THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁCKHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng(nay là Chính phủ) ban hành Quy chế khu chế xuất;
Căn cứ Nghị định 192/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quychế khu công nghiệp;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng,Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước vềHợp tác và Đầu tư
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý cáckhu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng để quản lý khu chế xuất Hải Phòng hiệnnay và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý các khu chế xuất vàcông nghiệp Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý các khu chế xuất theo quy định tạiĐiều 57 Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định 322/HĐBT ngày 18 tháng10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 Quy chếkhu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994của Chính phủ.

Ban có tư cách pháp nhân, có tàikhoản, con dấu riêng, biên chế và kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2. Ban quản lý các khu chếxuất và công nghiệp Hải Phòng gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúpviệc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chínhphủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷban Nhân dân thành phố quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý saukhi có sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban doTrưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựctừ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ banNhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; Bộ trưởng các Bộ: Tàichính, Thương mại, Nội vụ, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thủtrưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)