BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính như sau:

1. Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực thuế.

2. Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hải quan.

3. Phụ lục 3: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực kho bạc nhà nước.

4. Phụ lục 4: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực chứng khoán.

5. Phụ lục 5: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa đối với các lĩnh vực tài chính chung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính do Thanh tra thành phố thực hiện

Nơi nhận:- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư ph
áp);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC
(30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỔNG CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Tổng cục Thuế

2

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Tổng cục Thuế

3

Rút đơn và dừng đàm phán APA

Tổng cục Thuế

4

Thỏa thuận song phương

Tổng cục Thuế

5

Sửa đổi APA

Tổng cục Thuế

6

Hủy bỏ APA

Tổng cục Thuế

7

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế

8

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký thi lại các môn chưa đạt hoặc không đăng ký)

Tổng cục Thuế

9

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế

10

Khiếu nại về thuế

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế

Tổng cục Thuế

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Nhóm thủ tục hành chính về đăng ký thuế

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp) (trừ các đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Cục Thuế

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Cục Thuế

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện np thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế trc tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu nước ngoài

Cục Thuế

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng)

Cục Thuế

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được y quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt đng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cục Thuế

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cục Thuế

10

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Cục Thuế

11

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhp

Cục Thuế

12

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

Cục Thuế

13

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

Cục Thuế

14

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Cục Thuế

15

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Cục Thuế

16

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

Cục Thuế

17

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b chia

Cục Thuế

18

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

Cục Thuế

19

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

20

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Cục Thuế

21

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất

Cục Thuế

22

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

Cục Thuế

23

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh

Cục Thuế

24

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

Cục Thuế

25

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

Cục Thuế

26

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chtiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

Cục Thuế

27

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cục Thuế

28

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

29

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

30

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Cục Thuế

31

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí

Cục Thuế

32

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

33

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Cục Thuế

34

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Cục Thuế

35

Thủ tục đăng ký thuế, điện tử

Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Cục Thuế

36

Thủ tục đăng ký khai thuế điện tử

Cục Thuế

37

Thủ tục ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử

Cục Thuế

38

Thủ tục thu, nộp thuế điện tử

Cục Thuế

39

Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

40

Thủ tục Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

41

Thủ tục thay đổi nội dung và xin cấp lại Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (bao gồm cả việc cấp lại giấy trong trường hợp bị rách, cháy, tiêu hủy).

Cục Thuế

42

Thủ tục cho phép hoạt động trở lại đối với trường hợp bị tm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

43

Thủ tục tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

44

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư; Bị tuyên bố phá sản theo quyết định của Tòa

Cục Thuế

45

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp bị giải thể quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Cục Thuế

46

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp tự nguyện xin thôi cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

47

Thtục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong các trường hợp (i) Giả mạo chứng từ, cung cấp thông tin không chính xác trong bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN; (ii) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN mà không triển khai được hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN; (iii) Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện t; (iv) Quá thời hạn quy đnh, không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc b tm đình chỉ.

Cục Thuế

48

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

49

Thủ tục thay đi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

50

Thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN)

Cục Thuế

B. Nhóm thủ tục hành chính về Khai thuế (Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên, BVMT và thủ tục khai thuế khác)

Khai thuế GTGT

51

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

52

Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BT C ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

53

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

54

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

55

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Cục Thuế

56

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

57

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh

Cục Thuế

58

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

59

Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

60

Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

61

Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau

Cục Thuế

Khai thuế TNDN

62

Khai thuế TNDN tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

63

Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

64

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

65

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

66

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

67

Khai quyết toán thuế TNDN

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thông tư số 1 51/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy địnhvề thuế

Cục Thuế

68

Khai quyết toán thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có / hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy địnhvề thuế

Cục Thuế

69

Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế

Cục Thuế

70

Thủ tục khai quyết toán khoản lỗ do chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chu

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tưra nước ngoài

Cục Thuế

71

Thủ tục khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tưra nước ngoài

Cục Thuế

72

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

73

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

74

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

75

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư s 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ti Vit Nam hoc có thu nhập ti Vit Nam

Cục Thuế

76

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

77

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

Khai thuế TNCN

78

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

79

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế

80

Khai thuế thu nhập cá nhân thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Cục Thuế

81

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

Cục Thuế

82

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Cục Thuế

83

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Cục Thuế

84

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Cục Thuế

85

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận tha kế, quà tặng là bất động sản

Cục Thuế

86

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài

Cục Thuế

87

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

88

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế

89

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

90

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập tchuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Cục Thuế

91

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

Cục Thuế

92

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cphiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Cục Thuế

93

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cục Thuế

94

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

Cục Thuế

95

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Cục Thuế

96

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xsố ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.

Cục Thuế

97

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

98

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

99

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

100

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

101

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

102

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

103

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

104

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài.

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

105

Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

106

Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

Khai thuế Tài nguyên

107

Khai khoản thu điều tiết tháng

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Cục Thuế

108

Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

Cục Thuế

109

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

110

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Cục Thuế

111

Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Cục Thuế

112

Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

Cục Thuế

113

Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

114

Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

115

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Cục Thuế

116

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

Cục Thuế

117

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Cục Thuế

118

Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

119

Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế

Khai thuế, phí BVMT

120

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

121

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

122

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

123

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

124

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu th.

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Cục Thuế

Khai thuế đối với Vietsopetro

Cục Thuế

125

Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghđịnh thư 2013

Cục Thuế

126

Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghđịnh thư 2013

Cục Thuế

127

Khai thuế TNDN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghđịnh thư 2013

Cục Thuế

128

Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghđịnh thư 2013

Cục Thuế

Khai khác

129

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

130

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Cục Thuế

131

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cục Thuế

132

Khai tiền sử dụng đất

Cục Thuế

133

Khai thuế TTĐB

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

134

Khai thuế môn bài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

135

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Cục Thuế

136

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

C. Nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai

137

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơnbán hàng hóa cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

138

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tcủa tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

139

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng BTài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

140

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mt, cháy, hỏng hóa đơn

Cục Thuế

141

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cục Thuế

142

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việcin, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

Cục Thuế

143

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việcin, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

Cục Thuế

144

Cấp hóa đơn lẻ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

145

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việcin, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

146

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việcin, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

147

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

148

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

149

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

D. Nhóm TTHC về hoàn thuế, min giảm thuế

Hoàn thuế

150

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

151

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

152

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam, để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

153

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

154

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

155

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định ca doanh nghiệp.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

156

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

157

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

158

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

159

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

160

Hoàn thuế giá trị gia tăng đi với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

161

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp.

Cục Thuế

162

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

163

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

164

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Cục Thuế

165

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

166

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

167

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

168

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

169

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

170

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chínhphủ

Cục Thuế

171

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chínhphủ

Cục Thuế

172

Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Cục Thuế

173

Đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế GTGT

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Cục Thuế

Miễn, giảm thuế

174

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

175

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

176

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

177

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

178

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chínhphủ

Cục Thuế

179

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

180

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên học sinh, học nghề và thu nhập của giáo viên giáo sư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

181

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao tại Việt Nam

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

182

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

183

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

184

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

185

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

186

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

187

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

188

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

189

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

190

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập khác

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

191

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (B-BTC-114885-TT)

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chínhphủ

Cục Thuế

192

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

193

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

194

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

195

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

196

Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

E. Nhóm TTHC khác

197

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

198

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

199

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

200

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

201

Gia hạn nộp thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Cục Thuế

202

Nộp thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

203

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

204

Khai bổ sung hsơ khai thuế (B-BTC-044709-TT)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

205

Khiếu nại về thuế

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

206

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172003-TT)

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

207

Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

208

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

209

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (B-BTC-172010-TT)

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

210

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

Cục Thuế

211

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

212

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủtục về thuế

Cục Thuế

213

Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủtục về thuế

Cục Thuế

214

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007

Cục Thuế

215

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007

Cục Thuế

216

Báo cáo APA thường niên

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trongquản lý thuế

Cục Thuế

217

Báo cáo APA đột xuất

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trongquản lý thuế

Cục Thuế

218

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thtướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

219

Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thtướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

220

Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thtướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

221

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thtướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

222

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thtướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

223

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thtướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

224

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thtướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP CHI CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Nhóm TTHC về đăng ký thuế

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Chi cục Thuế

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Chi cục Thuế

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Chi cục Thuế

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (B-BTC-111705-TT; B-BTC-172069-TT) (QĐ 2151)

Chi cục Thuế

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (B-BTC-076461-TT)

Chi cục Thuế

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (B-BTC-076555-TT)

Chi cục Thuế

7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)

Chi cục Thuế

8

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-076599-TT)

Chi cục Thuế

9

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhn sáp nhập (B-BTC-076637-TT)

Chi cục Thuế

10

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập (B-BTC-076832-TT)

Chi cục Thuế

11

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất (B-BTC-076832-TT)

Chi cục Thuế

12

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách (B-BTC-076841-TT)

Chi cục Thuế

13

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b tách (B-BTC-076862-TT)

Chi cục Thuế

14

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia (B-BTC-076874-TT)

Chi cục Thuế

15

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b chia (B-BTC-076894-TT)

Chi cục Thuế

16

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (B-BTC-042924-TT)

Chi cục Thuế

17

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (B-BTC-111713-TT)

Chi cục Thuế

18

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp (B-BTC-043566-TT)

Chi cục Thuế

19

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất (B-BTC-076945-TT)

Chi cục Thuế

20

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đi tên cơ sở kinh doanh (B-BTC-076970-TT)

Chi cục Thuế

21

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyn địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (B-BTC-076982-TT)

Chi cục Thuế

22

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyn địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (B-BTC-076848-TT)

Chi cục Thuế

23

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyn đến (B-BTC-077013-TT)

Chi cục Thuế

24

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đi các ch tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế (B-BTC-075930-TT)

Chi cục Thuế

25

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (B-BTC-077022-TT)

Chi cục Thuế

26

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)

Chi cục Thuế

27

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Chi cục Thuế

28

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Chi cục Thuế

29

Đăng ký cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Chi cục Thuế

30

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Chi cục Thuế

31

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

B. Nhóm TTHC về khai thuế (Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên, BVMT và thủ tục khai thuế khác)

Khai thuế GTGT

32

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

33

Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

34

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

35

Khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

36

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Chi cục Thuế

37

Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

Khai thuế TNDN

38

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chi cục Thuế

39

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

40

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Chi cục Thuế

41

Khai quyết toán thuế TNDN

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chi cục Thuế

Khai thuế TNCN

42

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến), cá nhân không kinh doanh có phát sinh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

43

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

44

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

45

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Chi cục Thuế

46

Khai thuế thu nhập cá nhân nộp thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Chi cục Thuế

47

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bng bất động sản

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

48

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

49

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Chi cục Thuế

50

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập tthưởng bằng cổ phiếu

Chi cục Thuế

51

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

52

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

53

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

54

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

55

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

56

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tchuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

57

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

58

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

59

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

60

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của nhân không cư trú

Chi cục Thuế

61

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Chi cục Thuế

62

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.

Chi cục Thuế

63

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; đại lý xổ số; bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

64

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhp từ kinh doanh np thuế theo kê khai

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

65

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh

Chi cục Thuế

66

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ đại lý bảo him, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh.

Chi cục Thuế

67

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế

Chi cục Thuế

68

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi cục Thuế

69

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, tchuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân

Chi cục Thuế

70

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Chi cục Thuế

71

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xsố kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết

Chi cục Thuế

72

Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

Chi cục Thuế

73

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.

Chi cục Thuế

Khai thuế Tài nguyên

74

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

75

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

Chi cục Thuế

76

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Chi cục Thuế

Khai thuế, phí BVMT

77

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

78

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác

Chi cục Thuế

79

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chi cục Thuế

80

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản.

Chi cục Thuế

81

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu th.

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảovệ môi trường

Chi cục Thuế

Khai thuế khác

82

Khai thuế đối với hộ nộp thuế khoán

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

83

Khai thuế TTĐB

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

84

Khai thuế môn bài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

85

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Chi cục Thuế

86

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

87

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

88

Khai tiền sử dụng đất

Chi cục Thuế

89

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chi cục Thuế

90

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

91

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần

Chi cục Thuế

92

Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

93

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm

Chi cục Thuế

94

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Chi cục Thuế

95

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

Chi cục Thuế

96

Khai lệ phí trước bạ nhà đất

Chi cục Thuế

97

Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

Chi cục Thuế

98

Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ hoặc đóng mới tại Việt Nam)

Chi cục Thuế

99

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

100

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

101

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN).

Chi cục Thuế

102

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

103

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

104

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Chi cục Thuế

105

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

C. Nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai, tem rượu

106

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

107

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phn mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phíthuộc Ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

108

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Thông tư s 39/2014/TT -BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

109

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Chi cục Thuế

110

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

111

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

112

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

113

Cấp hóa đơn lẻ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

114

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

115

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Chi cục Thuế

116

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Chi cục Thuế

117

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Chi cục Thuế

118

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Chi cục Thuế

D. Nhóm TTHC về hoàn thuế; miễn giảm thuế

119

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định ca pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

120

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trgia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

121

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

122

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

123

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

124

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập ttiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

125

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

126

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

127

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

128

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

129

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

130

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

131

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

132

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

133

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

134

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Chi cục Thuế

135

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Chi cục Thuế

136

Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân được phép khai thác phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

137

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

138

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi cục Thuế

139

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Chi cục Thuế

140

Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh

Chi cục Thuế

141

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

142

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

143

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

E. Nhóm TTHC khác

144

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

145

Gia hạn nộp thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cung ng dịch vụ

Chi cục Thuế

146

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

147

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

148

Nộp thuế

Chi cục Thuế

149

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Chi cục Thuế

150

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-085284-TT)

Chi cục Thuế

151

Khiếu nại về thuế

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

152

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

153

Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

154

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Chi cục Thuế

155

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

156

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

157

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thtướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Chi cục Thuế

158

Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

159

Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

160

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thtướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Chi cục Thuế

161

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

162

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

163

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

2

Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, tthiện, nghiên cứu khoa học.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

3

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di đời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

4

Thủ tục nộp dn tin thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

5

Thủ tục chm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

6

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

7

Thủ tc kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

8

Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

9

Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015

TCHQ

10

Thủ tục di chuyn, chuyn quyn sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

11

Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

12

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

13

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

14

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

15

Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

16

Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

17

Thủ tục thành lập kho bảo thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

18

Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

TCHQ

19

Thủ tục xác định trước mấ số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

20

Thủ tục kiểm tra và xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

21

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chđược xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được).

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

22

Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

TCHQ

23

Thủ tục chm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

24

Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

25

Thủ tục di chuyn, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

26

Thủ tục đi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

27

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư.

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

28

Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan

Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015

TCHQ

29

Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

30

Thủ tục di chuyn, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

31

Thủ tục di chuyn, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

32

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

33

Khai báo, tiếp nhận, trao đi và phản hi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

34

Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

TCHQ

35

Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa

TCHQ

36

Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan

TCHQ

37

Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

38

Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỤC HẢI QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai,hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

2

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

3

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lên thuộc 01 Cục.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

4

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Cục Hải quan

5

Thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

6

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

7

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

8

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

9

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

10

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

11

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

12

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

13

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

14

Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

15

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

16

Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Cục Hải quan

17

Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

18

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan

19

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015

Cục Hải quan

20

Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ) (B-BTC-049986-TT)

Cục Hải quan

21

Thông báo phát hành Biên lai

Cục Hải quan

22

Thông báo kết quả hủy Biên lai

Cục Hải quan

23

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai

Cục Hải quan

24

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan

Cục Hải quan

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC HẢI QUAN

>> Xem thêm:  Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá.

Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

2

Thủ tục tham vn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

3

Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

4

Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

5

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

6

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanhdo gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục Hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

7

Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

8

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

9

Thủ tục hải quan đi với thư, gói, kiện hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

10

Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

11

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

12

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

13

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

14

Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

15

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

16

Thủ tục hủy tờ khai hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

17

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập -tái xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

18

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

19

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

20

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

21

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

22

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

23

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

24

Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

25

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

26

Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

27

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

28

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

29

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

30

Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

31

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

32

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

33

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

34

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

35

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

36

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

37

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

38

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

39

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

40

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

41

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

42

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

43

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

44

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

45

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

46

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

Thông tư số 38/ 2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

47

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

48

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

49

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất)

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

50

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

51

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

52

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt

Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

53

Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

54

Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

55

Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

56

Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

57

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

58

Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

59

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

60

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

61

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

62

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

63

Thủ tục hải quan đối với xăng du tạm nhập tái xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

64

Thủ tục hải quan đối với tái xuất xăng, dầu cho tàu bay

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

65

Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu, tạm nhập xăng dầu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

66

Thủ tục hải quan đối với xuất khu, tái xuất xăng dầu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

67

Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

68

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý ký gửi của người nhập cảnh, xuất cảnh thất lạc, nhm lẫn

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

69

Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

70

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

71

Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

72

Thủ tục tạm nhập khu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

73

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

74

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

75

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

76

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng ống chuyên dụng hoặc tại giếng ngoài khơi

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

77

Thủ tục hải quan đối với khí và khí du mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu quá cảnh

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

78

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

79

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

80

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

81

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

82

Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

Luật Hải quan số 54/2014/QH13

Chi cục Hải quan

83

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

84

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

85

Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

86

Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Chi cục Hải quan

87

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

88

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

89

Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

90

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

91

Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

92

Thủ tục Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

93

Thủ tục Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời

Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

Chi cục Hải quan

94

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

95

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp

Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

96

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất

Điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

97

Thủ tục thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho

Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

98

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 87 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

99

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công - điện tử)

Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

100

Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Chi cục Hải quan

101

Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng và hàng hóa

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 03/7/2014

Chi cục Hải quan

102

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục)

Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015

Chi cục Hải quan

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định s2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN trung ương

2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN trung ương

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên)

- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của BộTài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

- Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 71/2006/TT-BTC ;

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối vi các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

- Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Thông tư số liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế vàkinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/SGiao dịch KBNN.

2

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/SGiao dịch KBNN.

3

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ SGiao dịch KBNN.

4

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ SGiao dịch KBNN.

5

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ SGiao dịch KBNN.

6

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

- Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/SGiao dịch KBNN

7

Thủ tục hoàn trả (bng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên)

- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của BộTài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

- Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 71/2006/TT-BTC ;

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối vi các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

- Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Thông tư số liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế vàkinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

KBNN cấp huyện

2

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

3

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

4

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

5

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

6

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

- Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

KBNN cấp huyện

7

Thủ tục hoàn trả (bng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

KBNN cấp huyện

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

- Điều 37, 38 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 11, 12 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 39, 40, 41, 44 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

UBCKNN

2

Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

- Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 42, 43, 44 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

3

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng

- Điều 25 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều 33, 34, 37, 38 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

4

Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng

- Điều 24 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Đ31, 32, 37, 38 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

5

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng

Điều 35, 36, 37, 38 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

6

Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng

Điều 55, 56 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

7

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho một hoặc một số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác nhm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó

- Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 27, 28, 29, 30 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

8

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số lượng cđông không xác định trong công ty đại chúng khác nhm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó

- Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 27, 28, 29, 30 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

9

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phn đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

- Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 27, 28, 29, 30 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

10

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới để hoán đổi cổ phần, phần góp vốn của công ty chưa phải đại chúng

- Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

- Điều 27, 28, 29, 30 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

11

Đăng ký chào mua công khai

- Điều 32 Luật Chứng khoán;

- Điều 41, 42, 43 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ;

- Điều 51, 52 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

12

Đề nghị xác nhận về thay đổi ngân hàng lưu ký tài sản nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

13

Đề nghị xác nhận về thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

14

Đề nghị xác nhận về thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

15

Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 1, 2, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

16

Đề nghị xác nhận thay đổi về chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 1, 2, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

17

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ tại Việt Nam để quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

sửa đổi lại do thay đổi căn cứ pháp lý

18

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ;

- Điều 14 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

UBCKNN

phát sinh tại VBQPPL mới ban hành

19

Đăng ký thành lập quỹ mở

Điều 6 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

Điều 30 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

21

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

Điều 30 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do tách quỹ

Điều 32 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

23

Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ mở

Điều 34 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

24

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại

Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

25

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở

Điều 46 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

26

Đề nghị chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 82 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

27

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ

Điều 82 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

28

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

Điều 83 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

29

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập

Điều 83 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

30

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 84 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

31

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Điều 63 Luật Chứng khoán;

- Điều 72 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Đ5 TT 212/2012/TT-BTC

UBCKNN

32

Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ

Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

33

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

34

Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ

Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

35

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

36

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

Điều 19 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

37

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ

Điều 23 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

38

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ

Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

39

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ

Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

40

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

41

Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ

Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

42

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư tại nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Điều 16 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

43

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Điều 37 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

44

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động

Điều 23 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

45

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

46

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

47

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

Điều 6 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

48

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

Điều 17 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

49

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất

Điều 17 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

50

Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Điều 23 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

51

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do gia hạn thời gian hoạt động

Điều 18 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

52

Thông báo việc giải thể quỹ đóng

Điều 20 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

53

Đề nghị xác nhận công ty quản lý quỹ đã báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên

Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

54

Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Điều 22 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

55

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

56

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

57

Thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ sau khi hoàn tất việc đóng cửa văn phòng đại diện

Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

58

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

59

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ

Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

60

Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ

Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

61

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm

Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

62

Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Điều 15 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

63

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty quản lý quỹ

Điều 21 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

64

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ sau khi báo cáo kết quả giải thể

Điều 21 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

65

Thông báo giải thể quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

Điều 21 Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

UBCKNN

66

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

Điều 18 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

67

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ

Điều 26 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

68

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Điều 29 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

69

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

Điều 28 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

70

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do nhận sáp nhập

Điều 28 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

71

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

- Điều 31 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

- Điều 34 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

- Điều 35 Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

UBCKNN

72

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

Điều 10 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

73

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động

Điều 10 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

74

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/ giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

Điều 7, Điều 16 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

75

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do thay đổi tên

Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

76

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do thay đổi địa điểm trụ sở

Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

77

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

78

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài

Điều 14 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

79

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

- Khoản 2 Điều 19, Điều 62, 63 và 65 Luật Chứng khoán;

- Điều 72 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều 3, 4 và 5 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

80

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thực hiện chuyển đổi

- Khoản 4 Điều 69 Luật Chứng khoán;

- Khoản 4, 6 Điều 65 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

81

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thực hiện hợp nhất, sáp nhập

- Khoản 4 Điều 69 Luật Chứng khoán;

- Khoản 4, 6 Điều 67 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

82

Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán

- Khoản 1, 2 Điều 69 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 65 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

83

Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán

- Khoản 1, 2 Điều 69 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 67 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

84

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Điều 8 và Điều 13 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

85

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

Điều 8 và Điều 12 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

86

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Điều 30 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

87

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Điều 67 Luật Chứng khoán;

- Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

88

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Điều 67 Luật Chứng khoán;

- Điều 8 và Điều 10 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

89

Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Điều 46 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

90

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3-6 Điều 18 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

91

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3-6 Điều 21 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

92

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 5, 6 Điều 24 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

93

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

94

Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 1, 2 Điều 22 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

95

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 2, 3 Điều 25 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

96

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi tên

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khoản 1, 5 Điều 11 Thông tư 210/2012/TT -BTC

UBCKNN

97

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/ phòng giao dịch/ văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên

Khoản 4, 7 Điều 20; Khoản 2, 4 Điều 23 và Khoản 2, 3 Điều 26 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

98

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm trụ sở chính

- Điều 68 Luật Chứng khoán;

- Khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khoản 2, 5 Điều 11 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

99

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lp chi nhánh/ phòng giao dịch/ văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm

Khoản 1, 7 Điều 20; Khoản 1, 4 Điều 23 và Khoản 2, 3 Điều 26 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

100

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 5, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

101

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 2, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

102

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

103

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

- Điều 79 Luật Chứng khoán;

- Điều 4 Quy chế hành nghề chứng khoán ( 15/2008/QĐ- BTC);

- Khoản 2 Điều 1 Thông tư 147/2012/TT-BTC

UBCKNN

104

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 8 Quy chế hành nghề chứng khoán ( 15/2008/QĐ- BTC);

UBCKNN

105

Đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2015/TT-BTC

SGDCK Hà Nội

106

Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Điều 5 Thông tư số 01/2015/TT-BTC

SGDCK Hà Nội

107

Đăng ký niêm yết cổ phiếu

Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

108

Đăng ký niêm yết trái phiếu

Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

109

Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng/ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

110

Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại SGDCK nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam

Điều 65 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA CÁC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

A. Quản lý giá

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thm định giá

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Cục quản lý giá

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Cục quản lý giá

3

Đăng ký dự thi sát hạch thẩm định viên về giá đối với công dân Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thm định viên về giá

Cục quản lý giá

4

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Cục quản lý giá

5

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá các lần tiếp theo

Cục quản lý giá

6

Cấp Giấy xác nhận đã cấp thẻ thẩm định viên về giá

Cục quản lý giá

7

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành quản lý

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Cục quản lý giá

8

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thtướng Chính phủ, B, ngành quản lý

Cục quản lý giá

9

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Cục quản lý giá

10

Hiệp thương giá theo bên mua đề nghị

Điều 12 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá

Điều 10, 11 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s177/2013/NĐ-CP

Cục quản lý giá

11

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị

Cục quản lý giá

12

Hiệp thương giá theo đề nghị của cả hai bên mua và bên bán

Cục quản lý giá

B. Bảo hiểm

1

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

2

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động và thành lập chi nhánh nước ngoài

Điều 6, Điều 7, Điều 10 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

4

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi gii bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Điều 13 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

5

Chấp thuận về việc tăng/giảm mức vốn điều lệ (vốn được cấp)

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

6

Cấp giấy phép điều chỉnh việc tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ (vn được cấp)

Điều 14 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

7

Mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 15 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

8

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 15 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

9

Thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 16 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

10

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo him, môi giới bảo hiểm

Điều 17 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

11

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 18 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

12

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên

Điều 19 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

13

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài

Điều 21 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

14

Báo cáo Bộ Tài chính về việc chính thức bổ nhiệm chức danh người quản trị, điều hành

Điều 22 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

15

Báo cáo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân th

Điều 30 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

16

Bổ nhiệm Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

17

Thay đổi Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

18

Chấm dứt tư cách của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

19

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Điều 39 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

20

Thủ tục điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm

Điều 40 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

21

Thông báo khi tái bảo hiểm hạn chế

Điều 45 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

22

Thông báo trường hợp doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài không có đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định

Điều 46 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

23

Báo cáo năm của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

24

Báo cáo quý của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

25

Báo cáo danh sách đại lý vi phạm quy chế hành nghề đại lý hoặc vi phạm quy định pháp luật của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

26

Cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 55 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

27

Báo cáo hoạt động (06 tháng và năm) của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 56 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

28

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 57 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

29

Thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 58 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

30

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở và người làm việc của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài.

Điều 58 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

31

Gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 59 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 20 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

32

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều 60 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

33

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Điều 61, Điều 62, Điều 63 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

34

Phê chuẩn việc áp dụng (hoặc thay đổi áp dụng) phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Điều 10 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

35

Đăng ký các nguyên tắc liên quan quản lý quỹ chủ hợp đồng, quỹ chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Điều 23 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

36

Đề nghị áp dụng (hoặc thay đổi) phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ

Điều 27 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

37

Nộp báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Điều 33 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

38

Đăng ký chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài

Điều 35 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

39

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

40

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Điều 20 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

41

Giải thể chi nhánh nước ngoài

Điều 20 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

42

Báo cáo việc điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không đảm bảo an toàn tài chính và ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Điều 40 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 16 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

43

Đề nghị chấp thuận việc cổ đông chiến lược thực hiện việc góp trên 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần bảo hiểm, tái bảo hiểm

Điều 29 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

44

Báo cáo với Bộ Tài chính các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Điều 30 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

45

Đề nghị chấp thuận việc đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu ra nước ngoài

Điều 12 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

46

Đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Thông tư số 135/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

47

Thủ tục chấp thuận việc thành lập và ban hành, phê duyệt các quy chế của bộ máy quản lý, điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Điều 13 Thông tư số 101/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

48

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Điều 19 Thông tư số 101/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

49

Phê chuẩn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Điều 9 Thông tư số 115/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

50

Đề nghị phê chuẩn các loại phí khác ngoài các loại phí khấu trừ trong sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 115/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

51

Đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Điều 21 Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

52

Báo cáo quý về tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

C. Tài chính ngân hàng

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ s

- Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

- Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

- Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

- Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Btrưởng BTài chính hướng dẫn một số điều quy đnh tại Nghị đnh số 86/2013/NĐ-CP

Bộ Tài chính

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

5

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

6

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tcó thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

7

Thủ tục đề nghị cấp tạm bù lãi suất hàng quý của các NHTM cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

- Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Bộ Tài chính

8

Thủ tục đề nghị BTC quyết toán cấp bù lãi suất cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

Bộ Tài chính

9

Thủ tục gửi báo cáo quý về kết quả thực hiện cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

Bộ Tài chính

10

Thủ tục gửi báo cáo năm về kết quả thực hiện cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

- Quyết định số 68/2013/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

- Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗtrợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Bộ Tài chính

11

Thủ tục cấp bù lãi suất hàng quý

Bộ Tài chính

12

Thủ tục quyết toán cấp bù lãi suất

Bộ Tài chính

13

Thủ tục gửi các báo cáo tài chính Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối vớitổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 05/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bộ Tài chính

14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2015 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

15

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

16

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

D. Kế toán, kiểm toán

1

Thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chhành nghề kế toán

Thông tư s 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chkiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Bộ Tài chính

2

Thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán

Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thtục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bộ Tài chính

E. Quản lý công sản

1

Trình tự, thtục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

2

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

3

Trình tự, thtục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

4

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

5

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

6

Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính.

Cục Quản lý Công sản

7

Báo cáo công khai quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng TSNN

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

8

Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

9

Quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục QLCS, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

10

Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất

Cục quản lý công sản

F. Hành chính sự nghiệp

1

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chc chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

2

Phê duyệt kết quả đu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chc chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

G. Ngân sách Nhà nước

1

Lập dự toán ngân sách địa phương

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

2

Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

3

Phân bổ ngân sách trung ương

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

H. Dtrữ Nhà nước

1

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu

Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua, bán hàng hóa dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

I. Đầu tư

1

Thủ tục thẩm tra phân bvốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trái phiếu Chính phủ

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhs60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước (hiện nay đang trong quá trình dự thảo Thông tư thay thế); Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 quyđịnh về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015;

- Các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN hàng năm và quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn Trái phiếu Chính phủ hiện hành;

Vụ Đầu tư

2

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, trung ương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

- Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách.

- Cơ quan tài chính của các Bộ, ngành trung ương.

- Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính)

K. Tin học và thống kê tài chính

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007 ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Cục Tin học và Thống kê tài chính

4

Đăng ký mã s đơn vcó quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

Cục Tin học và Thống kê tài chính

5

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

6

Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

Cục Tin học và Thống kê tài chính

L. Tài chính đối ngoại và hợp tác quốc tế

1

Quy trình cho vay lại nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ

- Luật Quản lý nợ công;

- Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

2

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (trường hợp kiến nghị là của các cơ quan tổng hợp)

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

3

Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố (viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Dự án có mức vốn dưới 500.000 USD, khoản viện trợ trị giá nhỏ hơn 200.000 USD)

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

4

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay trường hợp là cơ quan cho vay lãi

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

5

Quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

6

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (Trường hợp kiến nghị là của Chủ dự án/cơ quan chủ quản dự án)

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

7

Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài)

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

8

Quy trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

9

Thủ tục xác nhận viện trợ hàng hóa, dịch vụ trong nước

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

10

Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

11

Thủ tục xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu

Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

M. Tài chính doanh nghiệp

1

Cấp phát, quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công

Cục Tài chính doanh nghiệp

2

Đăng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang B.

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

4

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp

5

Phê duyệt phương án cphần hóa thuộc thẩm quyền quyết đnh của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Cục Tài chính doanh nghiệp

6

Thủ tục hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo

Thông tư số 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

7

Thủ tục xem xét giảm vn nhà nước đi với tài sản thiếu hụt trong kiểm kê, khi xử lý công nợ không có, khả năng thu hồi

Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

8

Thủ tục tạm ứng thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng - Vũng Tàu theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói

Thông tư số 58/2015/TT-BTC ngày 25/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP TỈNH THỰC HIỆN

A. Quản lý giá

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

3

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

4

Quyết đnh giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

B. Tài chính ngân hàng

1

Đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 28/7/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

UBND tỉnh, TP thuộc TW

C. Quản lý công sản

1

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

2

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

3

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

4

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

5

Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

6

Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

7

Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định s52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

D. Hành chính sự nghiệp

1

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Phê duyệt kết quả đu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

E. Đu tư

1

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

- Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách.

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố

- Sở Tài chính

F. Tài chính doanh nghiệp

1

Đăng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương.

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

- Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán s70/2006/QH11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Trung tâm Giao dịch CK Hà Nội

2

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Sở Tài chính

3

Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương

G. Tin học và thống kê tài chính

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007 ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Sở Tài chính

4

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

Sở Tài chính

5

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

6

Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

Sở Tài chính

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CÁC CƠ QUAN KHÁC THỰC HIỆN

A. Kế toán, kiểm toán

1

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Văn phòng UBND đồng cp

2

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán cấp II, III

Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vbổ nhiệm.

3

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý

Văn phòng HĐND đồng cấp.

4

Thủ tục ký hp đồng thuê người làm kế toán trưởng

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền

5

Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền

B. Dtrữ Nhà nước

1

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu

- Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ viện trợ;

- Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua, bán hàng hóa dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

2

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

3

Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

4

Bán hàng dự trữ quc gia theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

5

Xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đviện trợ

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

6

Xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đcứu trợ

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

C. Đầu tư

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Phòng Tài chính

D. Tài chính ngân hàng

1

Hỗ trợ thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông

Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy địnhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn