ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2408/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hànhđộng của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông Thanh Hóa tại tờ trình số 437/TTr-STTTT ngày13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và banhành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoạitrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020”.

Điều 2. Giao Giám đốc SởThông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2408/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

Căn cứ nội dung Chương trình hànhđộng và danh mục các nhóm nhiệm vụ, Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn2013-2020, UBND tỉnh ban hành“Kế hoạch phát triển công tác thông tin đốingoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” gồm các nội sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Mục đích của hoạt động thông tinđối ngoại nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dântỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợpgiữa các cơ quan Trung ương và địa phương về công tác thông tin đối ngoại; tạocơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chứcthực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần vào quá trìnhphát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củngcố hệ thống Chính quyền, tạo dựng hình ảnh, vị thế của tỉnh Thanh Hóa ở trongnước và quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý Nhànước về Thông tin đối ngoại; tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơnvị trong công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Trong hoạt động thông tin đốingoại cần bám sát những thông tin chính thống, tuyên truyền đúng định hướng, cótrọng tâm, trọng điểm; chủ động trong việc định hướng dư luận chính xác, kịpthời; kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tinđối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; đối ngoạinhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần có lợi, đảm bảo lợi íchquốc gia. Bảo đảm tính chủ động trong thông tin, lấy mặt tích cực làm chủ đạotrong thông tin trên báo chí.

- Hàng năm các Sở, ban, ngành, cáccơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng được Kế hoạch hànhđộng cụ thể về công tác thông tin đối ngoại để triển khai tổ chức thực hiện tạiđịa phương và đơn vị.

- Cơ bản đến năm 2016, 100% các Sở,ban, ngành, các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố có cán bộ làmcông tác thông tin đối ngoại.

- Hàng năm, cán bộ làm công tácthông tin đối ngoại ở các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện thị xã,thành phố được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung.

- Thông tin về quan điểm, chủtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại đối với cán bộlãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về quanđiểm, đường lối, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại, vai trò và vị trícủa công tác đối ngoại với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảoquốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay; tuyên truyền giữ gìn, đảm bảo anninh biên giới, ổn định an ninh trật tự trên các khu vực cửa khẩu;

- Triển khai Kế hoạch phát triểnthông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch công tác thông tin đốingoại hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí cán bộ làm công tác thôngtin đối ngoại ở các cơ quan đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và ban hành Quy chế vàcác văn bản hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại.

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức thông tin đối ngoại;

- Biên soạn tài liệu phục vụ côngtác thông tin đối ngoại;

- Tổ chức quảng bá, giới thiệu hìnhảnh đất nước, con người, các tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa đến với bạn bèquốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài trên các chuyên trang thông tin điện tửcủa tỉnh và các mạng thông tin hoạt động hợp pháp, phù hợp và hiệu quả. Thôngqua các hoạt động thông tin đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, dulịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Thanh Hóa ra nước ngoài;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơquan báo chí và phóng viên nước ngoài đến thực hiện phóng sự đưa tin về hìnhảnh quê hương và con người xứ Thanh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyêntruyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thùđịch, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vùng biêngiới lãnh thổ.

- Hàng năm, tiến hành kiểm tra,đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển công tác thông tin đối ngoại trênđịa bàn tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện:

- Bố trí từ nguồn ngân sách hỗ trợcủa Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác theo quy địnhcủa luật ngân sách và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyềnthông:

- Chủ trì tham mưu xây dựng, đăngký các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thôngtin và Truyền thông tổng hợp.

- Tham mưu xây dựng các văn bảnquản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại và các văn bản hướng dẫn liên quan đápứng yêu cầu cho công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Tổng hợp Kế hoạch thông tin đốingoại hằng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố và kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vàBộ Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng Kế hoạch thông tin đốingoại hằng năm trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc, các Sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kếhoạch phát triển thông tin đối ngoại theo danh mục đã được phê duyệt.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kếtviệc thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về côngtác cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trongtỉnh.

3. Giao Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương liên quan, đề xuất bổ sungkinh phí thực hiện các nội dung của đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị liên quan hàng nămtham mưu, đề xuất việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện cáchoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Ngoại vụ.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban,ngành liên quan tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, cáctiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ởnước ngoài bằng các hình thức phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao; khảosát, đánh giá, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh phục vụ cho công tácthông tin đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóngviên nước ngoài thông tin về Thanh Hóa.

5. Giao Sở Công thương; Trungtâm Xúc tiến ĐTTM và Du lịch tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức và tham gia các cuộctriển lãm và hội chợ thương mại quốc tế, thông qua đó để giới thiệu quảng bá,tiềm năng, thế mạnh và phát triển dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh ranước ngoài.

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch củatỉnh thông qua các lễ hội, các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mangđậm dấu ấn về quê hương và con người xứ Thanh và các hoạt động giao lưu hữunghị, hợp tác quốc tế.

7. Giao Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh.

Xây dựng chuyên mục thông tin đốingoại để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; truyền thống và những nétvăn hóa đặc sắc của các địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh và cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Phát thanh - Truyềnhình trong nước để phát sóng.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnhủy, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thểchính trị tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức công tác tuyên truyền thông tinđối ngoại đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

9. Các Sở, ban, ngành, cấptỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, xuấtbản của tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phát triển thông tin đối ngoại trên địabàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 và Danh mục các nhóm nhiệm vụ về côngtác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (gửi danh mục kèm theo Kế hoạchnày) xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vịmình để triển khai và thực hiện./.

DANH MỤC

CÁCNHÓM NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ ÁN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2408/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

STT

TÊN NHÓM NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

Xây dựng và ban hành các văn bản, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại

1

Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong tỉnh, các nước quan hệ hữu nghị, hợp tác phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành, liên quan

Hằngnăm

2

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, các đề án, Kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở, ngành, địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

II

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại

1

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao

Hằng năm

2

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, T.phố

Hằng năm

III

Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Thanh Hóa

1

Phát hành ấn phẩm phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh Thanh Hóa ra các tỉnh và nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan

2014 - 2020

2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản

Hằng năm

3

Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Thanh Hóa ra nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến ĐTTM và DL tỉnh; Sở Công thương

Các đơn vị, tổ chức liên quan

Hàng năm

4

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương thông qua hoạt động du lịch, lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động giao lưu văn hóa với tỉnh bạn, nước bạn.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố,

Hằng năm

5

Xây dựng các chương trình truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các nét văn hóa đặc sắc của các địa phương.

Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh

Các ngành có liên quan

Hằng năm

6

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; công tác phân giới, cắm mốc.

Sở Tài nguyên và MT, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ

Các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan

Hằng năm

7

Xây dựng cụm thông tin tại khu vực cửa khẩu biên giới phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị liên quan

2014 - 2016

IV

Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, Thành phố bố trí cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan

2014-2016