BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miền giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 117/KTTH ngày 08/11/1997 và Công văn số 258/KTTH ngày 18/1/1995;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thuế doanh thu và giảm 50% thuế lợi tức đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF: Dự án Thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi, Dự án Nhiệt điện Phả Lại 2 và Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Điều 2. Mức miễn, giảm thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thu được doanh thu và lợi tức từ việc trực tiếp xây dựng các công trình nêu trên. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mức giảm thuế lợi tức được xác định bằng 50% mức thuế lợi tức quy định tại Điểm 2, phần II Thông tư số 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày bắt đầu xây dựng cho đến khi kết thúc các công trình xây dựng nêu tại Điều 1. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố có liên quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng ghi tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành./.

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao