ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị địnhsố 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 13/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 13 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tưpháp tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
-
CT UBND tỉnh;
-
Phòng NC-NC;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnhLong An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC được sửa đổi

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp: 13 thủ tục

1

201013

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%)trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

2

201014

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

3

201016

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

4

201018

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

5

201022

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

6

201025

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

7

201026

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

8

255794

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014

9

255795

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014

10

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

11

201035

Đăng ký công nhận việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

12

201042

Đăng ký lại việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

13

183231

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 241/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Long An