BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2402/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNGTƯ SỐ 42/2007/TT-BTC NGÀY 27/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊĐỊNH SỐ 68/1998/NĐ-CP NGÀY 03/9/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNHPHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN (SỬA ĐỔI) VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2006/NĐ-CP NGÀY01/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ68/1998/NĐ-CP NÊU TRÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chínhphủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về ví dụ trình bày tại điểm3, Mục I, Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên như sau: Sửa cụm từ “Ví dụ 1” thành “Ví dụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- VP Chính phủ;

- Tòa án NDTC;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Ngoại giao;

- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Thuế, Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Trang tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc BTC;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã