HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 240-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ HỆ CAO ĐẲNG TRONG TRƯỜNG HỌC ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về cán bộ tài chính, kỹ thuật có trình độ đại học phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển cấp huyện.
Căn cứ nghị định số 171-CP ngày 29-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế về việc mở trường, mở lớp đại học và cao đẳng.
Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cho phép Bộ Tài chính mở hệ cao đẳng (đại học thực hành, thời gian đào tạo 3 năm rưỡi) trong trường đại học tài chính - kế toán, bắt đầu từ năm học 1978-1979, để đào tạo cán bộ nghiệp vụ tài chính, kế toán, phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển cấp huyện.

2. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xúc tiến gấp việc xây dựng quy chế đào tạo cán bộ theo hệ cao đẳng, trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ duyệt trong quý IV, năm 1978. Trong khi chưa có quy chế chung, học sinh hệ cao đẳng tài chính - kế toán được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… áp dụng cho các trường đại học.

3. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị