BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2407/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 0232016/Vina ngày 16/7/2016 củaCông ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ hànghóa Việt Nam.

Mã số thuế: 0310208858.

Địa chỉ: 20 Hoàng Minh Giám, phường9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0310208858 do Phòng Đăng ký kinh doanhSở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/8/2010.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ hànghóa Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tưsố 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tụccấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Việt Nam, Cục trưởngCục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh