BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 240/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn c Nghị định số 132/2 013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;

n cứ Thông s 28/2014/TT-BTTTT ngày30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy đnh về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sn phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Oracle America, Inc.-US0073

Địa chỉ: 220 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025 USA

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đ các yêu cu về việc thừa nhn phòng th nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợpđối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s 28/2014/TT-BT TTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/ 2014/TT-BTTTT .

Đ iều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký đến ngày 31/12/2016.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 240/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Oracle America, Inc. - US0073

Địa ch: 220 Jefferson Drive, Menlo Park, CA 94025 USA

Người liên lạc: Mr. Steven Garrity

Điện thoại: + 1 (508) 873-0740

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng vin thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đầu cui kết ni mạng vin thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị công nghệ thông tin

2.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy ch(desktop, server)

TCVN 7 189:2009

2.2

Máy tính xách tay (laplop and portable computer)

TCVN 7189:2009

2.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:200 9

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

2.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

2.6

Thiết bị chuyn mạch (switch)

TCVN 7189:2009

2.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

2.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

2.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009