UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 -2015) CỦA HUYỆN BẮC YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Bắc Yên tại Tờtrình số 1262/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013; Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc xét duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015)của huyện Bắc Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 của huyện Bắc Yên với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh phân bổ

Huyện xác định

Tổng số

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

TỔNG DIỆN TÍCH

110.371,00

100,00

110.371,00

110.371,00

100,00

1

Đất nông nghiệp

60.068,37

54,42

78.040,00

1,62

78.041,62

70,71

Trong đó:

-

-

1.1

Đất trồng lúa

3.255,77

2,95

3.082,00

0,81

3.082,81

2,79

T r.đó: Đất chuyên trồng lúa nước

373,17

446,00

0,81

446,81

0,40

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.387,82

1,26

5.091,00

2,81

5.093,81

4,62

1.3

Đất rừng phòng hộ

23.779,24

21,54

26.420,00

3,81

26.423,81

23,94

1.4

Đất rừng đặc dụng

5.578,00

5,05

7.448,00

7.448,00

6,75

1.5

Đất rừng sản xuất

13.573,09

12,30

24.250,00

1,09

24.251,09

21,97

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung

50,94

0,05

49,00

7,13

56,13

0,05

2

Đất phi nông nghiệp

4.997,94

4,53

5.892,00

5.904,57

5,35

Trong đó:

-

-

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

11,97

0,01

14,00

13,93

0,01

2.2

Đất quốc phòng

1,93

0,00

323,00

323,00

0,29

2.3

Đất an ninh

0,58

0,00

2,00

2,23

0,00

2.4

Đất khu công nghiệp

-

-

5,00

5,00

0,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

12,01

0,01

-

26,05

26,05

0,02

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

19,94

0,02

-

19,94

19,94

0,02

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

103,35

0,09

110,00

10,05

120,05

0,11

2.8

Đất di tích danh thắng

-

-

-

-

-

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

0,83

0,00

16,00

16,63

0,02

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

-

-

-

-

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

52,57

0,05

51,00

1,57

52,57

0,05

2.12

Đất có mặt nước chuyện dùng

684,04

0,62

-

684,04

0,62

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1.207,69

1,09

1.697,00

2,72

1.699,72

1,54

Trong đó:

-

-

-

-

- Đất cơ sở văn hoá

4,76

0,00

8,00

8,3

16,30

0,01

- Đất cơ sở y tế

8,91

0,01

9,00

8,91

0,01

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo

48,90

0,04

61,00

61,76

0,06

- Đất cơ sở thể dục thể thao

6,59

0,01

14,00

-2,22

11,78

0,01

3

Đất đô thị

775

0,07

775

775

0,07

Trong đó: Đất ở đô thị

23,08

0,08

24,00

24,21

0,02

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

5.578,00

5,05

7.448,00

7.448,00

6,75

5

Đất khu du lịch

-

-

-

-

-

6

Đất khu dân cư nông thôn

800,19

0,73

967,86

0,88

Trong đó: Đất ở nông thôn

248,98

0,23

-

285,73

0,26

7

Đất chưa sử dụng còn lại

45.304,69

41,05

26.439,00

-14,19

26.424,81

23,94

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ (Ha)

Kỳ đầu (2011 - 2015)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

361,82

159,25

202,57

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

1,16

1,14

0,02

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

0,11

0,11

-

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

77,58

37,90

39,68

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

60,43

4,92

55,51

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

0,80

-

0,80

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung

NTS/PNN

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUC/CLN

-

-

-

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

LUC/LNP

-

-

-

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUC/NTS

-

-

-

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

-

-

-

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụngcho các mục đích

Đơn vị tính:Ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ (Ha)

Kỳ đầu (2011 - 2015)

Kỳ cuối (2016 - 2020)

1

Đất nông nghiệp

NNP

18.325,07

11.028,18

7.296,89

Trong đó:

-

-

1.1

Đất lúa nước

DLN

-

-

-

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.576,07

1.487,36

2.088,71

1.3

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.633,00

452,82

2.180,18

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.870,00

1.291,00

579,00

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

10.246,00

7.797,00

2.449,00

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung

NTS

-

-

-

1.7

Đất làm muối

LMU

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

544,81

270,10

274,71

Trong đó:

-

-

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

CTS

-

-

-

2.2

Đất quốc phòng

CQP

312,61

199,04

113,57

2.3

Đất an ninh

CAN

-

-

-

2.4

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

-

-

-

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

SKX

11,50

8,00

3,50

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

8,00

3,00

5,00

2.8

Đất di tích danh thắng

DDT

-

-

-

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

DRA

12,83

2,40

10,43

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

-

-

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

-

-

-

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

-

-

-

2.13

Đất phát triển hạ tầng

DHT

199,87

57,66

142,21

3

Đất đô thị

DTD

-

-

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

DBT

-

-

5

Đất khu du lịch

DDL

-

-

6

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

-

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Yênđến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Bắc Yên xác lập ngày 13 tháng 8 năm2013 và thể hiện trong nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Bắc Yên.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5năm (2011 - 2015) của huyện Bắc Yên với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch

Chỉ tiêu

Diện tích năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

TỔNG DIỆN TÍCH

110.371,00

110.371,00

110.371,00

110.371,00

110.371,00

110.371,00

Đất Nông nghiệp

60.068,37

60.083,41

62.061,16

64.161,01

67.655,41

70.937,30

Trong đó:

-

Đất trồng lúa

3.255,77

3.254,82

3.234,98

3.150,83

3.130,83

3.125,83

Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước

373,17

373,17

382,63

392,76

400,76

407,29

Đất trồng cây lâu năm

1.387,82

1.419,02

1.748,49

2.098,17

2.537,71

2.964,48

Đất rừng phòng hộ

23.779,24

23.777,17

23.858,57

24.056,22

24.171,87

24.267,14

Đất rừng đặc dụng

5.578,00

5.578,00

6.869,00

6.869,00

6.869,00

6.869,00

Đất rừng sản xuất

13.573,09

13.573,09

13.899,89

15.587,89

18.662,89

21.621,89

Đất nuôi trồng thuỷ sản

50,94

50,94

50,94

50,94

50,94

51,39

Đất phi nông nghiệp

4.997,94

5.018,08

5.052,88

5.117,83

5.207,33

5.427,29

Trong đó:

-

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

11,97

12,07

12,71

12,91

13,53

13,93

Đất quốc phòng

1,93

1,93

1,93

1,93

38,00

209,43

Đất an ninh

0,58

0,73

2,23

2,23

2,23

2,23

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

12,01

12,01

12,91

13,91

16,45

18,45

Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ

19,94

19,94

22,44

25,44

26,44

27,94

Đất cho hoạt động khoáng sản

103,35

103,35

103,35

106,35

106,35

109,35

Đất di tích danh thắng

-

-

-

-

-

-

Đất để xử lý, chôn lấp chất thải

0,83

0,83

0,83

0,83

3,23

3,23

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

52,57

52,57

52,57

52,57

52,57

52,57

Đất có mặt nước chuyên dùng

684,04

684,04

684,04

684,04

684,04

684,04

Đất phát triển hạ tầng

1.207,69

1.225,98

1.251,54

1.305,04

1.347,81

1.385,39

Trong đó:

- Đất cơ sở văn hoá

4,76

4,76

5,11

9,50

13,74

15,95

- Đất cơ sở y tế

8,91

8,91

8,91

8,91

8,91

8,91

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo

48,90

51,64

53,33

53,66

57,26

59,26

- Đất cơ sở thể dục thể thao

6,59

6,59

6,59

6,59

7,50

9,58

Đất đô thị

775

775

775

775

775

775

Trong đó: Đất ở đô thị

23,08

23,08

23,03

23,23

23,48

23,68

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

6.869,00

Đất khu du lịch

-

Đất khu dân cư nông thôn

800,19

815,89

831,59

847,29

862,99

878,69

Trong đó: Đất ở nông thôn

248,98

250,58

254,33

258,38

262,23

266,08

Đất chưa sử dụng còn lại

45.304,69

45.269,51

43.256,96

41.092,16

37.508,26

34.006,41

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm (Ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

159,25

11,96

27,15

47,75

42,38

30,01

1.1

Đất lúa nước

1,14

0,95

0,04

0,15

-

-

1.2

Đất trồng cây lâu năm

37,90

1,30

8,43

9,92

7,94

10,31

1.3

Đất rừng phòng hộ

4,92

2,07

0,60

1,35

0,35

0,55

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.5

Đất rừng sản xuất

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

STT

Mục đích sử dụng đất

Diện tích

Phân theo các năm (Ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

11.028,18

27,00

2.004,90

2.147,60

3.536,78

3.311,90

Trong đó:

-

1.1

Đất lúa nước

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.487,36

27,00

312,90

319,60

415,78

412,08

1.3

Đất rừng phòng hộ

452,82

-

82,00

184,00

96,00

90,82

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.291,00

-

1.291,00

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

7.797,00

-

319,00

1.644,00

3.025,00

2.809,00

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất làm muối

2

Đất phi nông nghiệp

270,10

8,18

7,65

17,20

47,12

189,95

Trong đó:

-

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CTSN

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất quốc phòng

199,04

-

-

-

27,61

171,43

2.3

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ

8,00

-

2,50

3,00

1,00

1,50

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

3,00

-

-

1,50

-

1,50

2.8

Đất di tích danh thắng

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất để xử lý, chôn lấp chất thải

2,40

-

-

-

2,40

-

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất phát triển hạ tầng

57,66

8,18

5,15

12,70

16,11

15,52

3

Đất đô thị

-

4

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

-

5

Đất khu du lịch

-

6

Đất khu dân cư nông thôn

Điều 3. Giao UBND huyện Bắc Yên

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo quy định của pháp luật về đất đai; xác định ranh giới, công khai diệntích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, xây dựng phương án cải tạo lớp đấtmặt đối với phần diện tích đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác theo quyđịnh và quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđược duyệt; không giải quyết các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có trong quy hoạch sử dụng đất đượcduyệt; khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đấtlâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật nhằm bù lạiphần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcquản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xửlý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

4. Định kỳ hàng năm UBND huyện báo cáo UBND tỉnh(Qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất để báo cáo Chính phủ theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng cácđơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các sở: TC, NN&PTNT, XD;
- TT Công báo Sơn La;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 25 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải