụ của Tổchuyên gia:

- Xây dựng tiêu chí đánhgiá, các thang điểm cụ thể trên cơ sở nội dung của hồ sơ mời thầu;

- Kiểm tra, xem xét,chấm điểm đối với từng hồ sơ dự thầu;

- Lập báo cáo đánh giáhồ sơ dự thầu theo đúng quy định để gửi cho Bên mời thầu.

5. Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu được lậptheo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở,kinh doanh bất động sản và pháp luật về đầu tư, xây dựng; trong đó phải nêu rõcác nội dung sau đây làm cơ sở cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và làm cơsở để xem xét, đánh giá lựa chọn chủ đầu tư:

a) Các thông tin về dựán theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Các biểu mẫu cầnthiết của hồ sơ dự thầu mà nhà đầu tư phải thực hiện;

c) Thời gian có hiệu lựccủa hồ sơ dự thầu;

d) Tiêu chuẩn đánh giáhồ sơ dự thầu (bao gồm các tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ thể phù hợp vớinội dung của hồ sơ mời thầu);

đ) Giá trị bảo đảm dựthầu (tương đương 1% tổng mức đầu tư của dự án); thời gian có hiệu lực của bảođảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày);các trường hợp bị tịch thu bảo đảm dự thầu theo quy định của pháp luật;

e) Bảo đảm thực hiện đầutư dự án (tương đương 3% tổng mức đầu tư của nhà thầu được lựa chọn); cáctrường hợp bị tịch thu bảo đảm thực hiện đầu tư dự án và bị thu hồi giấy chứngnhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

g) Các nội dung cầnthiết khác có liên quan.

6. Nguyên tắc lựa chọnchủ đầu tư

a) Đối với trường hợpđấu thầu: Nhà đầu tư được xem xét đề nghị lựa chọn làm chủ đầu tư khi đáp ứngđầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có hồ sơ dự thầu hợplệ;

- Đáp ứng yêu cầu vềnăng lực và kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu về kỹthuật (bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện dự án tốt hơn);

- Đáp ứng yêu cầu về tàichính (có tỷ lệ vốn chủ sở cao hơn; giá bán, cho thuê, thuê mua thấp hơn);

- Dự án đạt hiệu quả caonhất.

b) Đối với trường hợpchỉ định chủ đầu tư: Nhà đầu tư được xem xét đề nghị lựa chọn làm chủ đầu tưkhi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh nghiệm và vốn sở hữu của chủ đầu tưtheo quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản, cụthể như sau:

- Có đăng ký kinh doanhbất động sản hoặc giấy chứng nhận có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốnpháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có vốn đầu tư thuộc sởhữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án cóquy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án cóquy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Điều 6. Lập, thẩm định,phê duyệt và triển khai thực hiện dự án

1. Sau khi có kết quảlựa chọn chủ đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm địnhvà phê duyệt dự án đầu tư nhà ở xã hội theo các quy định pháp luật về quản lýquy hoạch và đầu tư xây dựng.

2. Chủ đầu tư chịu tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các quy định pháp luật về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 7. Tổ chức thựchiện

Sở Xây dựng là cơ quanchủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; các tổ chức đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyđịnh này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phátsinh các nhà đầu tư, các tổ chức liên quan kịp thời gửi ý kiến bằng văn bản đếnSở Xây dựng để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sungnếu cần thiết./.