BỘ Tài chính
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCKHEN THƯỞNG CÁC TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI THƯỜNG NIÊN “GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VIẾT VỀNGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2009-2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởngvà Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức cuộc thi “Giải báochí toàn quốc viết về ngành Tài chính”;

Căn cứ vào báo cáo kết quả cuộcthi “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính năm 2009-2010”;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo cuộcthi và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng thưởng Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 09 tập thể và 54 tác giảvà đồng tác giả đạt giải cuộc thi “Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chínhnăm 2009-2010” (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Mức tiềnthưởng và nguồn tiền thưởng thực hiện theo “Thể lệ Giảibáo chí năm 2009-2010”, cụ thể như sau:

a/ Giải cho tập thể:

- 09 giải đồng hạng, mỗi giải:

10.000.000 đồng

b/ Giải cho tác giả:

- 01 giải đặc biệt:

15.000.000 đồng

- 03 giải A, mỗi giải:

6.000.000 đồng

- 05 giải B, mỗi giải:

4.000.000 đồng

- 15 giải C, mỗi giải:

2.000.000 đồng

- 20 giải Khuyến khích, mỗi giải:

1.000.000 đồng

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Liên Chi hội Nhàbáo ngành Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Hội Nhà báo VN (để b/c);
- Vụ KHTC;
- LCH Nhà báo ngành Tài chính;
- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

DANH SÁCH

CÁCBÁO, TẠP CHÍ VÀ CÁC TÁC GIẢ - TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI “BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VIẾTVỀ NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2009-2010”(Ban hành kèm theo Quyết định số 2401 /QĐ-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2010 củaBộ trưởng Bộ Tài chính)

I.GIẢI CHO TẬP THỂ:

1-Thờibáo Tài chính Việt Nam

2-BáoSài Gòn giải phóng

3-BáoNgười Lao động Tp.Hồ Chí Minh

4-BáoKinh tế Việt Nam

5-BáoPhú Yên

6-Tạpchí Tài chính quân đội

7-BáoHải quan

8-Tạpchí Tài chính

9-Tạpchí Thuế Nhà nước

II. GIẢI CHO TÁC GIẢ:

Số TT

TÊN TÁC PHẨM

TÊN TÁC GiẢ

ĐĂNG TRÊN BÁO, TẠP CHÍ, ĐÀI PT-TH

01 Giải đặc biệt

1

Loạt bài 18 kỳ về “Hiệu quả hoạt động của DATC - sự khẳng định từ thực tế”

Sông Trà

Thời báo Tài chính Việt Nam

03 Giải A

1

Loạt bài 3 kỳ về “Những nẻo đường trốn thuế VAT”

Hàn Ni

Báo Sài gòn Giải phóng

2

Loạt bài: “Tham gia góp ý hoàn thiện Luật thuế Nhà - đất”

Tiến sĩ.

Nguyễn Hồng Thắng

Tạp chí Thuế Nhà nước

3

Loạt bài 3 kỳ: “Đi tìm căn nguyên giá sữa”

Dương Thị Huyền Trang

Thời báo Tài chính Việt Nam

05 Giải B

1

Loạt bài 4 kỳ “Cổ phiếu khi cổ phần hóa và hệ lụy đối với người lao động”

Nhóm tác giả:

Bích Hằng - Nguyễn Hoàng - Lưu Thủy

Báo Lao động

2

Loạt bài về “Thu nợ Thuế”

Thanh Huyền

Tạp chí Thanh tra Tài chính

3

Loạt bài 3 kỳ về “Khơi thông nguồn kích cầu”

Quang Thuần

Báo Phú Yên

4

Loạt bài 11 kỳ về “Điều hành kinh tế vĩ mô - thực hiện tiết kiệm chống lãng phí”

Khánh Huyền

Báo Tiền Phong

5

Loạt bài 5 kỳ về “Chấn hưng thị trường chứng khoán Việt Nam”

Hải Phan

Tạp chí Tài chính

15 Giải C

1

Bài: “Mục tiêu cao nhất là khuyến khích đầu tư trên đất, hạn chế đầu cơ”

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ

Tạp chí Thuế Nhà nước

2

Bài: “Giới hạn tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam”

Tiến sĩ.

Nguyễn Đức Độ

Tạp chí Tài chính

3

Loạt bài 4 kỳ về “Trái phiếu Chính phủ: câu chuyện hiện tại - tương lai”

Tuấn Kiệt

Tạp chí Tài chính.

4

Bài: “AM, FM - hai phương thức chuyển tiền thời chiến”

Nguyễn Ngọc

Tạp chí Tài chính quân đội

5

Loạt bài 4 kỳ về “Giải mã giá ô tô “cắt cổ” ở Việt Nam”

Nhóm tác giả:

Nguyễn Thành Lân, Bùi Thị Mai Vân, Bùi Văn Trường, Tô Hà (Bùi Thị Lan)

Báo Người Lao động TP.HCM.

6

Bài: “Giá xăng điều chỉnh tại thời điểm 30/8/2009: Có phải doanh nghiệp lãi 3000đ/lít?”

Nguyễn Phượng

Thời báo Tài chính Việt Nam

7

Bài: “Cải cách thủ tục hành chính ngành Tài chính - phục vụ doanh nghiệp ra sao”

Nhóm tác giả:

Hà My-Tuấn Ngọc

Báo Sài Gòn đầu tư Tài chính thuộc báo Sài Gòn Giải Phóng

8

Loạt bài 3 kỳ về “Lãi suất thỏa thuận”

Vân Hà

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

9

Nhóm bài về “Kiểm soát giá”

Nhóm tác giả:

Thành Trung-Vĩnh Thái

Thời báo Tài chính Việt Nam

10

Loạt bài 12 kỳ về “Kiềm chế giá cả”

Đỗ Phú Thọ

Báo Quân đội nhân dân

11

Bài: “Hậu điều chỉnh thuế thu nhập đặc biệt với ô tô từ ¼: 3 kịch bản về giá sau giờ G”

Việt Tuấn

Tạp chí Thuế Nhà nước

12

Loạt bài 3 kỳ về “Vận hành cơ chế một cửa ở Cục Thuế Hà Nội - Giải pháp nào khả thi”

Nhóm tác giả:

Thu Thủy-Thanh Loan

Tạp chí Thuế Nhà nước

13

Loạt bài 3 kỳ về “Con đường hợp pháp làm thất thoát công sản”

Đặng Ngọc Huân

Báo Lao Động

14

Bài: “Chát đắng… giá đường”

Trung Sơn

Tạp chí Thị trường - Giá cả

15

Bài: “Tái cơ cấu hoạt động mua bán nợ: Một phương thức thúc đẩy cổ phần hóa và phát triển Doanh nghiệp Nhà nước”

Thạc sĩ.

Phạm Mạnh Thường

Công ty Mua bán nợ - Việt Nam

20 Giải Khuyến khích

1

Loạt bài 3 kỳ về “Chính sách tài chính: dồn sức cho giáo dục”

Kim Thanh

Thời báo Tài chính Việt Nam

2

Loạt bài 2 kỳ về “Chính sách tài chính thời kỳ hậu khủng hoảng”

Lưu Đức

Tạp chí Tài chính

3

Bài: “Quản lý vốn và tài sản tại các DNNN: Cần định rõ quyền và vai trò của Nhà nước”

Hải Dương

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

4

Loạt bài 2 kỳ về “Định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô: Đánh giá tác động từ chính sách thuế”

Nguyễn Văn Phụng

Tạp chí Thuế Nhà nước

5

Chuyện ông Giá trị gia tăng

Trung Kiên

Báo Kinh tế Việt Nam

6

Loạt bài 2 kỳ về “Thu thuế cá nhân chuyển nhượng bất động sản: Tạo môi trường bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh”

Văn Học

Thời báo Tài chính Việt Nam

7

Bài: “Giải bài toán giá cả năm 2010”

Tiến sĩ.

Vũ Đình Ánh

Báo Hải quan

8

Bài: “Giải pháp tăng cường quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng công trình biển đảo”

Lê Hồng Trường

Tạp chí Tài chính Quân đội

9

Bài: “Chính sách thuế: Điểm nhấn quan trọng trong gói kích thích kinh tế”

Tiến sĩ.

Lê Xuân Trường

Tạp chí Tài chính

10

Bài: “Thị trường chứng khoán Việt Nam hậu khủng hoảng tài chính thế giới: cơ hội và thách thức”

Lê Phương

Tạp chí Chứng khoán Nhà nước

11

Bài: “Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới NSNN Việt Nam”

Tiến sĩ.

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Tài chính

12

Bài: “Giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giá thanh toán sản phẩm quốc phòng”

Nguyễn Hữu Tường

Tạp chí Tài chính Quân đội

13

Bài: “Tập đoàn kinh tế: Quyền cao, hiệu quả thấp”

Trần Văn Hương

Thời báo Ngân hàng

14

Bài: “Tuổi 20: Cuộc hành trình vạn dặm”

Nguyễn Công Điều

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia

15

Loạt bài 2 kỳ về “Gian lận thương mại về ô tô VAN nhập khẩu”

Nhóm tác giả:

Minh Phương-Kim Oanh

Báo Hải quan

16

Loạt bài 4 kỳ về “Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam 2009”

Nhóm tác giả:

Duy Thái-Long Nguyễn

Thời báo Tài chính Việt Nam

17

Bài: “Gỡ nút thắt cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam”

Kim Hoa

Tạp chí Tài chính điện tử e.Finance

18

Tác phẩm phát thanh: “Kiềm chế lạm phát 7% - khó nhưng phải làm”

Nguyễn Khánh

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

19

Bài: “Nhọc nhằn thu thuế nợ đọng”

Anh Tuấn

Báo Quảng Bình

20

Bài: “Xây dựng Trung tâm tài chính TP.HCM”

Trần Vọng Đức

Đài Truyền hình Tp.HCM

Tổng số:

(1)- Giải tập thể: 09

(2)- Giải cá nhân: 44 (trong đó có 54 tác giả và đồng tác giả)