ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN,CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤTRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lýđiểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyềnthông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhâncó có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

QUY ĐỊNH

VỀQUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒIGIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬCÔNG CỘNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quy trìnhtiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại,thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với SởThông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệpcung cấp dịch vụ Internet, các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng, điểm truy nhập Internet công cộng và các tổ chức, cá nhân liên quan đếnviệc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộngtrên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng

1. Các tổ chức, cá nhân trênđịa bàn tỉnh chỉ được phép thiết lập điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng khi đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạtđộng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Điều kiện để được cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng, bao gồm:

a. Có đăng ký kinh doanh điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

b. Cửa chính hoặc cửa phụ của điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng chính hoặc cổng phụcủa trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trườngphổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thôngdân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú theo chiều dài đường bộ ngắnnhất từ 200m trở lên.

c. Có biển hiệu “Điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm: tên địa điểm, địa chỉ,số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet phải kèm thêm sốđăng ký kinh doanh Đại lý Internet. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanhnghiệp phải kèm thêm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịchvụ Internet của doanh nghiệp.

d. Tổng diện tích các phòngmáy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy địnhcụ thể như sau:

- Tối thiểu là 50 m2 tại khu vựccác phường thuộc thành phố Quy Nhơn;

- Tối thiểu là 40 m2 tại khu vựccác phường thuộc thị xã An Nhơn và các thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Tối thiểu là 30 m2 tại tấtcả các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh.

đ. Đảm bảo đủ ánh sáng, độchiếu sáng đồng đều trong phòng máy.

e. Có thiết bị và nội quyphòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của BộCông an.

f. Nộp lệ phí cấp, sửa đổi, bổsung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định hiện hành củaNhà nước.

3. Ngoài ra, các điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụở nơi mọi người dễ quan sát, bao gồm: các hành vi bị cấm (quy địnhtại Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ); quyền và nghĩa vụ củangười chơi (quy định tại Điều 37 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ) Trườnghợp các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có cung cấp dịch vụtruy cập Internet, trong Bảng nội quy sử dụng phải có thêm quyền và nghĩavụ của người sử dụng dịch vụ Internet (quy định tại Điều 10 củaNghị định số 72/2013/NĐ-CP ).

Điều 4. Thời gian hoạt động của điểmtruy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Thời gian hoạt động của đại lýInternet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử tuân thủ theo quy định của Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định về thời gian mở cửa, đóng cửahoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Thời gian hoạt động của điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Chương II

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI VÀTHU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCHVỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Điều 5. Thẩm quyền tiếp nhận, thẩm địnhvà cấp giấy chứng nhận

1. Cơ quan cấp giấy chứng nhận là SởThông tin và Truyền thông.

2. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồsơ và kiểm tra thực tế các điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng là phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 6. Quy trình tiếp nhận, thẩm địnhvà xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầuthiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải thực hiện đủthủ tục hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơtrực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến phòng Văn hóa - Thông tin tạiđịa phương.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin tiếnhành thẩm định và kiểm tra thực tế tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng.

4. Sau khi thẩm định hồ sơ và kiểmtra các điều kiện hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này,phòng Văn hóa - Thông tin gửi hồ sơ, phí, lệ phí đến Sở Thông tin và Truyềnthông để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

5. Trường hợp điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng chưa đủ điều kiện hoạt động, phòng Văn hóa -Thông tin có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ điều kiện chưađáp ứng để các tổ chức, cá nhân biết.

Điều 7. Quy trình sửa đổi, bổ sunggiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng

1. Trong thời hạn hiệu lực của giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi,bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng nếu có các thay đổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 củaThông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

2. Tổ chức, cá nhân phải tiếnhành hoàn tất các thủ tục hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhậntheo quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

3. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ,phí, lệ phí trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Sở Thông tin vàTruyền thông.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tiếnhành thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng, thay thế cho giấy chứng nhận cũ.

5. Trường hợp từ chối, Sở Thông tinvà Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từchối cho các tổ chức, cá nhân biết.

Điều 8. Quy trình gia hạn, cấp lạigiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng

1. Quy trình gia hạn giấy chứng nhận:

a. Các điểm đã được cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốntiếp tục hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã được cấp, phải làm thủ tụcgia hạn giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Thông tư số23/2013/TT-BTTTT .

b. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ,phí, lệ phí trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Sở Thông tin vàTruyền thông.

c. Sở Thông tin và Truyền thông tiếnhành thẩm định và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Quy trình cấp lại giấy chứng nhận:

a. Trường hợp giấy chứng nhận đủ điềukiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bịrách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng phải hoàn tất các thủ tục theo quy định tạiKhoản 4, Điều 10 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

b. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ,phí, lệ phí trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Sở Thông tin vàTruyền thông.

c. Sở Thông tin và Truyền thông tiếnhành thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Trường hợp từ chối, Sở Thông tinvà Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từchối cho các tổ chức, cá nhân biết.

Điều 9. Thu hồi Giấy chứng nhận

Sở Thông tin và Truyền thông thu hồiGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng nếu tổ chức, cá nhân liên quan có các hành vi vi phạm được quy định tạiĐiều 11 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

Điều 10. Phí, lệ phí cấp, sửa đổi, bổsung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung,gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng được thực hiện theo quy định của Bộ Tàichính và các quy định khác có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Thông tin và Truyềnthông

1. Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liênquan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các điểm truy cập Internetcông cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; tổ chức thông tintuyên truyền các nội dung của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Thông tư số23/2013/TT-BTTTT và nội dung tại Quy định này cho các doanh nghiệp cung cấp dịchvụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, điểm truy cậpInternet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt độngtrên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổsung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin thựchiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế các điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động tại địa phương.

3. Công khai danh sách các điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhậntrên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Cập nhật, công khai danh sách cáctrò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên trang thông tin điệntử của Sở Thông tin và Truyền thông và thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt việcquản lý, thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internetcông cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báocáo định kỳ 06 tháng/01 lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh về việc thựchiện Quy định này; báo cáo, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủyban nhân dân tỉnh những biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế trongcông tác quản lý hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngcủa địa phương.

Điều 12. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấnvà các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tếcác điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngtheo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy định này.

2. Tăng cường công tác quản lý nhànước trong hoạt động Internet tại địa phương theo thẩm quyền; Chỉ đạo Phòng Vănhóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vịcó liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số72/2013/NĐ-CP Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT và Quy định này đến các tổ chức, cánhân có liên quan và người dân trên địa bàn.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông và các đơn vị liên quan thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê,báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Điều 13. Các doanh nghiệp cungcấp dịch vụ Internet

1. Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫncho các chủ điểm truy cập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử đang hoạt động và chủ điểm đăng ký mới cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng về việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo Quy định này và các vănbản khác có liên quan.

2. Có trách nhiệm tổ chức tập huấn,hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Thông tư số23/2013/TT-BTTTT và Quy định này đến các điểm cung cấp dịch vụ truy cậpInternet công cộng, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đượccó ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơquan, đơn vị, địa phương liên quan trong hoạt động quản lý các điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

Đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2015,các điểm truy cập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đanghoạt động theo quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 củaChính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tửcó nghĩa vụ hoàn tất chuyển đổi và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị địnhsố 72/2013/NĐ-CP Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT và Quy định này.

Những đại lý Internet công cộng cócung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường dưới 200m đến hếtngày 10 tháng 02 năm 2015 bắt buộc phải chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chấm dứtviệc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có vấnđề phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cánhân, doanh nghiệp phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.