ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/ 2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều ca Luật Công chứng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình s 714/TTr-STP ngày 05/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lýnhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
-
Cục Kim tra văn bản QPPL - BTP;
-
Cục Công tác phía Nam - BTP;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Trung tâm Công báo tnh:
-
Cng thông tin điện tử LA;
-
Phòng NC-NC;
-
Lưu: VT,U.

TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Nguyên

QUY CHẾ

PHỐIHỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBNDngày 12/6/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Long An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy địnhđối tượng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phi hợp gia Sở Tư pháp với yban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phTân An (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các sở,ngành tỉnh trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệncông tác quản lý nhà nước vcông chứng trên địa bàn tỉnh Long.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Sở Tư pháp.

2. Các sở, ngành tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Nguyên tắcphối hợp

1. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của từng đơn vvà các quy định pháp luậthiện hành về công chứng.

2. Đề cao trách nhiệmcủa các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp quản lý v tchức và hoạt động công chứng.

3. Bảo đảm tính thường xuyên, kháchquan, kịp thời, chính xác.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨCVÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phốihợp

1. Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, thi hành pháp luật về công chứng, chínhsách phát triển nghề công chứng, chủ trương xã hội hóahoạt động công chng.

2. Thực hiện các biện pháp phát triểntổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tổng thể pháttriển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến tchức và hoạt động công chứng.

4. Trao đổi, cung cấp thông tin về tổchức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tronghoạt động công chứng và công chứng viên.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra về tổchức và hoạt động công chứng.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Việc trao đổi, cung cấp thông tin vềhoạt động công chứng và công chứng viên giữa Sở Tư pháp với y ban nhân dân cấp huyện và các sở, ngành tỉnh được thhiện bng văn bản, theo các hình thức gửi trựctiếp, qua đường bưu điện qua hộp thư điện tử.

2. Việc phối hợp được thực hiện thôngqua các cuộc họp giao ban; phối hợp kim tra v tchức và hoạt động công chứng giữa Sở Tư pháp vớiỦy ban nhân dân cp huyện và các sở,ngành tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệmphối hợp

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ngành tỉnh trong việc tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổ chứchành nghề công chứng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;xem xét, đánh giá vtính hợp lý, hiệu quả của địa điểmthành lập Văn phòng công chứng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

b) Chủ trì, phihợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạtđộng của Hội Công chứng viên tỉnh; phi hợp với Sở Tàichính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng; Phối hợp với Hội Công chứng viêntỉnh trình y ban nhân dân tỉnh cho phép hợp nht, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng theo quy định pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dâncấp huyện và các sở, ngành tỉnh rà soát các quy định củapháp luật về công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan đ báo cáo, đxuất y ban nhândân tỉnh sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng tại địa phương; đảm bảo việc thực hiện các quy địnhpháp luật về công chứng và các văn bản có liên quan thốngnhất, đồng bộ.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyệntrong việc tiếp nhận ý kiến của tchức, cá nhân đi với tchức và hoạt động công chứng; chỉ đạo cáctổ chức hành nghcông chứng thực hiện việc niêm yết công khaitại trụ sở số điện thoại của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý tổchức, hoạt động công chứng để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc thôngtin, phản ánh về tổ chức hoạt động công chứng.

đ) Trường hợp cần thiết, chtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ngành tỉnh tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tổ chức và hoạt độngcông chứng trong tỉnh.

e) Hàng năm và đột xuất khi có vấn đềphát sinh, tổ chức họp với Ủy ban nhân dân cp huyện và cácsở, ngành tỉnh để đánh giá về tình hình hoạt động của các tchức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; thông tin liên quan đến việckim tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếunại, tố cáo, phản ánh kiến ngh vcông chứng tại địa phương cho Ủy ban nhândân cấp huyện; tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong tchức và hoạt động công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền,phổ biến pháp luật về công chứng giá trị pháp lý của văn bản công chứng, về chủtrương xã hội hóa hoạt đng côngchứng, Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chođội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương.

b) Phi hợp vớiSTư pháp xem xét, đánh giá về nhu cầu công chứng của tổ chức,cá nhân trên địa bàn; góp ý kiến về địa điểm, tính hiệu quả của việc phát trin Văn phòng công chứng; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạtđộng công chứng tại địa phương.

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cóliên quan, y ban nhân dân cấp xã cung cp thông tin về đương sự và tài sản theo quy định của pháp luật khi cóyêu cu ca tchứchành nghcông chứng phục vụ cho việc công chứng hợp đồng,giao dịch; chđạo Ủy ban nhân dân cpxã phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng trong việc niêm yết thỏa thuậnphân chia di sản, khai nhận di sản.

d) Thực hiện việc giám sát, cung cp thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri, cáctchức, cá nhân liên quan đến tchức và hoạt động công chứng tại địa phương. Trường hợp cần thiếtkiến nghị Sở Tư pháp thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra v tchức và hoạt động công chứng đối với các tổ chứchành nghề công chứng tại địa phương.

3. Các sở, ngành tỉnh

a) S Tài nguyênvà Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộcphi hợp cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắnlin vi đất liên quan đến các hợpđồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng khi có yêu cầu.

b) Các s, ngànhtỉnh liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệmphi hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước đi với tchức và hoạtđộng công chứng, phối hợp trong việc kim tra, thanh tra vtổ chức và hoạt động công chứng trênđịa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 7. Triển khaithực hiện Quy chế

1. S Tư pháp chủ trì, phi hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyệnvà các sở ngành tỉnh tchức triển khai, thực hiện, hướng dẫn,theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quảviệc thực hiện Quy chế.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếucó khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phươngkịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp) để được xem xét choý kiến gii quyết hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phùhợp./.