ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTẠM THỜI MỨC HỖ TRỢ CHI HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬTTỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày14/6/2005;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtNgười khuyết tật;

Căn cứ Thông tư số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinhviên học tại các cơ sở giáo dục quốc dân;

Trên cơ sở Công văn số 381/HĐND-VHXH ngày08/10/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời mức hỗtrợ chi học bổng cho học sinh Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Công văn số 1542/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2012, Tờ trình số 312/TTr-SGDĐT ngày26/7/2013 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2559/STC-TCHCSN ngày23/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời mức hỗtrợ chi học bổng cho học sinh Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh, cụ thể nhưsau:

1. Đối với học sinh khuyết tật đặc biệt nặng, nặnghọc tại Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh được hưởng học bổng trong thời gianhọc tập tại trường: Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 60% mức học bổng chính sách ápdụng đối với người tàn tật, khuyết tật quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT /BGDĐT-BLĐTBXH-BTCngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cáccơ sở giáo dục quốc dân.

2. Đối với học sinh khuyết tật nhẹ học tại TrườngGiáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh được hưởng học bổng trong thời gian học tập tạitrường: Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 30% mức học bổng chính sách áp dụng đối vớingười tàn tật, khuyết tật quy định tại

Thông tư liên tịch số23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối vớihọc sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục quốc dân.

Điều 2. Phương thức và nguồn kinh phí thựchiện

1. Học bổng được chi hàng tháng theo số tháng thựchọc của năm học đó nhưng không vượt quá 10 tháng/năm học, được bắt đầu thựchiện từ năm học 2013 - 2014 (tháng 9/2013).

2. Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáodục trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho ngành giáo dục và đào tạo.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Trường Giáo dục Trẻ khuyếttật tỉnh tổ chức thực hiện quy định nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Khi liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành văn bản quy định chính sách ưu tiên về giáo dụcđối với người khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có trách nhiệmtham mưu UBND tỉnh ban hành chính thức mức chi học bổng theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;Hiệu trưởng Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngànhvà các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa