BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2409-NN/BVTV-QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15/2/1993;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm;
Căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật trong phiên họp ngày 25 tháng 12 năm 1996.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho đăng ký chính thức 15 loại thuốc gồm 09 loại thuốc trừ sâu, 01 loại thuốc trừ bệnh, 02 loại thuốc trừ cỏ, 01 chất kích thích sinh trưởng cây trồng, 02 chất dẫn dụ côn trùng vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2: Cho đăng ký bổ sung các thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm 58 loại thuốc trừ sâu, 38 loại thuốc trừ bệnh, 24 loại thuốc trừ cỏ, 07 chất kích thích sinh trưởng cây trồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2409 NN-BVTV/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT

Tên hoạt chất xin đăng ký chính thức

Tên thương mại xin đăng ký chính thức

Mục đích sử dụng

Tổ chức xin đăng ký

Thuốc trừ sâu

1

Thảo mộc 25% + Deltamethrin 0.024%

Gu chung Jing 25ĐP

Khử trùng kho lương thực

Viện Bảo vệ thực vật

2

Virus + Bacillus thuringiensis (var.kurstaki)

V-BT

Trừ sâu tơ hại rau

-

3

ChG (CuSO4, K2Cr207, Cr03) + M1

CHG và M1

Xử lý thuyền gỗ chống hà

Viện Khoa học lâm nghiệp

4

Flufenoxuron

Cascade *5EC

Trừ sâu xanh da láng hại cây họ đậu

Cyanamid (Singapore) Ltd

5

Anitraz

Mitac 20 EC

Trừ nhện hại chè

Agr évo AG

6

DEET (Diethyl toluanmide)

Micado 10 Cosmetic cream

Trừ muỗi gia dụng

nippon Fine Chemical Ltd

7

S-bioallethrin (Esdepallethrine)

esbiol 0.3 AE

Trừ muỗi, ruồi, gián, kiến, rệp

Agr évo AG
Environmental Health Cl.,Ltd

8

Tetramethrin 0,3% + Fenitrothion 0.75%

Mosfty1.05 aerosol

Trừ muỗi, ruồi, gián, kiến, rệp

Công ty liên doanh Mosfly Việt Nam

9

Temephos

Formalaria 20 EC 50 EC, 1 SG

Vệ sinh phòng dịch

Forward Int.Ltd

Thuốc trừ bệnh

1

Prochloraz

Octave 50 WP

Bệnh khô vằn hại lúa

Agr évo AG

Thuốc trừ cỏ

1

Glyphosate IPA Salt 180g/l + isoproylamine salt of Dicamba 90 g/l

Wallop 34.7 WSC

Trừ cỏ cao su

Monsanto Thailan Ltd

2

Glyphosate IPA Salt 242 g/l + Picloram 26.5 g/l

Empire 27 AS

Trừ cỏ cao su

Kích thích sinh trưởng

1

Auxins 11 mg/l + Cytokinnis 0.03 l mg/l + Gibbellic

Kelpax

Kích thích sinh trưởng lúa

Forward Int.Ltd

Chất dẫn dụ côn trùng

1

Metyl eugenol 75% + Dibrom 25%

Ruvacon 90L

Diệt ruồi đục quả cam, xoài, táo, ổi

Cơ sở Tô Ba - TP.Hồ Chí Minh

Metyl eugenol 75% + Dibrom 25%

Vizubon D

Diệt ruồi vàng đục quả cam chanh

Công ty thuốc sát trùng Việt Nam