THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 241/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 401 THUỐCNƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 79

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 củaBộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaCục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 củaBộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hôi đồng Xét duyệt thuốc - Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quảnlý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăngký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.

Điều 2. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc có trách nhiệmcung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế.Số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp phải được in lên nhãn thuốc. Số đăng ký cóký hiệu VN--12 có giá trị 05 năm kể từngày ký Quyết định.

Điều 3. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc phải chấp hànhđầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhậpkhẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam; nếu có bất cứ thay đổi gì trong quátrình lưu hành thuốc ở nước sở tạivà ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho CụcQuản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,giám đốc nhà sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu tráchnhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
-
TT. Cao Minh Quang (để b/c);
-
Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
-
Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
-
Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
-
Bảo hiểm Xã hi Việt Nam;
-
Vụ Pháp chế, Vụ Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;
-
Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
-
Tổng Công ty Dược VN;
-
Các Công ty XNK Dược phẩm;
-
Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
-
Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & MP - Cục QLD;
-
Lưu: VP, KDD, ĐKT(10)

CỤC TRƯỞNG
Trường Quốc Cường

DANH MỤC

401 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐỢT 79
(
Banhành kèm theo Quyết định sổ 241/QĐ-QLD ngày 10/10/2012)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính

Dạng thuốc hàm lượng

Tuổithọ

Tiêuchuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

ACI Pharm. Inc.

292 Fifth Avenue, New York, NY 100.1. - USA

1.1 Nhà sản xuất

ACI Pharma PVT., Ltd.

Unit 2, SyNo. 172/A , Plot No. 135/A , IDA Bollaram, Medak District, AP 502325 – India

1

Acefdrox-250

Cefadroxil

Hỗn dịchuống-250mg/5ml

36tháng

NSX

Hộp 1 chai 30ml

VN-15700-12

2. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Actavis EAD

29 Atanas Dukov Lozenes Sofia 1407 - Bulgaria

2.1 Nhà sản xuất Balkanpharma - Dupnitza AD

3, Samokovsko shoose Str. 2600 Dupnitza. – Bulgaria

2

Phezam

Piracetam,Cinarizine

Viên nang cứng-400mg; 25 mg

36tháng

NSX

Hộp 6v x 10 viên

VN-15701-12

2.2 Nhà sản xuất

Balkanpharma Razgrad AD

68, Aprilsko Vastanie Blvd. 7200 Razgrad. – Bulgaria

3

Tobramycin Actavis

Tobramycinsulfate

Dung dịchtiêm-80mg/2mlTobramycin

24tháng

USP

Hộp 5 lọ 2ml

VN-15702-12

3. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Ajanta Pharma Ltd.

Ajanta House 98, Govt. Industrial Area, Charkop, Kandivli(W),Mumbai-400067 - India

3.1 Nhà sản xuất

Ciron Drugs & Pharmaceuticals (P) Ltd.

N118, MIDC, Tarapur, Dist: Thane, M.S. Boisar 401506 – India

4

Olopat OD

Olopatadinehydrochloride

Thuốc nhỏ mt-2mg Olopatadine /ml

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ x 3ml

VN-15703-12

4. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Ajinomoto Pharmaceutical Co., Ltd.

1-1, Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0042 - Japan

4.1 Nhà sản xuất

Ajinomoto Pharmaceutical Co., Ltd.

103-1, Shirasakaushishimizu, Shirakawa-shi, Fukushima, 961-0835 - Japan

5

Atelec Tabtets 10

Cilnidipine

viên nén baophim-10 mg

36 tng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên, hộp 10 v x 14 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 50 viên, hộp 100 vỉx 10

VN-15704-12

6

Atelec Tablets 5

Cilnidipine

viên nén baophim-5mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên, hộp 10 vỉ x 14 viên, hộp 50 v x 10 viên

VN-15705-12

5. CÔNGTY ĐĂNG KÝ

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

304, Mohan Place, L.S.C.,Block C, Saraswati Vihar, Delhi-34 - India

5.1 Nhà sản xuất Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

2,3,4,5, Sec-6B, IIE, SIDCUL, ranipur, Haridwar-249403 - India

7

Plenmoxi

Moxifloxacin HCl

dung dịch tiêm-400mg moxifloxacin/ 100ml

24 tháng

NSX

hộp 1 chai 100ml

VN-15706-12

6. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Route des Arsenaux 41 P.O Box 61, 1701 Fribourg - Switzeriand

6.1. Nhà sản xuất

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134 - USA

8

Vigamox

MoxifloxacinHCl

Dung dịch nhỏmắt-0,5%moxifloxacin

24tháng

NSX

Hộp 1lọ 5ml

VN-15707-12

7. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Alembic Pharmaceuticals Limited

Alembic Road Vadodara 390 003 - India

7.1. Nhà sản xuất

Alembic Limited

72, EPIP-I, Jharmajri, Baddi,Distt, Solan (H.P), India - India

9

Alpenam 1000 mg

Meropenemsodiumcarbonate

Bột pha tiêm-1000mgmeropenem

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15708-12

8. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Amoli Enterprises Ltd.

Room 1101, Paramount Bld., 12 Ka Yip Str., Chaiwan - HongKong

8.1. Nhà sản xuất

Umedica Laboratories PVT.Ltd.

PlotNo. 221, G.I.D.C., Vapi 396195 Gujarat - India

10

Umeran 75

DiclofenacSodium

Dung dịch tiêm bắp-75mg/3ml

36tháng

NSX

Hộp 10 ống 3ml

VN-15709-12

9. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Amtec Healthcare Pvt., Ltd.

204, Dattasai Complex, RTC X Roads, Hyderabad 500020 - India

9.1 Nhà sản xuất

Atoz Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

No. 12 Balaji Nagar Ambattur, Chennai - 600 053 – India

11

Zolevox -500

Levofloxacinhemihydrat

viên nén bao phim- 500mg Levofloxacine

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 5 viên

VN-15710-12

10. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

APC Pharmaceuticals & Chemical Ltd.

Suite 2102, 21/F Wingon centre, 111 Connaught Road, Central - HongKong

10.1 Nhà sản xuất

Lyka Labs Ltd.

PlotNo. 4801/B GIDC, Ankleshvar - 393002 - Gujarat State - India

12

Pantoz

Pantoprazolenatrisesquihydrate

Bột đông khô pha tiêm-40mg Pantoprazole

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 ml dung môi NaCl 0,9% (NSX: Nirma Ltd., India)

VN-15711-12

10.2 Nhà sản xuất

M/s Cipla Ltd

Malpur, Solan, (H.P.) 173205 - India

13

Coughnil (Ginger lemon)

2,4DichlorobenzylAlcohol;Amylmetacresol

Viên ngậm-1,2mg;0,6mg

36tháng

NSX

Hộp 25 vỉ xé x 8 viên

VN-15712-12

10.3 Nhà sản xuất

Macleods Pharmaceuticals Ltd.

PlotNo. 25&27, SurveyNo. 366 Premier Industrial Estate, Kachigam, Daman - 396210 (U.T) - India

14

Coxerin

Cycloserine

Viên nangcứng-250mg

24tháng

USP

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15713-12

10.4 Nhà sản xuất

MSN Laboratories Limited

Plot No 42, Anrich industrial Estate, Bollaram, Medak District - 502325, Andhra Pradesh - India

15

Safebo 125

Bosentanmonohydrat

Viên nén bao phim- 125mg Bosentan

24tháng

NSX

Hộp 1 vỉ x 10 viên

VN-15714-12

10.5 Nhà sản xuất

Mylan Laboratories Limited

F-4 & F-12, MIDC, Malegaon, Sinnar, Nashik-422113, Maharashtra - India

16

Nevirapine

Nevirapine

Viênnén-200mg

36tháng

USP

Hộp 1 chai 60 viên

VN-15715-12

17

Zidovudine 300mg

Zidovudine

Viên nén bao phim- 300mg

24tháng

NSX

Hộp 1 chai 60 viên

VN-15716-12

11. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Aristo pharma Ltd.

26/A (New 7) Purana Paltan Line, Dhaka-1000 - Bangladesh

11.1 Nhà sản xuất

Aristopharma Ltd.

PlotNo. 21, RoadNo. 11 Shampur - Kadamtali I/A Dhaka -1204 - Bangladesh

18

Taxetil Powder for suspension

Cefpodoximeproxetil

Bột pha hỗn dịch uống- sau khi pha: 40mg

Cefpodoxime/ 5ml

24tháng

USP

Hộp 1 lọ 50ml chứa bột pha hỗn dịch uống

VN-15717-12

12. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Ascent Pharmahealth Limited

151-153 Clarendon Street,South Melbourne, Victoria 3205 - Australia

12.1 Nhà sản xuất

Ipca Laboratories Ltd.

Plot No. 255/1, Athal, Silvassa, Pin. 396 230, (D & NH) - India

19

Panzole

Pantoprazolenatrisesquihydrate

Viên nénbao tantrongruột-40mg

Pantoprazole

24tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15718-12

13. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

AstraZeneca Singapore Pte.,Ltd.

8 Wilkie Road, #06-01 Wilkie Edge - Singapore

13.1 Nhà sản xuất

Corden Pharma S.P.A

Viale Dell’lndustria 3 20040 Caponag, Milan - Italy

20

Diprivan (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Ltd, đ/c: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA

Propofol

Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch-10mg /ml

24tháng

NSX

Hộp chứa 5 ống x 20ml

VN-15720-12

14. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.

8 Wilkie Road, #06-01 Wilkie Edge, Singapore 228095 - Singapore

14.1 Nhà sản xuất

AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje - Sweden

21

Nexium

Esomeprazolenatri

Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch- 40mg

Esomeprazole

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 5ml

VN-15719-12

15. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Aurobindo Pharma Ltd.

Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh - India

15.1 Nhà sản xuất

Aurobindo Pharma Ltd.

Unit III, Survey No 313 Bachupally Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, (A.P.) - India

-

22

Be-Stedy 16

Betahistine dihydrochlorid

viênnén-16mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15721-12

23

Be-Stedy 24

Betahistinedihydrochlorid

viênnén-24mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15722-12

16. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Aurobindo Pharma Ltd.

Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500 038. - India

16.1 Nhà sản xuất

Aurobindo Pharma Ltd.

Unit III, Survey No 313 Bachupally Village,Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, (A.P.) - India

24

Omeprazole

Omeprazole dạng bao tan ở ruột

Viên nang cứng-20mg

36tháng

USP

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15723-12

17. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Austin Pharma Specialties Company

Unit R2U G/F Valiant Ind. Ctr 2-12 Au Pai Wan St. Fo Tan Shatin, Nt. - HongKong

17.1 Nhà sản xuất

Miracle Labs (P) Ltd.

449, Solanipuram, Roorkee-247667, Uttarakhand – India

25

Miracin

Levofloxacinhemihydrate

Viên nén bao phim- 500mg Levofloxacin

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15724-12

18. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Bayan Lepas free industrial zone, 11900 Bay an Lepas,Pulau Pinang - Malaysia

18.1 Nhà sản xuất

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Bayan Lepas free industrial zone, 11900 Bay an Lepas, Pulau Pinang – Malaysia

26

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

Sodium chloride

Dung dịch truyền tĩnh mạch-0,9%

36tháng

NSX

Hộp 50 chai nhựa 100 ml; hộp 30 chai nhựa 250ml; hộp 10 chai nhựa 500ml; hộp 10 chai nhựa 1000 ml

VN-15725-12

27

Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. (Hartmann's Solution)

Sodium chloride,Potassiumchloride,Calcium chloride dihydrate, Sodium lactate

Dung dịch truyền tĩnh mạch

36tháng

NSX

Hộp 10 chai nhựa 500ml; hộp 10 chai nhựa 1000 ml

VN-15726-12

19. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Bayer (South East Asia) Pte, Ltd.

63 Chulia Street # 14-00, Singapore (049514) - Singapore

19.1. Nhà sản xuất

Bayer Schering Pharma AG

D-51368 Leverkusen - Germany

28

Adalat LA 20mg

Nifedipine

Viên phóng thích kéo dài-20mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15727-12

19.2. Nhà sản xuất

Delpharm Lille SAS

Zone Industrielle de Roubaix-Est, Rue de Toufflers, F-59390 Lys-Lez-Lannoy - France

29

Climen

Estradiol (viên màu trắng); Estradiol, Cyproterone acetate (viên màu hồng)

Viên nén bao-2mg; 2mg+ 1mg

36tháng

NSX

Hộp 1 v 21 viên (11 viên trắng và 10 viên hồng)

VN-15728-12

20. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Bayer (South East Asia) Pte., Ltd.

63 Chulia Street, OCBC Centre East, 14thFloor, 049514 - Singapore

20.1 Nhà sản xuất

Schering GmbH & Co. Produktions KG

Doebereinerstrasse 20, D-99427 Weimar - Germany

30

Yaz (Đóng gói: Bayer Schering Pharma AG địa chỉ D-13342, Berlin, Germany)

Drospirenone, Ethinyl estradiol (dưới dạng Ethinylestradiol Betadex clathrate)

Viên nén baophim-3mg;0,02mg

60tháng

NSX

Hộp 1 vỉ x 28 viên

VN-15729-12

21. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Bayer South East Asia Pte., Ltd.

63 Chulia Street, 14th Floor, 049514-Singapore - Singapore

21.1 Nhà sản xuất Bayer Schering Pharma AG

Kaiser- Wilhelm-Alle 51368 Leverkusen - Germany

31

Canesten

Clotrimazole

Viên đặt âm đạo-500mg

48tháng

NSX

Hộp 1 v x 1 viên + 1 dụng cụ đặt thuốc

VN-15730-12

22. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.

407/408, Sharda Chambers New Marine Lines Mumbai 400020 - India

22.1 Nhà sản xuất

Lyka Labs Ltd.

PlotNo. 4801/B GIDC, Ankleshwar - 393002 - Gujarat State - India

32

Piperbact 4,5gm

Piperacillin natri, Tazobactam natri

Bột pha tiêm-4g Piperacillin; 0,5g

Tazobactam

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15731-12

23. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Berlin Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin - Germany

23.1 Nhà sản xuất

Menarini - von Heyden GmbH

Leipziger Str. 7 - 13, 01097 Dresden - Germany

33

Siofor 500 (xuất xưởng: Berlin Chemie AG (Menarini Group), địa ch: Glienicker Weg 125-12489 Berlin, Germany)

MetforminHydrochloride

Viên nén bao phim- 500mg

60tháng

NSX

Hộp 3 vỉ, 6 v, 12 v x 10 viên

VN-15732-12

34

Siofor 850 (xuất xưởng: Berlin Chemie AG (Menarini Group), địa ch: Glienicker Weg 125-12489 Berlin, Germany)

Metformin

Hydrochloride

Viên nén bao phim- 850mg

60tháng

NSX

Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 v x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên

VN-15733-12

24. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Binex Co., Ltd.

480-2, Jangrim-dong, Saha-gu, Busan. - Korea

24.1 Nhà sản xuất

Binex Co., Ltd.

480-2, Jangrim-dong, Saha-gu, Busart. - Korea

35

Luverican Ophthalmic Solution

PolyvinylAlcohol

Dung dịch thuốc nhỏ mắt- 14mg/ml

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 10 ml

VN-15734-12

25. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger St. 173, 55216 Ingelheim am Rhein - Germany

25.1 Nhà sản xuất

PT. Boehringer Ingelheim Indonesia

JI. Lawang Gintung No. 89 Bogor - Indonesia

36

Bisolvon Tablets

Bromhexinehydrochloride

Viên nén- 8 mg

24tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15737-12

26. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Boehringer Ingelheim International GmbH

BingerStr. 173 55216 Ingelheim am Rhein - Germany

26.1 Nhà sản xuất

Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co. KG.

Binger Str. 173 55216 Ingelheim am Rhein - Germany

37

Sifrol

Pramipexoledihydrochloridemonohydrate

Viên nén phóng thích chậm- 5mg (tương đương 1,05mg Pramipexole)

36tháng

NSX

Hộp 3 v 10 viên

VN-15735-12

38

Sifrol

Pramipexoledihydrochloridemonohydrate

Viên nénphóng thíchchậm-0,75mg(tươngđương0,52mgPramipexole)

36tháng

NSX

Hộp 3 v10 viên

VN-15736-12

27. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Brawn Laboratories Ltd

Delhi Stock Exchange Building 4/4B Asaf Ali Road, New Delhi 110002 - India

27.1 Nhà sản xuất Brawn Laboratories Ltd

13, New Industrial Township, Faridabad 121001, Haryana. - India

39

Clarithromycin tablets

Clarithromycin

Viên nén bao phim- 250mg

36tháng

USP

Hộp đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

VN-15738-12

40

Nefian

Lansoprazole (dạng pellet bao tan trong ruột)

Viên nang cứng-30mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15739-12

41

Viên nang Cefalexin 500mg

Cefalexinmonohydrate

Viên nang cứng- 500mg Cefalexin

36tháng

BP2011

Hộp 10 vỉx 10 viên

VN-15740-12

28. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

BRN Science Co., Ltd.

924 Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do - Korea

28.1 Nhà sản xuất

Chunggei Pharma. Co., Ltd.

1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea - Korea

42

Mezondin

Thymomodulin

Viên nang cng-80mg

36tháng

NSX

Hộp 6 vỉ x 10 viên

VN-15741-12

29. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

BRN Science Co., Ltd.

924, Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do - Korea

29.1 Nhà sn xuất

Kolmar Korea

618-3, Shinjeong-Ri, Jeonui-Myun, Yeongi-Gun, Chungnam - Korea

43

CereDone

Cefprozil

Bột pha hỗn dịch uống- 125mg/5ml

36tháng

USP32

Hộp 30 túi x 2,5g

VN-15742-12

29.2 Nhà sản xuất SK Chemicals Co., Ltd

12, Gohyun-dong, Osan-si, Gyeonggi-do - Korea

44

SK Albumin 20%

29.3 Nhà sản xuất

SS Pharm. Co., Ltd.

779-8, Wonsi-dong, Danwon-Gu, AnSan-si, Gyeonggi-do - Korea

Albumin(Human)

Dung dịch tiêm-20g/100ml

39tháng

BP2008

Hộp 1 lọ 50ml

VN-15743-12

45

Mosismin

DL-Methionine,L-Leucine,L-Valine,L-Isoleucine,L-Threonin,L-Tryptophan,L-Phenylalanine,LysineHCl,Vitamin A, C,D3,E,B1,B2,
PP,B6,B12,Acid Folic

Viên nang cứng

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15744-12

30. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Cadila Healthcare Ltd.

Zydus Tower. Satellite Cross Road, Ahmedabad 380 015 - India

30.1 Nhà sản xuất

Cadila Healthcare Ltd.

Sarkhej-Bavla N.H. No 8A, Moraiya, Tal Sanand Ahmedabad 382 210 -India

46

Astenzyd Nasal Spray

Azelastine HCl

Khí dung xịt mũi- 1mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 30ml

VN-15745-12

47

Forair 125

Salmeterolxinafoate,Fluticasonepropionate

Thuốc xịtphun mù-25mcgSalmeterol;125mcgFluticasone/liều xịt

24tháng

NSX

Hộp 1 ống 150 liều

VN-15746-12

48

Forair 250

Salmeterolxinafoate,Fluticasonepropionate

Thuốc xịtphun mù-25mcgSalmeterol;250mcgFluticasone/liều xịt

24tháng

NSX

Hộp 1 ống 150 liều

VN-15747-12

30.2 Nhà sn xuất

Cadila Healthcare Ltd.

Kundaim Industrial Estate, ponda, Goa-403 401 – India

49

IrbezydH 150/12,5

Irbesartan,Hydrochlorothiazide

Viên nén-150mg;12,5mg

24tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15748-12

50

Irbezyd H 300/12.5

Irbesartan, Hydrochlorothiaz ide

Viên nén-300mg;12,5mg

24tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15749-12

51

Irbezyd H 300/25

Irbesartan, Hydrochlorothiaz ide

Viên nén bao phim- 300mg; 25mg

24tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15750-12

31. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Chi nhánh công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

96 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đng Đa, Hà Nội - Việt Nam

31.1 Nhà sản xuất

Kunming Pharmaceutical Corp.

Qigongli, West Suburb, Kunming, Yunnan - China

52

Bmaxzyme

Vitamin B1,Vitamin B2, Vitamin B6, Nicotinamide,Calcium pantothenate

Dung dịch tiêm

36tháng

NSX

Hộp 10 ống 2ml

VN-15751-12

32. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm)

No. 20, Zhichun Road, Haidian District, Beijing - China

32.1 Nhà sản xuất

Zhejiang Ruixin Pharmaceutical Co., Ltd.

Kaifa Road, Tiannaing Industrial Zone, Lishui, Zhejiang - China

53

Piracetam injection 5ml

Piracetam

dung dịch tiêm-1g/5ml

36tháng

NSX

Hộp 10 ống x 5ml

VN-15752-12

33. CÔNG TY ĐĂNG

Cipla Ltd.

Mumbai Central Mumbai 400 008 - India

33.1 Nhà sản xuất Cipla Ltd

Plot No 9 & 10, Pharma zone, Phase II, Indore SEZ, Pithampur (MP)-454775 - India

54

Beclate Aquanase

Beclomethasonedipropionate

Thuốc xịt mũi-50mcg/ liều xịt

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ x 150 liều

VN-15753-12

33.2 Nhà sản xuất

Cipla Ltd.

L139 to L146, Verna Industrial Estate, Verna Goa – India

55

Budecort 0,5mg Respules

Budesonide

Dung dịch khí dung- 0,5mg/2ml

24tháng

NSX

Hộp 4 dài x 5 nang x 2ml

VN-15754-12

34. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Claris Lifesciences Limited

Corporate Towers, Near Parimal Raihvay Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006. - India

34.1 Nhà sản xuất

Claris Lifesciences Limited

Chacharwadi - Vasana, Sanand, Ahmedabad, Gujarat-382213. - India

56

Declonac

DiclofenacSodium

Dung dịchtiêm-25mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 10 ống x 3 ml

VN-15755-12

57

Eminil

Metoclopramidehydrochloride

Dung dịchtiêm-5mg/mlAnhydrousMetoclopramideHydrochloride

24tháng

BP

Hộp 10 ng x 2ml

VN-15756-12

58

Sensinil

LidocainHydrochloride

Dung dịchtiêm-639mg/30ml

36tháng

BP

Hộp 1 chai 30ml

VN-15757-12

35. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Colorama Pharmaceuticals Ltd.

Colorama House, 23 Wadsworth Road, Greenford, Middlesex, UB 6,7 JS - U.K

35.1 Nhà sản xuất

Zim Labratories Ltd.

B-21/22, MIDCArea, Kalmeshwar-441 501, Dist. Nagpur, Maharashtra State - india

59

Rokzy-150

Roxithromycin

viên nén bao phim- 150mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15758-12

36. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần Dược Đại Nam

T.1 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

36.1 Nhà sản xuất

Gland Pharma Ltd.

D.P Pally, Dundigal Quthbullapur Mandal, Ranga Reddy District Hyderabad- 500 043 - India

60

Rocuronium Bromide Injection

Rocuroniumbromide

Dung dịch pha tiêm- 50.0mg/5ml

24tháng

NSX

Hộp 10 ng

VN-15759-12

37. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phn Dược Mỹ phẩm May

53-55 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

37.1 Nhà sản xuất

Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.

No. 1, Jalan TTC12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka - Malaysia

61

Appeton Multivitamin Lysine Syrup

L-Lysine HCl, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Nicotinamide, Vitamin C, D-Panthenol

Si rô

24tháng

NSX

Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 120ml

VN-15760-12

38. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao

37 Đường 7A, Cư xá Bình Thi, P.8, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

38.1 Nhà sản xuất

IKO Overseas

106-107, HSIDC Industrial Estate, Sec-31, Faridabad -121003 Haryana - India

62

Ikotiz 2

Tizanidinehydrochloride

Viên nén không bao- 2mg

Tizanidine

36tháng

USP32

Hộp 10 vỉ nhôm x 10 viên

VN-15761-12

63

Ikotiz 4

Tizanidinehydrochloride

Viên nén không bao-4mg Tizanidine

36tháng

USP32

Hộp 10 v nhôm x 10 viên

VN-15762-12

39. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty C phần Dược phẩm Duy Tân

22 Hồ Biểu Chánh, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

39.1 Nhà sản xuất

Drogsan Ilaclari San. ve Tic.A.S.

Guldarpi Mahallesi, Cubuk Caddesi No: 31, Esenboga - Cubuk, Ankara - Turkey

64

Flunex AQ

Fluticasonepropionate

Hỗn dịch xịt mũi-50mcg/ liều

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 14,5g chứa 120 liều xịt

VN-15763-12

39.2 Nhà sn xuất

EMS S/A

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proenca, Km 08, Chacara Assay-CEP 13.186-901 - Hortolândia - SP - Brazil

65

Rioprazol

Pantoprazolenatrisesquihydrate

Viên nén bao phim- 40mg

Pantoprazole

24tháng

NSX

Hộp 4 v x 7 viên

VN-15764-12

39.3 Nhà sản xuất

Instituto Biologico Contemporaneo S.A.

Bogota 3921/25 (C1407ESM), Ciudad de Buenos Aires -Argentina

66

Artamciclin

Piperacillin natri, Tazobactam natri

Bột pha tiêm-4,0g Piperacillin; 0,5g

Tazobactam

24tháng

CP2010

Hộp 1 lọ

VN-15765-12

39.4 Nhà sản xuất

Instituto Biologico Contemporaneo S.A.

Bogota 3921/25, Ciudad de Buenos Aires - Argentina

67

Epocassa (đóng gói: Laboratorio Pablo Cassara S.R.L. - Argentina)

Humanrecombinanterythropoietin

Dung dịchtiêm-2000IU

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 1ml

VN-15766-12

39.5 Nhà sản xuất

Laboratorio Pablo Cassará S.R.L

Carhué 1096 (C1408GBV), Buenos Aires - Argentina

68

Neutrofil 30

Filgrastim

Dung dịch tiêm- 30 MU/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 1ml

VN-15767-12

69

Neutrofil 48

Filgrastim

Dung dịchtiêm-48MU/1,6ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 1,6ml

VN-15768-12

39.6 Nhà sản xut

Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.

Carhué 1096 (C1408GBV), Ciudad de Buenos Aires - Argentina

70

Betahema

Recombinanthumanerythropoietinbeta

Dung dịch tiêm-2000 IU

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 1ml

VN-15769-12

39.7 Nhà sản xuất

Laboratorios IMA S.A.I.C.

Palpa 2870, Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina

71

Oxarich

Oxaliplatin

Bột đông khô pha tiêm-50mg

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15770-12

72

Oxarich

Oxaliplatin

Bột đông khô pha tiêm-100mg

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15771-12

40. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty c phần dược phẩm Hà Nội

170 La Thành, Đng Đa, Hà Nội - Việt Nam

40.1 Nhà sản xuất

Kocak Farma Ilac Ve Kimya Sanayi A

Organize Sanayi Bolgesi, Fatih Cad., 11. Sok., No:3 Cerkezkoy/Tekirdag - Turkey

73

Zomebon

zolendronic acid monohydrate

dung dịch đậm đặc pha dịch truyền tĩnh mạch- 4mg/5ml zoledronic acid

24tháng

NSX

Hộp chứa 1 xylanh đóng sẵn 5ml dung dịch thuc

VN-15772-12

40.2 Nhà sản xut

Santa Farma Ilac Sanayii A.S.

Sofali Cesme Sokak No.: 72-74 34091-Edirnekapi Istanbul - Turkey

74

Santafer

Sắt III HydroxidePolymaltosecomplex

siro-1500mg sắtnguyêntố/150ml

24tháng

NSX

Chai 150ml

VN-15773-12

40.3 Nhà sản xuất

Vecchi & C Piam S.A.P.A

Via Padre G.Semeria, 5-16131-Genova (GE) - Italy

75

Citicolin

Citicolin sodium

Dung dịchtiêm-500mgCiticolin/4ml

60tháng

NSX

Hộp 5 ống x 4ml

VN-15774-12

41. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty c phần dược phẩm Khánh Hòa

48 Sinh Trung, TP. Nha Trang, tnh Khánh Hòa - Việt Nam

41.1 Nhà sản xuất

Bharat Parenterals Ltd.

Vill. Haripura, Ta. Savli, Dist. Vadodara, Gujarat - India

76

Ceftazidime for Injection USP 1 g

Ceftazidimepentahydrate

Bột pha tiêm-1g Ceftazidime

24tháng

USP

Hộp 1 lọ

VN-15775-12

42. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ

S 1-3, Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

42.1 Nhà sản xuất

Lainco, S.A.

Avda. Bizet, 8-12-Pol.Ind. Can Jardí 08191 Rubi (Barcelona) Espana - Spain

77

Lainema 14/3 g/100ml

Sodiumdihydrogenphosphatedihydrate,Disodiumphosphatedodecahydrate

Dung dịch thụt trực tràng-13,9g MonosodiumPhosphate;3,2gDisodiumPhosphat

30tháng

NSX

Hộp 1 chai 250ml

VN-15779-12

43. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ

Số 3, Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

43.1 Nhà sản xuất

Alfa Wassermann S.p.A.

Contrada S Emidio (Alanno Scalo (Pescara)) 1- 65020 - Italy

78

Omeprazol G.E.S. 40mg

omeprazolmicronised

thuốc bột pha tiêm truyền tĩnh mạch-40mg

24tháng

EP

Hộp 50 lọ

VN-15776-12

43.2 Nhà sản xuất

Biomendi, S.A.

Poligono Industrial de Bernedo s/n 01118 Bernedo, Álava - Spain

79

Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml

Levofloxacin

Dịchtruyền-5mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 20 túi PVC 100ml

VN-15777-12

43.3 Nhà sản xuất

Farma Mediterrania, S.L.

c/San Sebastian, s/n-08960 Sant Just Desvern Barcelona - Tây Ban Nha

80

Pantoprazol G.E.S. 40mg (Xuất xưởng: Biomendi, S.A, Địa ch: Pol. Ind. De Bemedo s/n-01118 Bemedo (Alava) Tây Ban Nha

NatriPantoprazolsesquihydrate

Bột đông khô pha tiêm-40mg Pantoprazole base

24tháng

NSX

Hộp 50 lọ thủy tinh

VN-15778-12

43.4 Nhà sản xuất

S.C. Infomed FIuids S.R.L

Str. Theodor Pallady NR 50 032266 Bucarest - Rumani

81

Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Bíomendí, S.A. Địa ch: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha

Paracetamol

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch- 10 mg/ml

18tháng

NSX

Hộp 12 túi 100 ml

VN-15780-12

44. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

415 Hàn Thuyên, P. Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định - Việt Nam

44.1 Nhà sản xuất Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co., Ltd. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutiacal General Factory

No. 88, Yunxiang Road, Tonghe, Baiyun District, Guangzhou - China

82

Cefvalis

Cefradine

Bột pha dung dịch tiêm-1g

36tháng

USP30

Hộp 10 lọ 1g

VN-15781-12

45. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty c phần Dược phẩm Văn Lam

S 34, ngách 155/206 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam

45.1 Nhà sản xuất

Kontam Pharmaceutical (Zhongshan) Co. Ltd.

No. 63, Hongshan Road, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong – China

83

Greenthion 300mg

Glutathion

Bột đông khô pha tiêm-300mg

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15782-12

84

Greenthion 600mg

Glutathion

Bột đông khô pha tiêm-600mg

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15783-12

85

Greenthion 900mg

Glutathion

Bột đông khô pha tiêm-900mg

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15784-12

46. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định - Việt Nam

46.1 Nhà sản xuất

Fresenius Kabi Austria mbH

Hafnerstrasse 36, AT-8055, Graz - Austria

86

Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml

Flumazenil

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch- 0,1mg/ml

36tháng

NSX

Hộp 5 ng x 5ml; hộp 5 ống x 10ml

VN-15785-12

47. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty C phần Hoàng Nam

65/15 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

47.1 Nhà sản xuất Kilitch Drugs (India) Ltd.

Vill. & P. O. Nihalgarh, Paonta Sahib, Distt. Sirmour Himachal, Pradesh - 173025 – India

87

Prosia 125mg/ml

Paracetamol

Dung dịchtiêm-125mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 4ml

VN-15786-12

48. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco

Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam

48.1 Nhà sản xuất

Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

1122-3, Singil-dong, Danwon-ku, Ansan-si, Kyungki-do 425120 – Korea

88

Inoxel Inj. 100mg/16,7ml

Paclitaxel

Dung dịchtiêm-6mg/ml

24tháng

USP

Hộp 1 lọ 16,7ml

VN-15787-12

89

Inoxel Inj. 30mg/5ml

Paclitaxel

Dung dịchtiêm-6mg/ml

24tháng

USP

Hộp 1 lọ 5ml

VN-15788-12

90

Xalipla inj 50mg

Oxaliplatin

Thuốc bột đông khô phatiêm-50mg

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 50mg

VN-15789-12

49. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển ACM Việt Nam

S nhà 106, ngõ 459/82, ph Bạch Mai, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam

49.1 Nhà sản xuất

Open Joint Stock Company "Biosihtez"

Druzhby str. 4, 440033, Penza - Russia

91

Cabemus

Ceftriaxonesodium

Bột pha tiêm-1g Cefriaxone

24tháng

USP

Hộp 1 lọ

VN-15790-12

50. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty Cổ phần ứng dụng & Phát triển Công nghệ Y học Sao Việt

Phòng 5 nhà A10, tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ngõ 59 ph Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đng Đa, Hà Nội - Việt Nam

50.1 Nhà sản xuất

Probiotec Pharma Pty., Ltd.

83 Cherry Lane Laverton North VIC 3026 - Australia

92

Join-Flex

Glucosamine sulfate potassium chlorid complex

Viên nang cứng- 295mg Glucosamine

36tháng

NSX

Hộp 5 vỉ x 12 viên

VN-15791-12

51. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty cổ phần Y tế Việt Phương

S 26, t 10A, ngách 98/26 ngõ Thái Thịnh II, P. Láng Hạ, Q.Đng Đa, Hà Nội - Việt Nam

51.1 Nhà sản xuất

Polfarmex S.A

9 Jozefow Street, 99-300 Kutno - Poland

93

Aldan Tablets 10 mg

Amlodipine

Viênnén-10mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15792-12

94

Aldan Tablets 5 mg

Amlodipine

Viênnén-5mg

36tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15793-12

95

Diuresin SR

Indapamide

Viên nén bao phim giải phóng kéo dài- 1,5mg

24tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15794-12

96

Fluconazole Polfarmex Tablets 100 mg

Fluconazole

Viênnén-100mg

24tháng

NSX

Hộp 1 v x 7 viên

VN-15795-12

97

Fluconazole Polfarmex Tablets 150 mg

Fluconazole

Viênnén-150mg

24tháng

NSX

Hộp 1 v x 1 viên

VN-15796-12

52. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty CP XNKYtế Domesco

66 Quc lộ 30, P. Mỹ phú, thành ph Cao Lãnh, tnh Đồng Tháp - Việt Nam

52.1 Nhà sản xuất

Công ty cổ phần dược phẩm Hisamitsu Nhật Bản

408 Tashiro-Daikanmachi, Tosu Saga - Japan

98

Salonpas Spray

L-Menthol, dl-camphor, methyl salicylate, glycol salicylate, eucalyptus oil, _ glycyrrhetinic acid

thuốc xịt ngoài da

36tháng

NSX

Hộp 1 chai 80ml

VN-15797-12

53. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty CPDP Sam ma ki

319-A9 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

53.1 Nhà sản xuất

Ahn Gook Pharmaceutical Co., Ltd.

903-2, Shanghin-ri, Hyangnam-myeon, Hwaseong-si Kyunggi-do - Korea

99

Phatkaday tablet

Lysozymechloride

viênnén-90mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ nhựa 100 viên

VN-15798-12

54. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty CPTM và Dược phẩm Ngọc Thiện

S 10, Ngõ 3, Đường Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, Tnh Vĩnh Phúc - Việt Nam

54.1 Nhà sản xuất

Novo Healthcare and Pharma Ltd.

Plot-2, Road-11, Block-C Section-6, Mirpur, Dhaka - Bangladesh

100

Vatirino Paediatric

Cefpodoximproxetil

Bột pha hỗn dịchuống-20mgCefpodoxim

24tháng

USP30

Hộp 1 chai 15ml

VN-15799-12

55. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty CPTMĐT và PT ACM Việt Nam

106 ngõ 459/82 Ph Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam

55.1 Nhà sản xuất

Global Pharma Healthcare Pvt., Ltd.

A-9, SIDCO Pharmaceutical Complex, Alathur, Thiruporur-603 110, Kancheepuram District,Tamil Nadu - India

101

L-Trizyn 5

Levocetirizine2HCl

Viên nén bao phim- 5mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15800-12

56. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Số 23 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

56.1. Nhà sản xuất Bristol Myers Squibb

4601 Highway 62 East, Mt., Vernon, Indiana, 47620- USA

102

Baraclude

Entecavir

Viên nén bao phim- 0,5mg

24tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15801-12

56.2. Nhà sản xuất

Eisai Co., Ltd.

Nhà máy Misato, 950 Hiroki, O-aza, Misato-machi, kodama-gun, Saltama-ken, 367-0198 - Japan

103

Aricept Evess 10 mg (Đóng gói bởi: Interthai Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. - 1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900, Thai Land)

Donepezilhydrochloride

viên nén tan trong miệng – 10 mg

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 14 viên

VN-15802-12

56.3. Nhà sản xuất

Interthai Pharmaceutical Manufacturing Ltd.

1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 - Thailand

104

Merislon

BetahistineMesilate

Viênnén-6mg

36tháng

NSX

Hộp 50 v x 10 viên

VN-15803-12

57. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương

S 113 đường Y Ngông, Phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk - Việt Nam

-

57.1 Nhà sản xuất

Shijiazhuang No. 4 Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 35 Huitong Rd., Shijiazhuang Hebei – China

105

Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml

Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Dung dịch tiêm truyền

24tháng

NSX

Chai nhựa 500ml

VN-15804-12

58. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH DP Hiệp Thuận Thành

P 104-A3 Tập thể công ty cơ khí Thượng Đình, Thanh Xuân - Hà Nội. - Việt Nam

58.1 Nhà sản xuất

U Chu Pharmaceutical Co., Ltd.

17-1 Chihlan Village Shin Wu Hsiang, Tao Yuang Hsien - Taiwan

106

"U-Chu" Loratadine Tablet 10mg

Loratadine

Viênnén-10mg

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 10 viên

VN-15805-12

107

Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml

Oxymetazoline Hydrochloride

Thuốc xịt mũi-0,5mg/ml

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 15 ml

VN-15806-12

108

Mezinet tablets 5mg

Mequitazine

Viênnén-5mg

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 10 viên

VN-15807-12

109

Toricam Capsules 20mg

Piroxicam

Viên nang cứng-20mg

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 10 viên

VN-15808-12

58.2 Nhà sản xuất

U Chu Pharmaceutical Co., Ltd.

17-1 Chihlan Village Shin Wu Hsiang, Tao Yuang Hsien, Taiwan - China

110

Xuzulex Nasal Spray 0,1 %

Xylometazolinehydrochloride

Thuốc xịt mũi-0,1%

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 15ml

VN-15809-12

59. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH DP Quang Anh

68 Hòa Hưng, P13, Q10, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

59.1 Nhà sản xuất

Laboratorios Lesvi S.L.

Avda. Barcelona 69-08970 Sant Joan Despi, Barcelona - Spain

111

Ucyrin 75mg

Clopidogrelbisulphate

Viên nén bao phim- 75mgClopidogrel

24tháng

NSX

Hộp 2 vỉ x 14 viên

VN-15810-12

60. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược Nano

Số 11, tổ 101, P. Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam

60.1 Nhà sản xuất

TTY Biopharm Co., Ltd-Chung Li Factory

No. 838, Sec.l, Chung-Hwa Rd., Chung-Li City, Taoyuan County - Taiwan

112

Irino

IrinotecanHydrochloridetrihydrate

Dung dịch tiêm truyền- 20mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 2ml

VN-15811-12

113

Irino

IrinotecanHydrochloridetrihydrate

Dung dịch tiêm truyền- 20mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 5ml

VN-15812-12

61. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu

P205 -Y2-TT Bộ Y tế, ngõ 115 Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam

61.1 Nhà sản xuất

Kunming Dihon Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 45, KeYi Road, Kunming New & High-Tech Industrial Development Zone, Kunming, Yunnan - China

114

Boneal Cốt Thng Linh

Ô dầu, Gừng, Huyết kiệt, Một dược, Băng phiến...

Cồn thuốc xoa bóp

36tháng

CP2010

Hộp 1 lọ 100ml

VN-15813-12

62. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm DO HA

Số 30, Tập th Trần Phú, ngõ 105, Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam

62.1 Nhà sản xuất

Beximco Pharmaceuticals Ltd

126, Kathaldia, Auchpara, Tongi, Gazipur - Bangladesh

115

Legomux

AmbroxolHydrochloride

Dung dịch uống nhỏ giọt-6mg/ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 15ml

VN-15814-12

116

Takazex

Clobetasol propionate, Neomycin sulfate, Nystatin

Kem bôida-Mỗi gkem chứa:0,5mg;3,5mgNeomycin; 100.000IU

24tháng

NSX

Hộp 1 tuýp 25g

VN-15815-12

62.2 Nhà sản xuất

Delta Pharma Limited

Tarakandi, Pakundia, Kishoreganj - Bangladesh

117

Alavox 60

Etoricoxib

Viên nén bao phim- 60mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15816-12

118

Alavox 90

Etoricoxib

Viên nén bao phim- 90mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15817-12

119

Sepdom

Cefpodoximeproxetil

Bột pha hỗn dịch uống- 40mg

Cefpodoxime/ 5ml

24tháng

USP

Hộp 1 lọ để pha 50ml hỗn dịch

VN-15818-12

62.3 Nhà sản xuất

S.C.SIavia Pharma S.R.L.

53-55 Stirbei Voda Street, district 1, Bucharest - Romania

120

Zovitit

Aciclovir

Viên nang chứa vi hạt- 200mg

36tháng

USP

Hộp 2 vỉ x 10 viên

VN-15819-12

63. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm DOHA

Số 30, Tập thể Trần Phú, ngõ 105 đường Nguyn Phong Sắc, t 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giẩy, Hà Nội -Việt Nam

63.1 Nhà sản xut AB Sanitas

Veiveriu 134B, Kaunas, LT-46352 - Luhuania

121

Ofost

Oxytocin

Dung dịch tiêm-5IU/ml

36tháng

NSX

Hộp 10 ng x 1ml

VN-15820-12

63.2 Nhà sản suất

AS "Grindeks"

53, Krustpils Str., Riga, LV-1057 - Latvia

122

Neveho

Pseudoephedrinhydrochlorid, Dextromethorphan hydrobromid,Chlorpheniraminmaleal

Sirô-30mg/5ml,15mg/5ml,2mg/5ml

60tháng

NSX

Hộp 1 lọ 100ml

VN-15821-12

63.3 Nhà sản xut

HBM Pharma s.r.o

Skablinska 30, 03680 Martin - Slovakia

123

Quibay (Cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm: AS "Kalceks", đ/c: 53, Krustpils Str. Riga, LV-1057, Latvia)

Piracetam

Dung dịchtiêm-200mg/ml

48tháng

NSX

Hp 10 ng x 5ml

VN-15822-12

63.4 Nhà sản xuất

The Belmedpreparaty RUE

220007, Minsk, 30 Fabricius Street - Republic of Belarus

24

Axuka

Cefazolinsodium

Bột pha dung dịch tiêm-1g Cefazolin

36tháng

BP2007

Hộp 1 lọ

VN-15823-12

64. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược Phẩm Huy Nhật

37/13/27 Ngô Tất T, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp. H Chí Minh - Việt Nam

64.1 Nhà sản xuất

Mystic pharmaceuticals Itd.

Vaghdi, Narshingdi - Bangladesh

125

Eurodora

Desloratadine

viên nén bao phim- 5mg

36tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15824-12

64.2 Nhà sản xuất

Navana Pharmaceuticals Ltd.

Rupshi, Rupgonj, Narayangonj - Bangladesh

126

Reetac-R 300

RanitidineHydrochloride

Viên nén bao phim- 300mg Ranitidine

30tháng

USP

Hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15825-12

64.3 Nhà sản xuất

Nipa Pharmaceutical Co., Ltd.

1/5 Rupnagar Industrial Area, Section #2, Mirpur, Dhaka - Bangladesh

127

Tobramin

Tobramycin

Dung dịch nhỏ mắt- 15mg/5ml

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 5ml

VN-15826-12

64.4 Nhà sản xuất

S.C.Arena Group S.A.

54 Dunarii Blvd., Valuntari, llfov district, 077910 - Romania

128

Apratam

Piracetam

Viên nangcứng-400mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15827-12

129

Mildocap

Captopril

Viênnén-25mg

36tháng

NSX

Hộp 2 vỉ x 10 viên

VN-15828-12

130

Pasapil

Enalapril maleat

Viênnén-5mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15829-12

65. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh

19-C12B đường Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

65.1 Nhà sản xuất

Laboratorios Lesvi S.L

Avda, Barcelona 69-08970 Saint Joan Despí, Barcelona - Spain

131

Nacardio 150mg Film-Coated Tablet

Irbesartan

Viên nén bao phim- 150mg

24tháng

NSX

Hộp 2 v x 14 viên

VN-15830-12

132

Nadogrel 75mg Film-Coated Tablet

Clopidogrelbisulphate

Viên nén bao phim- 75mg

Clopidogrel

24tháng

NSX

Hộp 2 v x 14 viên

VN-15831-12

66. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Phạm Anh

351/3A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

66.1 Nhà sản xuất

Uni Sankyo Limited

B-4, Lote Parshuram MIDC area, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, - India

133

Sporlac

Lactic acid bacilus

Viênnén-Không ít hơn 60 triệu bào tử

24tháng

NSX

Hộp 25 v x 10 viên

VN-15832-12

67. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH dược phẩm Phú Sơn

190 đường s 11, khu dân cư Bình Phú, phường 11, Q.6, Tp HCM- Việt Nam

67.1 Nhà sản xuất

Axon Drugs Private Ltd.

148/12B, Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam,602 103, Tamil Nadu. - India

134

Axotini-500

Tinidazole

Viên nén bao phim- 500mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15833-12

67.2 Nhà sản xuất

Axon Drugs Pvt Ltd.

148/12B, Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamilnadu. - India

135

Axocidine

Cimetidine

viên nén bao phim- 400mg

36tháng

BP

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15834-12

67.3 Nhà sản xuất

Axon Drugs Pvt. Ltd.

148/12B, Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamilnadu. - India

136

Axotone

Nabumetone

Viên nén bao phim- 500mg

36tháng

BP

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15835-12

68. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Phòng 4A, tầng 4, Toà nhà sông Đà 1, Ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam

68.1 Nhà sản xuất

Caplin Point Laboratories Ltd.

85/3 Suthukeny, Puducherry -605502 - India

137

Lucip

Lansoprazole pellet 8.5%

Viên nang cng-30mg

36tháng

USP34

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15836-12

69. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm T&B

D7 Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam

69.1 Nhà sản xuất Opsonin Pharma Ltd.

Bagura Road, Barisal. - Bangladesh

138

Rovanten 100mg

Cefpodoximproxetil

Viên nén bao phim- 100mg Cefpodoxime

24tháng

USP30

Hộp 1 vỉ x 10 viên

VN-15837-12

139

Rovanten 200mg

Cefpodoximproxetil

Viên nén bao phim- 200mg Cefpodoxime

24tháng

USP30

Hộp 1 v x 10 viên

VN-15838-12

140

Rovanten 40mg/5ml

Cefpodoximproxetil

Bột pha hỗn dịch uống- 40mg/5ml Cefpodoxime

24tháng

USP30

Hộp 1 lọ 5ml

VN-15839-12

70. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Tây Sơn

62 đường 102, Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

70.1 Nhà sản xuất

Delta Generic Formulation Pvt., Ltd.

1st Floor, 14, Mahesh-Naresh, Society, Ghodasar,Ahmedabad-50, Gujarat State, India - India

141

Celecoxib 100mg

Celecoxib

Viên nangcứng-100mg

24tháng

NSX

Hộp 3 vỉ, 10 v x 10 viên

VN-15840-12

142

Celecoxib 200mg

Celecoxib

Viên nangcứng-200mg

24tháng

NSX

Hộp 10 v, 3 v x 10 viên

VN-15841-12

71. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Thắng Li

B11, số 369 đường Trường Chinh, p. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam

71.1 Nhà sản xuất

Probiotec Pharma Pty., Ltd.

83 Cherry Lane Laverton North VIC 3026 - Australia

143

AB Ausbiobone

Glucosaminsulfate potassiumchlorid complex,Manganesegluconate,Chondroitinsulfate

Viên nangcứng-295mg

Glucosamin; 45,5mg;10mg

36tháng

NSX

Hộp 5 vỉ x 12 viên

VN-15842-12

72. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phm Trịnh Trần

28/21 Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

72.1 Nhà sản xuất

PT. Etereon Pharma

Jl. Raya Semarang - Demark Km9, Demak - Jawa Tengah - Indonesia

144

Lavixton

Các vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12,Niacinamide, L-Lysine HCl, Calcium pantothenate

Si rô

36tháng

NSX

Hộp 1 chai 60ml

VN-15843-12

73. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm và Hoá chất Nam Linh

22/6 đường s 15, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. H Chí Minh - Việt Nam

73.1 Nhà sản xuất Hospira Australia Pty Ltd

1-5, 7-23 and 25-39 Lexia Place, Mulgrave VIC 3170 - Australia

145

Calcium Folinate 10mg/ml Injection

Calcium folinate

Dung dịch tiêm- 10mg/ml Folinic acid

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 5ml

VN-15844-12

74. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dưc phẩm và Thiết bị Y tế Phương Lê

B2, lô 15, Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam

74.1 Nhà sản xuất

Incepta Pharmaceuticals Limited

Dewan Idris Road, Zirabo, Savar, Dhaka - Bangladesh

146

Protevir

Tenofovirdisoproxilfumarate

Viên nén bao phim- 300mg

24tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 4 viên

VN-15845-12

75. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

11B, ph Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam

75.1 Nhà sản xuất

Laboratorio Libra S.A

Arroyo Grande 2832, Monte Video – Uruguay

147

Piperazam 4.5g

Piperacilinsodium,Tazobactamsodium

Bột đông khô pha tiêm-4g Piperacilin; 0,5g

Tazobacbam

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15846-12

75.2. Nhà sản xuất

Quality Pharma S.A

Villegas 1320/1510, SanJusto, Pcia. De Buertos Aires - Argentina

148

Crisapla 100

Oxaliplatin

Bột đông khô pha tiêm-100mg

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15847-12

149

Crisapla 50

Oxaliplatin

Bột đông khô pha tiêm-500mg

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15848-12

76. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dược Việt Mỹ

Số 3/A2, Đặng Tiến Đông, Q. Đống Đa, Hà Nội – Việt Nam

76.1. Nhà sản xuất

Dongsung pharm. Co.,Ltd

36-35, khwandae-Ri, Dunpo-Myun, asansi chungcheongnam-Do – Korea

150

Betnapin

Thymomodulin

Viên nang cứng-80mg

36tháng

NSX

Hộp 6 vỉ x 10 viên

VN-15849-12

151

Bosbotin

Thymomodulin

Viên nang cứng-80mg

36tháng

NSX

Hộp 6 v x 10 viên

VN-15850-12

76.2. Nhà sản xuất

Sky New Pharm. Co., Ltd

1234-3 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do - Korea

152

Anovitmine

DL-Methionine;L-Leucine;L-Valine;L-Isoleucine;L-Threonine;L-Tryptophan;L-Phenylalanine;Lysin HCl; RetinolPalmitate;ErgocalciferoI;TocopherolAcetate;Thiamine nitrate;Riboflavin;Nicotinamide;Pyridoxine HCl;CalciumPantothenate;Cycanocobalamin

Viên nang cứng

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15851-12

77. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH DV TM dược phẩm Chánh Đức

41 đườngLê Trung Nghĩa,Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

77.1. Nhà sản xuất

Fatol Arzneimittel GmbH Subsidiary of Riemser Azneimittel AG

Robert-Koch-StraBe, D-66578 Schiffiveiler – Germany

153

Pyrafat 500mg

Pyrazinamide

Viên nén bao phim- 500mg

48tháng

NSX

Lọ 500 viên

VN-15852-12

78. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Hoá Dược Hp Tác

Lầu 3, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh - Vietnam

78.1. Nhà sản xuất

Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.

Sanayi Caddesi No. 13, Cobancesme- Yenibosna Istanbul - Turkey

154

Grenolvix-L

PantoprazolSodium

bột đông khô pha tiêm-40mg pantoprazole

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15853-12

79. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1

356A Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam

79.1 Nhà sản xuất

Nexus Pharma (Pvt) Ltd.

Piot No. 4/19-4/36 Sector 21, Korangi Industrial Area, Karachi-74900 - Pakistan

155

Sirozine

Kẽm gluconate

Siro uống-10 mgkẽm/5ml

24tháng

NSX

Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 100ml

VN-15854-12

80. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3

115 Ngô Gia Tự, P. Hi Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nng - Việt Nam

80.1 Nhà sn xuất

Lerd Singh Pharmaceutical Factory, Ltd., Partnership

922 Soi Kasemsuwan, Sukhumvit 50 Road, Phra khanong, Khlong toei, Bangkok 10110- Thailand

156

Pycetol Drops

Paracetamol

Si rô-60mg/0,6ml

36tháng

NSX

Hộp 1 chai thủy tinh 15ml

VN-15855-12

157

Pycetol Suspension

Paracetamol

Hỗn dịchuống-120mg/5ml

36tháng

NSX

Hộp 1 chai nhựa 60ml

VN-15856-12

158

Pycetol-F

Paracetamol

Hỗn dịchuống-250mg/5ml

36tháng

NSX

Hộp 1 chai nhựa 60ml

VN-15857-12

81. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

18-20 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

81.1 Nhà sản xuất

Hameln Pharmaceuticals GmbH

Langes Feld 13 Hameln 31789 - Germany

159

DBL Fentanyl 100mcg/2ml (as citrate) injection

Fentanyl citrate

Dung dịch tiêm- 100 mcg Fentanyl/ 2ml

24tháng

NSX

Hộp 5 ống x 2ml

VN-15858-12

160

DBL Fentanyl 500mcg/10ml (as citrate) injection

Fentanyl citrate

Dung dịchtiêm-500mcg

Fentanyl/10ml

24tháng

NSX

Hộp 5 ống x 102ml

VN-15859-12

161

DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml

Pethidine Hydrochloride

Dung dịch tiêm-100mg/2ml

36tháng

BP2010

Hộp 5 ống x 2ml

VN-15860-12

82. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Otsuka OPV

Lô 27, đường 3A, KCNBiên Hoà 2, Đồng Nai - Việt Nam

82.1 Nhà sản xuất

Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.

115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto, Tokushima - Japan

162

Bfluid Injection

acid amin, glucose, chất điện giải và vitamin B1

dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

18tháng

NSX

túi nhựa mềm 2 ngăn 500ml (ngăn trên 150ml, ngăn dưới 350ml), túi nhựa mềm 2 ngăn 1000ml (ngăn trên 300ml, ngăn dưới 700ml)

VN-15861-12

83. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Otsuka OPV

Lô 27, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

83.1 Nhà sn xuất

PT. Otsuka Indonesia

Jl. Sumber Waras No. 25, Lawang Malang 65216 - Indonesia

163

Aminofluid

Hỗn hợp các acid amin, các chất điện giải,Glucose

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

24tháng

NSX

Hộp 1 túi nhựa mềm 2 ngăn (tổng dung tích 500ml)

VN-15862-12

84. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thiên Thành

Số 43, ngõ 259/9 ph Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam

84.1 Nhà sản xuất

New Gene Pharm Inc.

649 Sukam-Dong, Iksan City, Jeonbuk - Korea

164

Rekelat

Trimebutinemaleate

Viênnén-100mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15863-12

85. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Bình Nguyên

13C Hồ Biểu Chánh, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

85.1 Nhà sản xuất

Dong In Dang Pharm. Co. Ltd.

1248-8, Jungwang-Dong, Shiheung-Si, Kyunggi-Do - Korea

165

Didetophyl

Acepifyline

Viênnén-250mg

36tháng

NSX

Hộp 3 vỉ x 10 viên

VN-15864-12

166

Didhanamax

Pancreatin; Cao mật bò; Dimethicon; Hemicellulase

Viên nén bao tan trong ruột

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15865-12

86. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh

Số 58, nhà E, khu đô thị Đại Kim, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam

86.1 Nhà sản xuất

Probiotec Pharma Pty., Ltd.

83 Cherry Lane Laverton North, VIC 3026 - Australia

167

PM Cartisak

Bột sụn vi cá mập (Shark cartilage powder)

Viên nang cứng-35mg Chondroitin sulphate

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 100 viên

VN-15866-12

86.2.Nhà sản xuất

Schnell Korea Pharm. Co., Ltd

448-2, Mongnae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do - Korea

168

Hiaflect injection

Sodiumhyaluronate

Dung dịchtiêm-20mg/2ml

36tháng

NSX

Hộp 3 bơm tiêm nạp sẵn 2ml dung dịch tiêm

VN-15867-12

86.3 Nhà sản xuất

Sphere Healthcare Pty., Ltd.

10-12 Church road Moorebank, NSW2170 - Australia

169

AB Extrabone-Care

Calciumaminoacidchelate,Calciumphosphate,Calcium citrate,Magnesiumoxide nặng,Magnesiumphosphate, Zincaminoacidchelate,Manganeseaminoacidchelate, Acidascorbic,Vitamin D3,Acid folic

Viên nén bao phim

36tháng

NSX

Hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 3 v x 10 viên

VN-15868-12

87. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thương mại dược phẩm quc tế Thn Đan

90A/D19 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q. 10, TP. H Chí Minh - Việt Nam

87.1 Nhà sản xuất

Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd

192/2 Sokhada-388620, Taluka-Khambhat, Dist: Anand (Gujarat) - India

170

Sagafosa-70

SodiumAlendronate

Viên nénkhôngbao-70mgAlendronicacid

36tháng

NSX

Hộp 1 v Alu-PVC x4 viên

VN-15869-12

88. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vân Hồ

16/38 Ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam

88.1 Nhà sản xuất

Celogen Pharimt Pvt. Ltd

197/2 Athiyawad, Dabhel Vilage, Daman 396210 - lndia

171

Gelodime

Vitamin A, D3,B1, B2, B6, B12,Nicotinamide,Calciumpantothenate,Calcium,Phosphorus,Kali, Đồng, Magnesium, Manganese, Kẽm, L-Lysine, Glutamic acid

Viên nang mềm

36tháng

NSX

Hộp 6 vỉ x 10 viên

VN-15870-12

89. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh

Phòng 3, tầng 2, toà nhà TAASAH, s 749/14/4 Huỳnh Tn Phát, P. Phú Nhuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

89.1 Nhà sản xuất

Lincoln Pharmaceuticals Ltd.

Trimul Estate, Khatraj, Ta. Kalol, Dist: Gandhinagar Guiarat - India

172

Qunflox-500

Levofloxacinhemihydrate

Viên nén bao phim- 500mg Levofloxacin

36tháng

NSX

Hộp 5 vỉ x 10 viên

VN-15871-12

90. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH thương mại Thanh Danh

Phòng 3, tầng 2, toà nhà TAASAR, số 749/14/4 Huỳnh Tn Phát, P. Phú Nhuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

90.1. Nhà sn xuất

Stedman Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

C-4, SIDCO Pharmaceuticals Complex Alathur, Thiruporur, Tamil Nadu 603 110. - India

173

Omapin Forte

Omeprazole (dạng pellet bao tan trong ruột)

Viên nang cứng-20mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15872-12

90.2. Nhà sản xuất

Swiss Parenterals Pvt., Ltd.

809, G.l.D.C Kerala, Nr Bavla Dist., Ahmedabad - India

174

Meozone

Cefoperazon natri, Sulbactam natri

Bột pha tiêm-0,5g Cefoperazone; 0,5g Sulbactam

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15873-12

91. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH TM Quốc tế ấn việt

A-9-02 Conic Định Khiêm, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Phong Phú, H. Bình Chánh, TP. HCM - Việt Nam

91.1 Nhà sản xuất

Vision Pharmaceuticals

A-22, M.I.D.C., Additonal

Ambarnath-421501, Dist-Thane - India

175

Prozink

Ferric amonium citrat, acid folic, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine HCl, L-Lysine monoHydrochlor ide, calcium lactate,cyanocobalamin,
D-panthenol...

Siro

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ 100ml

VN-15874-12

92. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH TM Tân Á Châu

S 50 Quan Nhân, t 44, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam

92.1. Nhà sản xuất

Huons Co. Ltd

957 Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do - Korea

176

Hepaprofastopa 5g Inj.

L-ornithine-

L-aspartate

Dung dịchtiêm-5g/10ml

36tháng

NSX

Hộp 10 ng x 10 ml

VN-15875-12

93. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt

788/2B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

93.1. Nhà sản xuất

Hetero Drugs Limited

22-110, IDA Jeedimetla, Hyderabad-500 055 – India

177

L-Cin 250

Levofloxacinhemihydrate

Viên nén bao phim- 250mg Levofloxacin

36tháng

NSX

Hộp 1 v x 5 viên

VN-15876-12

178

L-cin 500

Levofloxacinhemihydrate

Viên nén bao phim- 500mg Levofloxacin

36tháng

NSX

Hộp 1 v x 5 viên

VN-15877-12

93.2. Nhà sản xuất

Lupin Ltd.

198-202, New Industrial Area No. 2, Mandideep 462046, Dist.Raisen (M.P) - lndia

179

Ludox 100

Cefpodoximeproxetil

Viên nénbao phim- 100 mg Cefpodoxime

24tháng

USP

Hộp 10 v x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

VN-15878-12

93.3 Nhà sản xuất

Sanjivani Paranteral Ltd.

R-40, T.T.C., Rabale, Thane Belapur Road, Navi Munbai, Pin 400701 - India

-

180

Cefrobactum

CefoperazoneSodium,Sulbactamsodium

Bột pha tiêm-500mg/500

24tháng

NSX

Hộp 1 lọ

VN-15879-12

181

Santazid

Ceftazidimepentahydrate

Bột pha tiêm-1 g Ceftazidime

24tháng

USP

Hộp 1 lọ

VN-15880-12

94. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Daewon Pharm. Co., Ltd.

467-24, Kunja-dong, Kwangjin-gu, Seoul – Korea

94.1 Nhà sản xuất

Daewon Pharm. Co., Ltd.

903-1, Sangshin-ri, Hyangnam-myun, Hwaseortg-kun, Kyunggi-do. - Korea

182

Pantyrase

Pancreatin, Dimethicone, Hemicellulase, Ox-bile Ex (cholic acid)

Viên nén bao đường tan trong ruột

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên, Hộp 1 lọ 200 viên

VN-15881-12

94.2 Nhà sản xuất

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

903-1, Sangshin-ri, Hyangnam-myun, Hwaseong-kun, Kyunggi-do. - Korea

183

Eruvin

Methylergometrine Maleate

Dung dịchtiêm-0,2mg/ml

24tháng

USP32

Hộp 50 ống x 1 ml

VN-15882-12

95. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

467-24, Kunja-dong, Kwangjin-gu, Seoul - Korea

95.1 Nhà sản xuất

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

903-1, Sangshin-ri, Hyangnam-myun, Hwaseong-kun, Kyunggi-do. – Korea

184

Wonramidine inj

RanitidineHydrochloride

Dung dịch tiêm- 50mg/2ml Ranitidine

36tháng

USP32

Hộp 10 ống x 2ml

VN-15883-12

96. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Daewoo Pharm. Co., Ltd.

579, Shinpyung-Dong, Pusan-City - Korea

96.1 Nhà sản xuất Daewoo Pharm. Co., Ltd.

579, Shinpyung-Dong, Pusan-City - Korea

185

Etodoc

Etodolac

Viên nangcứng-200mg

36tháng

USP32

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15884-12

97. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Daewoong Bio Inc.

906-5, Sangsin-Ri, Hyangnam Myun, Hwasung-city, Kyunggi-do - Korea

97.1 Nhà sản xuất

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.

906-10, Sangsin-ri, Hyang nam-myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do. - Korea

186

Erihos 2,000IU

Erythropoietin tái tổ hợp

Dung dịchtiêm-2000IU

24tháng

NSX

Hộp 6 bơm tiêm x 0,5ml

VN-15885-12

187

Erihos 4,000IU

Erythropoietin người tái tổ hợp

Dung dịchtiêm-4000IU

24tháng

NSX

Hộp 6 bơm tiêm x 0,4ml

VN-15886-12

98. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Daewoong Pharm. Co., Ltd.

223-23 Sangdaewong-Dong, Choongwong-Ku,Sungnam-City, Kyunggi-Do - Korea

98.1 Nhà sản xut

Daewoong Pharm. Co., Ltd.

906-10, Sangsin-ri, Hyang nam-myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do. - Korea

188

Glymepia

Glimepirid

Viênnén-2mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15887-12

189

Sotstop

Ibuprofen

Hỗn dịchuống-2g/100ml

36tháng

USP30

Hộp 1 chai 100 ml

VN-15888-12

99. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Dr. Reddys Laboratories Ltd.

7-1-27 Ameerpet, Hyderabad 500 016 - India

99.1 Nhà sản xuất

Dr. Reddys Laboratories Ltd.

SurveyNo. 41, Bachupally Village, Qutubullapur Mandal, RR Distt., AP - India

190

Plagril

Clopidogrelbisulfate

Viên nén bao phim- 75mg

Clopidogrel

24tháng

NSX

Hộp 1 v x 4 viên

VN-15889-12

99.2 Nhà sản xuất

Dr. Reddys Laboratories Ltd.

PlotNo. 137, 138 & 146 S.V.CO-OP, Indl. Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District - India

191

Razo 20

Rabeprazolesodium

Viên nén bao tan trong ruột- 20mg

18tháng

NSX

Hộp 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

VN-15890-12

192

Revibra

Celecoxib

Viên nangcứng-100 mg

24tháng

NSX

Hộp 5 hộp nhỏ x 2 v x 10 viên

VN-15891-12

100. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

1106, Budapest, Keresztúri út, 30-38 - Hungary

100.1 Nhà sản xuất

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

1106, Budapest, Keresztúri út, 30-38 - Hungary

193

Egilok

Metoprololtartrate

Viên nén- 25mg

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 60 viên

VN-15892-12

194

Grandaxin

Tofisopam

Viên nén-50mg

60tháng

NSX

Hộp 2 v x 10 viên

VN-15893-12

101. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Euro-Med Laboratoires Phil., Inc.

1000 United Nation Avenue, Manila - Philippines

101.1 Nhà sản xuất

Euro-Med Laboratoires Phil., Inc

Km 36, Gen. Emilio Aguinaldo Highway, Dasmarinas, Cavite - Philippines

195

Lidocaine Hydrochloride 2% solution for injection

Lidocainehydrochloridemonohydrate

Dung dich tiêm-100mg Lidocain HCl/5ml

36tháng

USP30

Hộp 4 ống x 5ml

VN-15894-12

102. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

R-662, TTC Industrial Area, Rabale, Navi Mumbai 400 701 - India

102.1 Nhà sản xuất

Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

R-662, TTC Ind. Area, Rabale, Navi Mumbai 400 701 - India

196

Lexin 250

Cefalexinmonohydrate

Viên nangcứng-250mg

36tháng

BP

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15895-12

197

Quinoneg 500

Acid nalidixic

Viên nén bao phim- 500mg

36tháng

BP

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15896-12

103. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Galien Pharma

Les Hauts de la Fourcade 32200 Gimont - France

103.1 Nhà sản xuất

Laboratoires Galeniques Vernin

20, rue Louis-Charles Vernin 77190 Dammarie, Les Lys - France

198

Cystine B6 Bailleul

L-Cystine;Pyridoxinehydrochloride

Viên nén bao phim- 500mg; 50mg

60tháng

NSX

Hộp 1 v x 20viên

VN-15897-12

103.2 Nhà sản xuất

Laboratoires Opodex Industrie

36-42 Avenue marc Sargnier 92390 Villeneuve La Garenne - France

199

Minoxidil 2% Bailleul

Minoxidil

Dung dịch dùng ngoài da-2%

36tháng

NSX

Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 chai 60ml

VN-15898-12

200

Minoxidil 5% Bailleul

Minoxidil

Dung dịch dùng ngoài da-5g/100ml

36tháng

NSX

Hộp lớn cha 3 hộp nhỏ x 1 chai 60ml

VN-15899-12

103.3 Nhà sản xuất

S.E.R.P

Le Triton, 5 rue du Gabian 98000. - Monaco

201

Foncitril 4000

Acid Citric monohydrat; Citrat monokali khan; Citrat mononatri khan

Bộtcốm-1,189g Acid citric khan; 1,73g; 1,845g

36tháng

NSX

Hộp 30 gói 10g

VN-15900-12

104. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest, Gyomroi út 19-21 - Hungary

104.1 Nhà sản xuất

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103 - Hungary

202

Lisopress

Lisinoprildihydrate

Viênnén-10 mg

Lisinopril

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 14 viên

VN-15901-12

104.2 Nhà sản xuất

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103 - Hungary

203

Lisopress

Lisinoprildihydrate

Viênnén-5mg

Lisinopril

36tháng

NSX

Hộp 2 v x 14 viên

VN-15902-12

105. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Gelnova Laboratories (I) Pvt., Ltd.

C-125, T.T.C. Industrial Area, Mahape (Pawane), Navi Mumbai 400 705, Maharashtra - India

105.1 Nhà sản xuất Bharat

Parenterals Ltd.

Servey No. 144 & 146, Jarod Samlaya Road., Tal-Savli, City: Haripura., Dist: Vadodara, Gujarai - India

204

Fipmoxo

Moxifloxacinhydrochloride

Thuốc nhỏ mắt-Moxifloxacin 25mg/5ml

24tháng

NSX

Hộp 1 chai 5ml

VN-15903-12

106. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Getz Pha rma (Pvt) Ltd.

Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi 74900 - Pakistan

106.1 Nhà sản xuất

Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Plot No. 29-30/27 Korangi Industtial Area, Karachi 74900 - Pakistan

205

Telart HCT 80mg+12,5mg

Telmisartan;Hydrochlorothiazid

Viênnén-80mg Telmisartan; 12,5mg Hydrochlor othiazid

24tháng

NSX

Hộp 2 v x 7 viên

VN-15904-12

107. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

GlaxoSmithKline Pte., Ltd.

150 Beach Road Gateway West 21 Floor, 189720. - Singapore

107.1 Nhà sản xuất

GlaxoSmithKline Pharmaceuticais SA

189 Grumvaldska Street, Poznan 60-322 - Poland

206

Lamictal 100mg (Đóng gói bởi: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia Vic 3155, Australia)

Lamotrigine

Viênnén-100mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15905-12

207

Lamictal 25mg (Đóng gói bởi: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd, địach: 1061 Mountain Highway, Boronia Vic 3155, Australia)

Lamotrigine

Viên nén- 25mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15906-12

208

Lamictal 50mg (Đóng gói bởi: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia Vic 3155, Australia)

Lamotrigine

Viên nén- 50mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15907-12

108. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

GlaxoSmithKline Pte., Ltd.

150 Beach Road, # 21-00 Gateway West, Singapore 189720 - Singapore

108.1 Nhà sn xuất

UCB Pharma SA

Chemin du Foriest, B-1420 Braine – l’Alleud - Belgium

209

Keppra 250mg

Levetiracetam

Viên nén bao phim- 250mg

36tháng

NSX

Hộp 3 v x 10 viên

VN-15908-12

109. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

PlotNo. E-37, 39 MIDCArea Satpur, Nasik 422 007 Maharashtra. - India

109.1 Nhà sản xuất Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

PlotNo. E-37, 39 MIDCArea Satpur, Nasik 422 007 Maharashtra. - India

210

Candiderm

Clotrimazole;AnhydrousBeclomethasoneDipropionate;GentamycinSulphate

Cream- Clotrimazole 1%;Anhydrous;Beclomethasone
Dipropionate 0,025%; Gentamicin base 0,1%

24tháng

NSX

Hộp 1 tuýp15g

VN-15909-12

110. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Global Pharma Healthcare Pvt., Ltd.

10, Varadharajapet Road, Kodambakham, Chenai 600094 - India

110.1 Nhà sản xuất Global Pharma Healthcare Pvt., Ltd.

A-9, SIDCO Pharmaceutical Complex, Alathur, Thiruporur-603 110, Kancheepuram District,Tamil Nadu - India

211

Carvialob

Carvedilol BP

Viên nén- 3,125mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15910-12

111. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Hana Pharm. Co., Ltd.

301 Bando B/D, 946-18, Doguk-Dong, Kangnam-Ku, Seoul - Korea

111.1 Nhà sản xuất

Binex Co., Ltd.

480-2, Jangrim-dong, Saha-gu, Busan. - Korea

212

Babyta

Bacilluspolyfermenticus; Các Vitamin C, B1, B2, B6. Calcipantothenate

Dạng hạt cốm

36tháng

NSX

Hộp 1 lọ 50g cốm; hộp 50 gói 1g cốm.

VN-15912-12

213

Binexcadil

Doxazosinmesylate

Viên nén- 2mgDoxazosin

36tháng

NSX

Hộp 1 v x 10 viên

VN-15913-12

214

Binexticef inj.

Cephradine

Bột pha tiêm-1g

36tháng

USP30

Hộp 10 lọ

VN-15914-12

215

Binextomaxin inj.

Tobramycin

Dung dịchtiêm-80mg/2ml

24tháng

USP32

Hộp 10 lọ x 2ml

VN-15915-12

216

Newfozexim Inj.

CefuroximeSodium

Bột phatiêm-750mg

Cefuroxime

24tháng

USP32

Hộp 10 lọ

VN-15916-12

111.2 Nhà sản xuất

Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.

253-12, Kangje-Dong, Jecheon-si, Chungbuk - Korea

217

Kodicel Capsule

Biphenyl

Dimethyl

Dicarboxylate

Viên nang cứng-7.5mg

36tháng

NSX

Hộp 10 vỉ x 10 viên

VN-15918-12

112. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Hana Pharm. Co., Ltd.

301, Bando B/D, 946-18, Doguk-Dong, Kangnam-Ku, Seoul. - Korea

112.1 Nhà sản xut

BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

11 Samgun-Ri, Ganam-Myun Yeoju-Gun Gyunggi-Do - Korea

218

Fatimip Inj. 1g

Meropenemtrihydrate

Bột pha tiêm-1g Meropenem

24tháng

USP30

Hộp 10 lọ

VN-15911-12

112.2 Nhà sản xuất

Binex Co., Ltd.

480-2, Jangrim-dong, Saha-gu, Busan. - Korea

219

Newxalotil Tab.

Cefpodoximeproxetil

Viên nén bao phim- 100mg Cefpodoxime

36tháng

USP32

Hộp 1 v x 10 viên, hộp 2 v x 10 viên

VN-15917-12

112.3 Nhàsảnxut

Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.

253-12, Kangje-Dong, Jecheon-si, Chungbuk- Korea

220

Korucin Tab.

Ofloxacin

Viên nén bao phim- 200mg

36tháng

NSX

Hộp 10 v x 10 viên

VN-15919-12

113. CÔNG TY ĐĂNG KÝ

Hapharco JSC.

Số 2 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam

113.1 Nhà sản xuất

Bioton S.A.

5 Staroscinska St. 02-516 Warszawa. - Poland

221

Scilin R

Recombinanthuman insulin

Thuốc tiêm- 100IU/ml