ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định khung giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

________________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ vào công văn số 100/CV-TTHĐND ngày 10/8/2000 của Thường trực HĐND về viêcc nhất trí với việc quy định khung giá thu thuế sử dụng đất nồng nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại tờ trình số 149 ngày 02 tháng 8 năm 2000 về việc đề nghị quy định khung giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định khung giá để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cụ thể như sau:

+ Đối với các phường của các thị xã và các thị trấn huyện lỵ: Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định từ 1.600đ đến 2.000đ

+ Đối với các xã và các thị trấn còn lại: Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định từ 1.400đ đến 1.800đ.

Điều 2. Căn cứ vào khung giá quy định trên giao cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ vào tình hình giá cả thực tế trên địa bàn để quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các xã, phường, thị trấn nằm trong khung giá được duyệt.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2000.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng