BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2408/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/ĐLHQ ngày 14/7/2016 của Công tyTNHH logistics và đại lý hải quan Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH logistics và đại lý hảiquan Việt Nam.

Mã số thuế: 0313523689.

Địa chỉ: 248/34F Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,mã số doanh nghiệp 0313523689 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tưTP. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/11/2015.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH logistics và đại lý hảiquan Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thôngtư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tụccấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH logistics và đại lý hải quan Việt Nam, Cụctrưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh