ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ HỖ TRỢ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC, SINH VIÊN THUỘC DIỆN ĐƯỢC ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒIDƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀIHẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHI VI PHẠM CAM KẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đàotạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kếthợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐNDngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy địnhchế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựngnguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chínhtại Tờ trình số 3533/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường chiphí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụngcác chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựngnguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khivi phạm cam kết.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh về banhành Quy định về Bồi thường đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đốitượng áp dụng chế độ thu hút nhân tài; học sinh, sinh viên thuộc diện nguồn dựbị dài hạn khi vi phạm cam kết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
- Bộ Tài chính;
-
Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (đb/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KD, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH

VỀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ HỖ TRỢ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, SINHVIÊN THUỘC DIỆN ĐƯỢC ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂNTÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHI VI PHẠM CAM KẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số24/ 2015/QĐ-UBND ngày 12tháng 10 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm viáp dụng:

Quy định này quy định việc bồi thườngchi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức sinh viên thuộc diện được áp dụngcác chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tàitrên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết, bao gồm quy định về thời gian cam kếtcông tác, các trường hợp phải bồi thường, cách tính chi phí bồi thường, quy trìnhxem xét và thu hồi chi phí bồi thường.

Điều 2. Đốitượng áp dụng:

Đối tượng áp dngquy định bồi thường hỗ trợ đào tạo được quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 5 Điều1; Khoản 2 Điều 9; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Điều 14 và Điều 15 Quyđịnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trongtỉnh (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) được cử đi đào tạo sau đại học;

2. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cảcán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dânsự, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng) được hỗ trợ khuyến khích tựđào tạo;

3. Sinh viên là người dân tộc thiểu số,có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khánh Hòa học các ngành nghề mà tỉnh có nhucầu tại các trường đại học công lập hệ chính quy, có cam kết tham gia vào lựclượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh;

4. Học sinh, sinh viên đang hưởng chếđộ đào tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học;

5. Những người có bằng tốt nghiệp đạihọc loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ; Những người có bằng tiến sĩ; Chuyên gia các ngànhtrọng điểm của tỉnh được hỗ trợ chế độ thu hút nhân tài.

Điều 3. Quyđịnh thời gian cam kết công tác:

1. Cán bộ, công chức, viên chứchọc sau đại học:

- Đối với cán bộ, công chức: Thời giancam kết tiếp tục công tác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ít nhất gấp03 lần thời gian đào tạo.

- Đối với viên chức: Thời gian cam kết tiếp tục công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khihoàn thành chương trình đào tạo ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

2. Đối tượng tự đào tạo vàthu hút nhân tài:

- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cảcán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Tòa Án, Viện kiểm sát, Thi hành án dânsự, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng) tự học thạc sĩ, tiến sĩ nhữngngành nghề phù hợp với ngành nghề hin đang công tác mà tỉnh có nhu cầu; Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I,chuyên khoa II khi có bằng tốt nghiệp, thời gian phục vụ công tác 06 năm kể từngày nhận bằng tốt nghiệp;

- Những người có bằng tốt nghiệp đại họcloại giỏi, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ những ngành nghề phù hợp với ngành nghề hiệnđang công tác mà tỉnh có nhu cầu, những chuyên gia các ngành trọng điểm mà tỉnhcó nhu cầu đã được hưởng chế độ thu hút nhân tài của địa phương phải có thời gian phục vụ công tác 06 năm kểtừ ngày được tuyển dụng.

Điều 4. Cáctrường hợp phải bồi thường chi phí hỗ trợ:

1. Các đối tượng không thực hiện đủ thờigian cam kết công tác;

2. Học sinh, sinh viên tự ý bỏ học hoặcbị nhà trường buộc thôi học;

3. Cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏhọc hoặc bị buộc thôi học;

4. Sinh viên tốt nghiệp không về địa phươngcông tác hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩmquyền;

Đối với các trường hợp xin chuyển côngtác đến cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh khi chưa đủ thời gian, có sự đồng ý củacấp quản lý thì phải làm giấy xác nhận đã nhận kinh phí đào tạo, trợ cấp hoặchỗ trợ thu hút nhân tài và thời gian công tác đã phục vụ để cơ quan xin chuyểnđến theo dõi tiếp tục.

Điều 5. Các khoảnchi phí được tính để bồi thường và cách tính chi phí bồi thường:

1. Trường hợp phục vụ không đủ thời giancam kết công tác theo quy định thì phải bồi thường như sau:

Chi phí đào tạo phải bồi thường

=

Thời gian yêu cầu phục vụ - Thời gian làm việc sau khi đào tạo

x

Tổng chi phí của khóa đào tạo

Thời gian yêu cầu phục vụ

Tổng chi phí của khóa đào tạo là nhữngkhoản chi đã được ngân sách nhà nước chi trả trong suốt quá trình đào tạo theoquy định, kcả kinh phí hỗtrợ bảo vệ tốt nghiệp luận văn.

2. Trường hợp tự ý bỏ học hoặc bị nhàtrường buộc thôi học: Chi phí bồi thường bằng tổng chi phí ngân sách hỗ trợ đàotạo đến thời điểm nghỉ học.

Điều 6. Hội đồngxét bồi thường, quy trình xét chi phí bồi thường và thu hồi chi phí bồi thường

1. Hội đồng xét bồi thường:

a) Đối với cán bộ công chức, viên chức:

- Đối với cán bộ, công chức: thực hiệntheo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28 Chương IV Thông tư số03/2011/TT-BNVcủaBộ trưởng Bộ Nội vụ ngày25/01/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

- Đối với viên chức: thực hiện theo quyđịnh tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Chương 3 Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợpđồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Đối với học sinh, sinh viên Hội đồngxét bồi thường gồm:

- Giám đốc Sở Nội vụ

- Chủ tịch Hội đồng

- Giám đốc Sở Tài chính

- Thành viên.

- Công chức phụ trách đào tạo, bồi dưỡng Sở Nội vụ - Thư ký hội đồng

- Thành viên

- Đại diện phụ trách kế toán của cơ quan chi trả các khoản chi phí

- Thành viên

- Đại diện UBND huyện, thị xã, thành phố tại địa phương có học sinh, sinh viên

- Thành viên.

2. Quy trình xét chi phí bồithường:

- Chủ tịch Hội đồng công bố thành phầnvà giới thiệu thư ký;

- Bộ phận theo dõi công tác đào tạo củaSở Nội vụ báo cáo nội dung liên quan đến công tác bồi thường, các quy định vềchế độ bồi thường và kinh phí đã chi cho đối tượng là sinh viên buộc bồi thường;

- Hội đồng thảo luận và biểu quyết mứcbồi thường;

- Chủ tịch Hội đồng quyết định mức bồithường;

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thànhnhiệm vụ.

3. Thu hồi chi phí bồithường:

- Người bồi thường chi phí có trách nhiệmnộp khoản tiền phải bồi thường vào ngân sách nhà nước kể từ khi có quyết địnhcủa Giám đốc Sở Nội vụ.

- Trong trường hợp người phải bồi thườngchi phí đào tạo không thực hiện nộp trả khoản tiền theo quy định trên đây thìlãnh đạo cơ quan sử dụng công chức (đối với công chức), Thủ trưởng đơn vị sựnghiệp (đối với viên chức), Sở Nội vụ (đối với học sinh, sinh viên) có trách nhiệmđôn đốc nộp đầy đủ khoản tiền phải bồi thường theo quy định. Trường hợp các đối tượng do Sở Nội vụ quản lý (học sinh, sinhviên, thu hút nhân tài) không chấp hành quyết định của Chủ tịch Hội đồng thìChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giámđốc Sở Nội vụ khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơnvị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định này và có trách nhiệm đôn đốcthu hồi chi phí đào tạo đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên;

- Sở Tài chính hướng dẫn các đối tượngnộp chi phí bồi thường vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địaphương có trách nhiệm đôn đốc thu hồi chi phí bồi thường đối với công chức, viênchức được cử đi học sau đại học và các đối tượng thu hút nhân tài thuộc phạm viquản lý.

Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 quyđịnh này phải nghiên cứu kỹ các nội dung quy định tại Quyết định này trước khi kýcam kết./.