ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 6 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHLÀO CAI

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ LuậtNăng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị địnhsố 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thôngtư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thôngtư số 08/2010/TT -BKHCN ngày22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phéptiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thôngtư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấyphép”;

Căn cứ Thôngtư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướngdẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thôngtư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vềđo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báophóng xạ môi trường;

Căn cứ Thôngtư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vềkiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ côngchúng;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên bộ: Bộ Khoa họcvà Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toan bức xạ trong y tế;

Căn cứ Thôngtư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vềquản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

Căn cứ Thôngtư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việcchuẩn bị ứng phó vá ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạchứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Thôngtư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vềđào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạtđộng dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

Căn cứ Quyết địnhsố 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy địnhvề kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 21/TTr-SKHCN ngày 27/4/2015,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quảnlý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày16/4/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạtrên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quanđơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 củaUBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quyđịnh quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm:

1. Các quy địnhchung trong bảo đảm an toàn bức xạ.

2. Khai báo, cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

3. Yêu cầu bảo đảmvề thiết bị và cơ sở vật chất.

4. Trạm quan trắcvà cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai.

5. Kế hoạch ứngphó sự cố bức xạ, hạt nhân.

6. Trách nhiệm bảođảm an toàn bức xạ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quannhà nước thực hiện công tác liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước về antoàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Các tổ chức,cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều3. Giải thích từ ngữ

Theo quy định tạiĐiều 3 Luật Năng lượng nguyên tử:

a) Bức xạlà chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất;

b) Nguồn phóngxạ là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạtnhân:

c) Chiếu xạlà sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đốitượng vật chất khác;

d) An toàn bứcxạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừasự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường;

đ) Mức miễn trừkhai báo, cấp phép là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bứcxạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ được coi là khôngnguy hại cho con người, môi trường.

2. Theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạtrong y tế (Thông tư liên tịch số 13/20I4/TTLT-BKHCN-BYT):

Chiếu xạ y tếlà sự tác động của bức xạ ion hóa lên các đối tượng sau:

a) Người bệnh khithực hiện chẩn đoán hoặc điều trị bệnh;

b) Người được kiểmtra hoặc giám định sức khỏe;

c) Người tìnhnguyện tham gia nghiên cứu y sinh học;

d) Người tìnhnguyện giúp đỡ, chăm sóc người bệnh (việc đó không phải là nghề nghiệp của họ)khi người bệnh được chẩn đoán hoặc điều trị bằng bức xạ ion hóa.

3. Theo quy định tạiĐiều 3 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệvề việc “Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạvà cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ” (Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN):

a) Sử dụng thiếtbị X- quang chẩn đoán trong y tế là việc sử dụng thiết bị phát tia X trongchẩn đoán y tế, bao gồm thiết bị soi, chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quangtăng sáng truyền hình, thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú,thiết bị X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bịX-quang đo mật độ xương, thiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch, thiết bịX-quang thú y;

b) Sử dụng thiếtbị bức xạ là việc sử dụng thiết bị bức xạ có gắn nguồn phóng xạ hoặc thiếtbị phát tia X, không bao gồm máy gia tốc, thiết bị xạ trị, thiết bị chiếu xạ khửtrùng, xử lý vật liệu;

c) Thay đổiquy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ là việc thay đổi vị trí nguồnbức xạ lắp đặt cố định, thay đổi giới hạn vận hành so với quy định trong giấyphép, thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị bức xạ có ảnh hưởng đến an toànhoặc thay đổi cấu trúc hệ thống đảm bảo an toàn bức xạ.

Điều4. Quy định chung về bảo đảm an toàn bức xạ

1. Sở Khoa học vàCông nghệ chịu trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bứcxạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Tổ chức, cánhân tiến hành công việc bức xạ, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng phải bảođảm:

a) Trong chẩnđoán y tế, việc chỉ định khám, chữa bệnh bằng bức xạ ion hóa đem lại lợi ích thựctế cho người bệnh là đáng kể so với tác hại mà họ phải chịu;

b) Không để liềuchiếu xạ gây bởi các công việc này đối với nhân viên bức xạ và công chúng vượtquá liều giới hạn bảo đảm liều chiếu xạ đối với người bệnh theo mức chỉ dẫn:

c) Giữ cho liềuchiếu xạ đối với người bệnh, nhân viên bức xạ, công chúng và số người bị chiếuxạ ở mức thấp nhất có thể.

d) Chỉ tiến hànhcác hoạt động khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tiếnhành công việc bức xạ khi sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên mức miễntrữ khai báo, cấp phép.

ChươngII

KHAIBÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Điều5. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

1. Thiết bị bức xạkhông chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thườngkhông gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá lµSv/h ở khoảng cách 0,1m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2. Thiết bị bức xạkhông chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5keV.

Điều6. Quy định về khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; hồ sơ đề nghịcấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Quy định đối vớiviệc khai báo:

a) Tổ chức, cánhân trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị bức xạ không thuộcdiện được miễn trừ được quy định tại Điều 5 của bản Quy định này, thiết bịX-quang chẩn đoán trong y tế phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền quy định tạiĐiều 8 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN;

b) Trường hợp tổchức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạnnêu tại Điểm a Khoản này thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo;

c) Tổ chức, cánhân có trụ sở chính đặt tại Lào Cai sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong ytế di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương khác phải khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.

2. Quy định đối vớiviệc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thay đổi quy mô hoạt động:

a) Tổ chức, cánhân có các thiết bị bức xạ trên mức miễn trừ được quy định tại Điều 5 của bảnQuy định này, thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế phải làm thủ tục đề nghị cấpgiấy phép trước khi tiến hành công việc;

b) Tổ chức, cánhân sau khi hoàn thành việc xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơsở bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trướckhi đưa cơ sở vào vận hành;

c) Tổ chức, cánhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ có thể đượccấp một giấy phép chung.

3. Tổ chức, cánhân tiến hành các công việc sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị X-quang chẩnđoán trong y tế phải lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều7. Yêu cầu chung hồ sơ đề nghị khai báo, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viênbức xạ; điều kiện cấp giấy phép; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Thông tintrong hồ sơ đề nghị khai báo, cấp giấy phép, gia hạn; cấp, cấp lại chứng chỉnhân viên bức xạ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấytờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tàiliệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải đượccông chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Tổ chức, cánhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ bao gồm sử dụng thiết bị bứcxạ và thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Nộp đầy đủ hồsơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 9 của bản Quy định này;

b) Nộp phí thẩm địnhan toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Điều 12 của bản Quy địnhnày;

c) Có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bứcxạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

3. Cá nhân được cấpchứng chỉ nhân viên bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ và thiết bịX-quang chẩn đoán trong y tế khi đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Nộp đầy đủ hồsơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8, Khoản 3 Điều 9 của bản Quy định này;

b) Nộp lệ phí cấpchứng chỉ theo quy định tại Điều 12 của bản Quy định này;

c) Có đủ điều kiệntheo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều8. Quy định về khai báo, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bứcxạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, gia hạn giấy phép, cấp lại chứng chỉ nhânviên bức xạ đối với hoạt động sử dụng thiết bị bức xạ

Tổ chức, cá nhântrên địa bàn tỉnh khi có thiết bị bức xạ, căn cứ nhu cầu thực tế và quy định tạiĐiều 6 của bản Quy định này lập hồ sơ khai báo, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiếnhành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, hồ sơ gia hạn giấyphép, hồ sơ cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

1. Thực hiện thủtục khai báo thiết bị bức xạ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số08/2010/TT -BKHCN.

2. Hồ sơ đề nghịcấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ được quy định tại Điều 10 Thông tư số08/2010/TT -BKHCN.

3. Hồ sơ đề nghịcấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được quy định tại Điều 22 Thông tư số08/2010/TT -BKHCN.

4. Hồ sơ đề nghịgia hạn cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ được quy định tại Điều 26 Thôngtư số 08/2010/TT -BKHCN.

5. Hồ sơ đề nghịcấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ được quy định tại Điều 29 Thông tư số08/2010/TT -BKHCN.

Điều9. Quy định về khai báo, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bứcxạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, gia hạn giấy phép, cấp lại chứng chỉ nhânviên bức xạ đối với hoạt động sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tổ chức, cá nhânđịa bàn tỉnh có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế căn cứ nhu cầu thực tế lậphồ sơ khai báo, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấpchứng chỉ nhân xiên bức xạ, hồ sơ gia hạn giấy phép, hồ sơ cấp lại chứng chỉnhân viên bức xạ.

1. Thực hiện thủtục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại Khoản 1 Điều9 của Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN.

2. Hồ sơ đề nghịcấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tạiĐiều 11 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN.

3. Hồ sơ đề nghịcấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn được quy định tại Điều22 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN.

4. Hồ sơ đề nghịgia hạn cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ được quy định tại Điều 26 Thôngtư số 08/2010/TT -BKHCN.

5. Hồ sơ đề nghịcấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn được quy định tạiĐiều 29 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN.

Điều10. Thủ tục khai báo, cấp giấy phép, gia hạn tiến hành công việc bức xạ và cấpchứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Tổ chức, cánhân có thiết bị bức xạ đề nghị khai báo; cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng; cấp,cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ thực hiện việc lập hồ sơ theo quy định tạiĐiều 8 của bản quy định này.

a) Nộp các loại hồsơ theo quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ khai báotheo quy định tại Khoản 1 Điều 8 theo Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấpmới giấy phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Khoản 1 Điều24 theo Thông tư số 08/2010TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị,gia hạn tiến hành công việc bức xạ quy định tại Khoản 3 Điều 26 theo Thông tư số08/2010/TT -BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấplại chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 theo Thông tưsố 08/2010/TT -BKHCN.

b) Thời hạn giảiquyết: Quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 08/2010/TT -BKHCN

2. Tổ chức, cánhân đề nghị khai báo; cấp, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩnđoán trong y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách antoàn thực hiện việc lập hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

a) Nộp hồ sơ tạitrụ sở Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi theo đường bưu điện, số lượng 01 bộ;

b) Thời hạn giảiquyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Khai báo thiếtbị X-quang chẩn đoán trong y tế: 05 ngày.

- Cấp giấy phép sửdụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: 30 ngày.

- Gia hạn giấyphép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: 30 ngày.

- Cấp chứng chỉnhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 10 ngày.

- Cấp lại chứngchỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 10 ngày.

- Trường hợp hồsơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉnhân viên bức xạ: 30 ngày.

3. Tổ chức, cánhân tiếp tục tiến hành sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị X-quang chẩn đoántrong y tế sau thời hạn ghi trong giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấyphép gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép chậm nhất là 60 ngày trước khi giấyphép hết hạn. Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục và nộp phí,lệ phí như đề nghị cấp giấy phép mới.

Điều11. Thẩm quyền cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; thời hạn của giấyphép tiến hành công việc bức xạ về chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Thẩm quyền cấpgiấy phép sử dụng thiết bị sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị X-quang chẩn đoántrong y tế cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được quy định tại Điều 23 Thông tư số08/2010/TT -BKHCN.

2. Thời hạn củagiấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ:

a) Giấy phép tiếnhành sử dụng thiết bị bức xạ, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cóthời hạn 03 năm;

b) Chứng chỉ nhânviên bức xạ có thời hạn 05 năm:

c) Thời hạn củagiấy phép gia hạn được tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ.

Điều12. Quy định nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhânđề nghị cấp, gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp, cấp lại chứngchỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo “Biểu mức thu phí, lệ phí cấpgiấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” banhành kèm theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượngnguyên tử cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của bảnQuy định này.

ChươngIII

YÊUCẦU BẢO ĐẢM VỀ THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều13. Yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ khi sử dụng các thiết bị, nguồn phóng xạ

1. Yêu cầu antoàn đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế:

a) Mức bức xạ ròcủa đầu bóng phát tia X không vượt quá 1mGy/giờ tại khoảng cách 1m từ vỏ đầubóng phát tia X lấy trung bình trên diện tích không vượt quá 100 cm2cho mọi chế độ làm việc của thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.

b) Giá trị lọc cốđịnh của hệ đầu bóng phát X-quang trong đơn vị milimét nhôm tương đương (mm Al)phải ghi rõ trên vỏ hộp chứa bóng.

c) Có hệ kiểm trakích thước chùm tia bằng nguồn sáng, trừ thiết bị X-quang chụp răng sử dụngphim đặt sau huyệt ổ răng và thiết bị X-quang chụp vú.

d) Các thông sốđiện áp phát (kV), dòng bóng phát (mA), thời gian phát tia (s) hoặc hằng sốphát tia (mAs) phải được hiển thị trên tủ điều khiển khi đặt chế độ làm việc vàkhi chụp.

đ) Đối với thiếtbị chụp X-quang, việc phát tia phải được chấm dứt sau một thời gian đặt trướchoặc sau khi đạt giá trị mAs đặt trước hoặc đạt giá trị liều chiếu xạ đặt trước.

e) Đối với thiếtbị X-quang soi chiếu phải có bộ kiểm soát tự động chế độ phát tia AEC hoặc côngtắc điều khiển phát tia dạng bấm và giữ, bảo đảm thiết bị chỉ phát tia nếu côngtắc được bấm, giữ chặt và sẽ ngừng phát tia khi thả công tắc.

g) Thiết bịX-quang di động phải có cáp nối đủ dài để bảo đảm khoảng cách giữa người vậnhành thiết bị và bóng phát tối thiểu 2m. Đối với thiết bị bức xạ khác, khoảngcách này tối thiểu là 3m.

h) Thiết bịX-quang can thiệp phải có các tấm che chắn cao su chì lắp tại bàn người bệnh đểche chắn các tia bức xạ ảnh hưởng đến nhân viên và hệ che chắn treo trên trần đểsử dụng cho mục đích bảo vệ mắt và tuyến giáp của nhân viên khi theo dõi ngườibệnh. Các tấm che chắn cao su chì phải bảo đảm có chiều dày che chắn không nhỏhơn 0,5 milimét chì tương đương.

2. Yêu cầu antoàn đối với thiết bị xạ trị, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ thực hiện theo quyđịnh tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT .

3. Đối với cácthiết bị bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ khác thực hiện theo các quy định tại Điều6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạvà các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểmsoát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ côngchúng (Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN).

Điều14. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, thiết bị đo bức xạ

1. Cơ sở y tế phảithực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ được sử dụng tại cơ sởmình như sau:

a) Trước khi đưavào sử dụng lần đầu tiên;

b) Định kỳ một nămmột lần đối với thiết bị bức xạ, thiết bị chụp cát lớp vi tính CT scanner, thiếtbị X-quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bịX-quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng;

c) Sau khi lắp đặtlại hoặc sửa chữa thiết bị;

d) Thiết bị bức xạngoài việc thực hiện kiểm định quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này phảithực hiện kiểm tra chuẩn liều chiếu xạ theo tần suất do nhà sản xuất khuyếncáo.

2. Nếu kết quả kiểmđịnh cho thấy các thông số vận hành liên quan đến an toàn của thiết bị bức xạ lệchkhỏi giá trị cho phép, thiết bị phải hiệu chuẩn mới được cho phép tiếp tục sử dụng;việc kiểm tra, kiểm định phải được thực hiện theo quy trình do nhà sản xuấtcung cấp hoặc theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

3. Thiết bị đo bứcxạ phải được kiểm định ban đầu, sau khi sửa chữa và định kỳ hằng năm.

4. Việc kiểm định,hiệu chuẩn thiết bị bức xạ và thiết bị đo bức xạ phải được thực hiện bởi tổ chức,cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định,hiệu chuẩn.

Điều15. Phòng đặt thiết bị bức xạ

1. Phòng đặt thiếtbị bức xạ không được đặt liền kề khoa sản, khoa nhi.

2. Phòng đặt thiếtbị bức xạ phải bảo đảm kích thước theo quy định tại Phụ lục I Thông tư liên tịchsố 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014.

3. Chiều dày bảovệ của tường, sàn, trần, cửa ra vào phòng đặt thiết bị bức xạ, cửa quan sát củaphòng điều khiển phải được tính toán thiết kế theo quy định tại Điều 7 Thông tưsố 19/2012/TT-BKHCN và phải bảo đảm mức liều bức xạ tiềm năng của môi trườnglàm việc trong thực tế (không tính phông bức xạ tự nhiên) như sau:

a) Trong phòng điềukhiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị xạ trị không vượt quá 20 mSv/năm;

b) Mọi vị trí bênngoài phòng đặt thiết bị xạ trị nơi công chúng đi lại, nơi người bệnh ngồi chờkhông vượt quá 1 mSv/năm;

c) Trong phòng điềukhiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (trừđối với thiết bị X-quang di động) không vượt quá 10 µSv/giờ;

d) Mọi vị trí bênngoài phòng đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nơi công chúng đi lại,người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận không vượt quá 0,5 µSv/giờ.

Trường hợp phòngđặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ởhoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoàiphòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên

4. Phòng đặt thiếtbị bức xạ phải được lắp đặt các thiết bị cảnh báo như sau:

a) Đặt ở phíatrên cửa ra vào khu vực kiểm soát một biển cảnh báo bức xạ theo mẫu quy định tạiPhụ lục II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ;

b) Lắp đèn báo hiệutại cửa ra vào phòng đặt thiết bị bức xạ và phải bảo đảm đèn báo hiệu phát sángtrong suốt thời gian đang tiến hành công việc;

c) Gắn nội quy antoàn tại cửa ra vào khu vực kiểm soát.

Điều16. Lắp đặt thiết bị bức xạ

Việc lắp đặt thiếtbị bức xạ phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Mỗi phòng chỉđược lắp đặt một thiết bị bức xạ, trừ đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trongy tế cho phép bố trí 02 thiết bị trong một phòng nhưng phải bảo đảm chỉ một thiếtbị được vận hành tại một thời điểm.

2. Thiết bị bức xạđược lắp đặt phải bảo đảm khi sử dụng chùm tia chiếu không hướng vào tủ điềukhiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực công chúng qua lại.

3. Tủ điều khiểnthiết bị bức xạ phải đặt ngoài, sát phòng đặt thiết bị, phải có phương tiệnquan sát người bệnh, có phương tiện thông tin giữa người điều khiển và người bệnh.Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán làm việc ở điện áp nhỏ hơn 150 kV, tủ điềukhiển được phép đặt trong phòng đặt thiết bị nhưng phải có bình phong chì chechắn bảo đảm mức bức xạ tại vị trí nhân viên đứng vận hành thiết bị nhỏ hơn 10µSv/giờ.

Điều17. Quy trình làm việc, nội quy an toàn bức xạ và vận hành an toàn thiết bị bứcxạ

1. Cơ sở y tế phảixây dựng quy trình làm việc và nội quy an toàn bức xạ với thiết bị bức xạ, nguồnphóng xạ, bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Quy trình làmviệc cần chỉ rõ các bước tiến hành công việc trong vận hành thiết bị bức xạ,làm việc với nguồn phóng xạ, làm việc trong khu vực có nguy cơ bị chiếu xạ hoặcnhiễm bẩn phóng xạ, chăm sóc người bệnh uống thuốc phóng xạ hoặc cấy nguồnphóng xạ; quy trình thao tác đối với từng thiết bị, phác đồ điều trị đối với từngloại bệnh;

b) Nội quy antoàn bức xạ phải chỉ rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạy tế, các nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người chăm sóc hoặc hỗtrợ người bệnh và công chúng.

2. Nhân viên vậnhành thiết bị bức xạ phải thực hiện nghiêm các bước tiến hành công việc:

a) Kiểm tra antoàn thiết bị trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc công việc;

b) Đóng cửa ravào trong suốt quá trình vận hành thiết bị;

c) Tuân thủ quytrình vận hành thiết bị;

d) Chú ý nhữngtín hiệu bất thường của thiết bị bức xạ và thiết bị kiểm tra để kịp thời pháthiện sự cố, ngăn ngừa tai nạn;

đ) Không đượctháo bỏ các bộ phận hư hỏng trong hệ thống bảo vệ của thiết bị và nối tắt để vậnhành, ví dụ nối tắt hệ thống khóa liên động cửa ra vào phòng xạ trị.

Điều18. Phương tiện bảo hộ cá nhân, liều kế cá nhân

Cơ sở y tế phảicung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và liều kế cá nhân cho nhân viên bứcxạ, cụ thể:

1. Tạp dề cao suchì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang chụp răng toàn cảnh, thiết bịX-quang chụp sọ, thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang tăngsáng truyền hình, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner.

2. Tạp dề cao suchì, tấm cao su che tuyến giáp cho nhân viên vận hành thiết bị chụp X-quang diđộng

3. Tạp dề cao suchì, tấm cao su chì che tuyên giáp, kính chì, găng tay cao su chì cho nhân viênvận hành thiết bị X-quang can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng đặtthiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch.

4. Quần áo bảo hộlao động, găng tay, mũ trùm đầu, khẩu trang, giầy bảo hộ hoặc bao chân cho nhânviên bức xạ y tế làm việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vậtthể bị nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ).

5. Cơ sở y tế phảitrang bị liều kế cá nhân và thực hiện việc theo dõi và đánh giá liều chiếu xạcá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịchsố 13/20l4/TTLT-BKHCN-BYT.

a) Lập, lưu giữvà quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế theo quy địnhtại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN .

b) Trường hợpnhân viên bức xạ đồng thời làm việc cho nhiều cơ sở y tế khác nhau, mỗi cơ sở ytế phải thực hiện việc theo dõi, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho người đó;Nhân viên bức xạ phải bảo đảm tổng cộng liều chiếu xạ nghề nghiệp từ các côngviệc bức xạ tại tất cả cơ sở mà họ làm việc không vượt quá giới hạn liều nghềnghiệp đối với nhân viên bức xạ quy định tại Phụ lục I Thông tư số19/2012/TT-BKHCN .

Điều19. Tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán ytế

Các tổ chức, cánhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế phải đáp ứngđầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 6, Điều 7 Quyết định số32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy địnhvề kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế.

Điều20. Quy định đối với tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đosuất liều

1. Cơ sở bức xạ nếucó các thiết bị đo liều, thiết bị cảnh báo bức xạ phải tiến hành kiểm định, hiệuchuẩn thiết bị theo định kỳ hàng năm. Danh mục các thiết bị ghi đo bức xạ phảikiểm định, hiệu chuẩn được quy định tại danh mục phương tiện đo pháp định vàtiêu chuẩn quốc gia về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạdo Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

2. Danh mục thiếtbị bức xạ phải kiểm định, hiệu chuẩn được quy định tại Phụ lục ban hành kèmtheo Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệhướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắcvà cảnh báo phóng xạ môi trường, tiêu chuẩn quốc gia về quy trình kiểm định, hiệuchuẩn thiết bị bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Điều21. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện dịch vụ an toàn bức xạ

1. Cơ quan, tổ chứcthực hiện dịch vụ an toàn bức xạ tiến hành đo đạc và kiểm định thiết bị theo đúngquy định của pháp luật.

2. Định kỳ hàngnăm, lập và gửi báo cáo (trước ngày 30 tháng 11) về hoạt động đã thực hiệntrong năm cho Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế;báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan trên.

ChươngIV

TRẠMQUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

Điều22. Quản lý Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai

Trạm quan trắc vàcảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai được phê duyệt trong mạng lưới quantrắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia được đặt tại thành phố Lào Cai, kết nối trựctuyến với các Trạm vùng và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Côngnghệ.

Sở Khoa học vàCông nghệ có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phốihợp với Sở Nội vụ; xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết địnhthành lập Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai trên cơ sởQuy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

2. Quản lý hoạt độngcủa Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai.

Điều23. Nhiệm vụ của Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai

1. Thực hiện quantrắc, đánh giá hiện trạng, cảnh báo phóng xạ môi trường, liều chiếu xạ đối vớicộng đồng dân cư trong khu vực.

2. Thiết lập hệcơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường; theo dõi, cảnh báo mọi diễn biến bức xạ bấtthường trong khu vực; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

3. Báo cáo đột xuất,định kỳ về Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều24. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc

1. Suất liều bứcxạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục;

2. Liều tích lũy- ba tháng đo một lần;

3. Đồng vị phóngxạ trong son khí - quan trắc liên tục;

4. Tổng hoạt độphóng xạ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi tháng đo mộtlần;

5. Hàm lượngradon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nướcngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần;

6. Hàm lượng cácđồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm tích) - sáu tháng đo mộtlần;

7. Hàm lượng cácđồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm - sáu tháng đo một lần;

8. Các thông sốkhí tượng liên quan - quan trắc liên tục.

ChươngV

KẾHOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

Điều25. Nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và hoạt động ứng phó sự cố bứcxạ, hạt nhân

1. Công tác chuẩnbị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân phải tuân theo cácnguyên tắc sau:

a) Hành động canthiệp phải bảo đảm mang lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hại do hành động can thiệpđó gây ra;

b) Hình thức, phạmvi và khoảng thời gian áp dụng các hành động can thiệp phải tối ưu đem lại íchthực tế đạt được là tối đa:

c) Kế hoạch ứngphó sự cố bức xạ, hạt nhân được xây dựng phải bảo đảm việc ứng phó sự cố đượctiến hành kịp thời được quản lý, kiểm soát, phối hợp đồng bộ và hiệu quả từ cấpcơ sở, cấp tỉnh, quốc gia;

d) Việc phân côngtrách nhiệm giữa các tổ chức cá nhân tham gia ứng phó phải rõ ràng cũng như việcchỉ đạo trong ứng phó sự cố phải tuân theo nguyên tắc tập trung thống nhất theoquy định trong kế hoạch ứng phó sự cố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hoạt động ứngphó sự cố bức xạ, hạt nhân phải đạt được các yêu cầu sau:

a) Kiểm soát đượcdiễn biến sự cố;

b) Ngăn chặn, giảmthiểu hậu quả tại hiện trường;

c) Ngăn chặn khảnăng xảy ra hiệu ứng sinh học tất định đối với nhân viên ứng phó và công chúng;

d) Cung cấp cácbiện pháp cứu trợ ban đầu và điều trị nạn nhân;

đ) Giảm thiểu khảnăng xảy ra hiệu ứng sinh học ngẫu nhiên ảnh hưởng đến sức khoẻ của công chúng;

e) Ngăn chặn tốiđa khả năng xảy ra hậu quả phi phóng xạ đối với cá nhân và công chúng;

g) Giảm tới mứcthấp nhất thiệt hại về tài sản và môi trường;

h) Tạo tiền đềthuận lợi cho công tác khắc phục sự cố lâu dài và cho việc lập kế hoạch chuẩn bịđưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Điều26. Phân nhóm nguy cơ, mức can thiệp, mức báo động trong hoạt động ứng phó sự cốbức xạ, hạt nhân

1. Nhóm nguy cơđược sử dụng làm căn cứ cho công tác chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cốbức xạ, hạt nhân. Nhóm nguy cơ được phân thành năm nhóm I, II, III, IV, V và đượcquy định tại Phụ lục I của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 8/10/2014 của BộKhoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ vàhạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thông tưsố 25/2014/TT-BKHCN ).

2. Tổ chức cánhân tham gia ứng phó sự cố căn cứ vào mức can thiệp để tiến hành các hành độngcan thiệp tương ứng mức can thiệp được quy định tại phụ lục II của Thông tư số25/2014/TT-BKHCN .

3. Mức báo độngđược áp dụng làm căn cứ cho việc huy động nguồn lực tiến hành hoạt động ứng phósự cố, mức báo động được quy định tại phụ lục III của Thông tư số25/2014/TT-BKHCN .

Điều27. Lập và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở, cấp tỉnh

1. Kế hoạch ứngphó sự cố cấp cơ sở được lập đối với nhóm nguy cơ I, II, III, IV quy định tạiĐiều 27, Điều 28 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN .

2. Kế hoạch ứngphó sự cố cấp tỉnh được lập theo quy định tại Điều 29 Thông tư số25/2014/TT-BKHCN

3. Trình tự, thủtục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, tỉnh quy định tại Điều 30, Điều31, Điều 32 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN .

Điều28. Quy định xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và cấpcơ sở

1. Sở Khoa học vàCông nghệ có trách nhiệm:

a) Tham mưu UBNDtỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh trình Bộ Khoa họcvà Công nghệ phê duyệt;

b) Tham mưu thànhlập Ban chỉ huy và các thành viên trong Ban chỉ huy trình cấp có thẩm quyền phêduyệt;

c) Xây dựng quychế phối hợp điều hành ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân giữa UBND tỉnh với các sở,ban, ngành, huyện, thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan, các lực lượngứng phó sự cố và các tổ chức, cá nhân.

d) Xây dựng nguồnnhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc chuẩn bịứng phó và ứng phó với sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện cụthể; tổ chức đào tạo và diễn tập định kỳ;

đ) Hướng dẫn cáctổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh kế hoạch ứng phósự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở.

2. Tổ chức, cánhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạchứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở;

b) Trình cơ quancó thẩm quyền cấp phép phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơsở;

c) Tổ chức diễn tậpứng phó sự cố bức xạ định kỳ, hàng năm.

Điều29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra

1. Khi sự cố bứcxạ, hạt nhân xảy ra; căn cứ các mức sự cố được phân thành các nhóm tình huốngđược quy định tại Khoản 1 Điều 27 của bản Quy định này tổ chức, cá nhân tiếnhành công việc bức xạ có trách nhiệm:

a) Xác định vịtrí xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân; xác định sơ bộ nguyên nhân, tính chất và khảnăng diễn biến sự cố tương ứng với nhóm tình huống quy định để áp dụng các biệnpháp ứng phó;

b) Huy động nhânlực, phương tiện của cơ sở để khắc phục sự cố bức xạ, hạt nhân; hạn chế sự cốlan rộng, hạn chế hậu quả, tổ chức cấp cứu người bị nạn, cô lập nơi nguy hiểm,kiểm soát an ninh;

c) Thông báo ngaycho cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan Công annơi xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân, hoặc cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân về địađiểm xảy ra sự cố;

d) Đánh giá sơ bộnguyên nhân xảy ra sự cố và ảnh hưởng đối với con người, môi trường;

đ) Cung cấp thôngtin, tài liệu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc khắc phục và điềutra nguyên nhân xảy ra sự cố.

2. Cơ quan quảnlý trực tiếp tổ chức, cá nhân có cố bức xạ, hạt nhân xảy ra có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo tổ chức,cá nhân tiến hành công việc bức xạ triển khai các biện pháp khắc phục sự cố bứcxạ;

b) Cử ngay cán bộcó thẩm quyền đến nơi xảy ra sự cố để giám sát, đôn đốc ứng phó sự cố;

c) Huy động nhânlực, phương tiện cần thiết để hỗ trợ ứng phó sự cố trong trường hợp sự cố xảyra vượt quá khá năng ứng phó của cấp cơ sở.

ChươngVI

TRÁCHNHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ

Điều30. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Khoa họcvà Công nghệ có trách nhiệm

a) Nghiên cứu, đềxuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quy định, chương trình, kế hoạch cụthể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về an toàn bức xạ phùhợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Tổ chức tuyêntruyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực antoàn bức xạ;

c) Phối hợp vớicác đơn vị có chức năng đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các lớp tậphuấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bứcxạ;

d) Tiếp nhận khaibáo, tổ chức thẩm định hồ sơ an toàn bức xạ và cấp, gia hạn giấy phép sử dụngthiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạcho người phụ trách an toàn theo phân cấp:

đ) Quản lý các hoạtđộng quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, chủ động phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường trong hoạt động này;

e) Tham mưu xây dựngkế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh, hướng dẫn các cơ sở bức xạ trong tỉnhxây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quyđịnh tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ;

g) Khi sự cố bứcxạ xảy ra, phải cử cán bộ xác minh sự cố bức xạ; hướng dẫn tổ chức, cá nhânliên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh và báo cáoUBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ để cóphương án chỉ đạo kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nhưCông an, Y tế, Lao động thương binh xã hội, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh trong việc xử lý tình huống có liên quan đến bức xạ đồng thời cung cấpthông tin về an toàn bức xạ đúng quy định;

h) Tham mưu UBNDtỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó sự cố theo điềuđộng của Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phósự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấpquốc gia;

i) Thanh tra, kiểmtra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xửlý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ theo quy định của phápluật;

k) Triển khai việcthống kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, các thiết bị bức xạ, chất thảiphóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương theo quy định; Hàng năm xây dựngkế hoạch công tác quản lý an toàn bức xạ trong năm, tổng hợp công tác thực hiệnAn toàn bức xạ trên địa bàn toàn tỉnh trong năm báo cáo UBND tỉnh, Cục An toànbức xạ hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Công an tỉnhcó trách nhiệm

a) Phối hợp SởKhoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụngnguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyểnchất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân,thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn;

b) Chủ trì, phốihợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiệncác biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhânvà thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; đồng thời phối hợp với các cơ quanliên quan điều tra nguyên nhân sự cố cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý, sửdụng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân, đề nghị xử lý theoquy định của pháp luật.

3. Sở Y tế cótrách nhiệm

a) Chỉ đạo cácđơn vị trong ngành có sử dụng các thiết bị X-quang trong chẩn đoán khám bệnh thựchiện công tác an toàn bức xạ theo đúng quy định. Đôn đốc, theo dõi các đơn vịtrong ngành thực hiện việc kiểm định Nhà nước về thiết bị bức xạ, thiết bị ghiđo cũng như trang bị và theo dõi liều kế cá nhân cho người làm công tác bức xạ;

b) Chỉ đạo cácđơn vị trong ngành cấp cứu và điều trị những người bị chiếu xạ quá liều, nhữngngười bị bệnh phóng xạ theo các quy định của nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị Y tếtrong ngành có sử dụng thiết bị bức xạ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhânviên bức xạ:

c) Chỉ đạo cácđơn vị trong ngành, các cơ sở y tế tư nhân thực hiện đúng các quy định của Nhànước về an toàn bức xạ khi chẩn đoán và điều trị bệnh bằng bức xạ cũng như việcsử dụng các dược phẩm phóng xạ, lương thực, thực phẩm, nước uống đã qua xử lýchiếu xạ;

d) Khi sự cố bứcxạ, hạt nhân xảy ra có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện thamgia cứu hộ, cứu nạn. Giám định và theo dõi sức khỏe của những người có nguy cơbị ảnh hưởng của sự cố bức xạ;

đ) Phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ trong công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quyđịnh an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang, nguồnphóng xạ.

4. Cục Hảiquan tỉnh có trách nhiệm

a) Chỉ đạo Chi cụcHải quan cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện kiểmtra, giám sát Hải quan đối với chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệuhạt nhân, thiết bị hạt nhân xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh phảicó đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật:

b) Chỉ đạo Chi cụcHải quan cửa khẩu phải ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ đáp ứngđầy đủ giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và phải đượcđóng gói trong kiện hàng theo quy định;

c) Kiểm soát nhậpkhẩu hàng hoá tiêu dùng theo danh mục sản phẩm tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứachất phóng xạ được phép nhập khẩu do Bộ Y tế quy định;

d) Trang bịphương tiện kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ độngphòng, chống vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vậtliệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động;

đ) Khi phát hiệnchất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân vậnchuyển trái phép qua biên giới, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnhđiều tra làm rõ;

e) Trong trường hợpxảy ra sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân do vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tạicửa khẩu, phải thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy địnhđồng thời thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để phối hợp xử lý;

g) Định kỳ hằngnăm gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bịhạt nhân tới Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) để tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

h) Quản lý, sử dụngthiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị soi chiếu an ninh theo đúng quy định.

5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

a) Theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng có liênquan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiếp xúc với công việcbức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;

b) Khi sự cố bứcxạ, hạt nhân xảy ra thanh tra về an toàn lao động phối hợp thanh tra an toàn bứcxạ của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra các tổ chức để xảy ra tai nạnlao động có liên quan đến bức xạ.

6. Sở Tàinguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định, thông báo địa điểm có mức chiếuxạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người và đánh giákhả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;

b) Phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ hướng dẫn UDND các huyện, thành phố thực hiện các biệnpháp bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong khu vực có mứcchiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người;

c) Báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cầnthiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại của khoáng sản phóng xạ, chiếu xạ tựnhiên đối với con người trên địa bàn tỉnh.

7. Báo LàoCai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh có trách nhiệm

a) Tuyên truyềncác quy định về an toàn bức xạ tới tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Cung cấp kịpthời thông tin trung thực cho người dân trong khu vực về sự cố bức xạ có ảnh hưởngđối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố;

c) Khi đưa tin vềsự cố bức xạ, sự cố hạt nhân phải bảo đảm tính trung thực, khách quan và chịutrách nhiệm theo quy định của pháp luật về báo chí.

8. UBND cáchuyện, thành phố có trách nhiệm

a) Phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc các tổ chức,cá nhân tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ tại địa phương thực hiệnnghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

b) Khi sự cố bứcxạ, hạt nhân xảy ra tại thành phố, huyện nào thì UBND các huyện, thành phố đóphải cử cán bộ có thẩm quyền đến ngay cơ sở giúp khắc phục sự cố bức xạ và tạođiều kiện thuận lợi giúp các cơ quan chức năng khắc phục sự cố bức xạ.

Điều31. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của tổ chức, cá nhân tiến hành công việcbức xạ

1. Tổ chức tiếnhành công việc bức xạ có trách nhiệm

a) Tổ chức tiếnhành công việc bức xạ phải tuân thủ các yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ tại quyđịnh này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan;

b) Thực hiện khaibáo và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cấp chứng chỉ Nhân viên bức xạ theođúng quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được ghitrong giấy phép;

c) Nắm vững và thựchiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ. Thường xuyêncập nhật và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đếncông tác an toàn bức xạ:

d) Xây dựng và tổchức thực hiện nội quy, các chỉ dẫn về an toàn, an ninh; bảo đảm điều kiện làmviệc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ vàtheo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ; cung cấp bảo hiểm nghề nghiệpcho nhân viên bức xạ;

đ) Phối hợp vớicác cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ;cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêucầu;

e) Thực hiện đúngvà đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật trong quátrình vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Việc thiết kế, lắp đặt thiết bịbức xạ, nguồn phóng xạ phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtvà hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền banhành;

g) Tổ chức tiếnhành công việc bức xạ phải thường xuyên kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạgây ra được quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Kiểm định và hiệu chuẩnthiết bị định kỳ theo quy định; thực hiện thường xuyên và có hệ thống việc kiểmxạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giáan toàn tại cơ sở thời gian không được ít hơn 01 lần trong 01 năm;

h) Lập, theo dõi,cập nhật và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn bức xạ theo quy địnhtại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Định kỳ hàng năm trước ngày 30/11 lậpbáo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi về Sở Khoa học vàCông nghệ và cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

i) Tổ chức, cánhân sử dụng, lưu trữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm đảm bảo an ninhnguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 củaBộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

k) Tổ chức, cánhân tiến hành các hoạt động liên quan việc phát sinh, quản lý chất thải, nguồnphóng xạ đã qua sử dụng thực hiện theo Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày25/08/2014 quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

2. Người đứngđầu tổ chức tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm

a) Người đứng đầutổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải có kiến thứcvề an toàn bức xạ, nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và chịutrách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 luật Năng lượng nguyêntử:

b) Người đứng đầutổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bố trí ngườiphụ trách an toàn và ban hành quyết định bằng văn bản bổ nhiệm người phụ tráchan toàn bức xạ của cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều27 Luật Năng lượng nguyên tử. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ Nhânviên bức xạ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Người đứng đầutổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm đểngười phụ trách an toàn, các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉsử dụng người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạkhi đã được đào tạo an toàn bức xạ.

3. Nhân viên bứcxạ có trách nhiệm

a) Nhân viên bứcxạ là người làm việc trực tiếp với bức xạ, phải được đào tạo kiến thức về antoàn bức xạ, nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, tuân thủcác quy định về an toàn bức xạ tại cơ sở và có trách nhiệm thực hiện các nhiệmvụ quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử. Định kỳ 03 năm mộtlần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyênsâu, thông tin mới về an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ saukhi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ;

b) Nhân viên bứcxạ được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và các quyền lợi khác theo quy địnhcủa pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động; được trang bị liều kế cánhân và phải được đọc liều theo thời gian quy định và có quyền từ chối làm việckhi điều kiện an toàn bức xạ không được bảo đảm;

c) Nhân viên bứcxạ y tế phải được đào tạo và được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng hoặc chứng chỉđào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc bức xạ đang làm. Nhân viênbức xạ y tế có trách nhiệm:

- Tham gia huấnluyện, đào tạo về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn;

- Chỉ tham gia tiếnhành công việc bức xạ hoặc làm các công việc có nguy cơ bị chiếu xạ khi đã đượcđào tạo, huấn luyện nắm vững các yêu cầu, quy định pháp luật về bảo đảm an toànbức xạ, các biện pháp bảo vệ bức xạ và chỉ được vận hành thiết bị bức xạ, thiếtbị sử dụng trong y học hạt nhân nếu có thẻ an toàn lao động;

- Thực hiệnnghiêm các nội quy, quy trình làm việc, chỉ dẫn an toàn bức xạ của đơn vị;

- Sử dụng phươngtiện bảo vệ cá nhân, liều kế cá nhân, thiết bị kiểm tra bức xạ, trang thiết bịthao tác với nguồn phóng xạ theo đúng hướng dẫn;

- Phối hợp, cộngtác với người phụ trách an toàn để thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏeđịnh kỳ hàng năm, đo đánh giá liều cá nhân theo quy định;

- Báo cáo ngaycho người phụ trách an toàn hoặc người đứng đầu cơ sở y tế các hiện tượng bấtthường về an toàn bức xạ, khi phát hiện mất nguồn phóng xạ và tham gia khắc phụcsự cố bức xạ khi được yêu cầu;

- Nhân viên bức xạy tế nữ khi có thai phải thông báo bằng văn bản cho người phụ trách an toàn,người đứng đầu cơ sở để được bố trí công việc khác không liên quan đến bức xạ.

4. Người phụtrách an toàn có trách nhiệm

a) Người phụtrách an toàn là nhân viên bức xạ, có chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo nắm vữngcác quy định về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.

b) Người phụtrách an toàn có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở thực hiện quy định phápluật và các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ tại bản Quy định này, bao gồm:

- Triển khai áp dụngcác biện pháp kỹ thuật và kiểm soát hành chính nhằm bảo đảm điều kiện làm việcan toàn cho nhân viên và an toàn cho công chúng phù hợp với công việc bức xạđang tiến hành của cơ sở;

- Thực hiện yêu cầuvề khai báo, cấp giấy phép và gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệmtrước người đứng đầu cơ sở và cùng người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm pháp luậtkhi để xảy ra sự cố bức xạ hoặc vi phạm các quy định pháp luật;

- Kiến nghị vớingười đứng đầu cơ sở y tế để bố trí công việc khác phù hợp, không liên quan đếnbức xạ cho nhân viên bức xạ y tế nữ có thai khi nhận được thông báo bằng văn bản;

c) Người phụtrách an toàn được quyền dừng công việc bức xạ đang tiến hành khi phát hiện códấu hiệu hoặc nguy cơ gây mất an toàn;

d) Người phụtrách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo antoàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiếnhành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách antoàn. Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lạivà bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

ChươngVII

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhântiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong lĩnhvực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cánhân tiến hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh LàoCai vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạtnhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật

Điều33. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Khoa họcvà Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn,triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cóvấn đề vướng mắc, phát sinh các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan phảnánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp cácvăn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đượcviện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiệntheo các văn bản mới./.