ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTIỂU BAN TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KẾT HỢPXTĐT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2013 TẠI ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Thực hiện Văn bản số 1281/BNN-KH ngày 17/4/2013của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp về việc Phối hợp tổ chức Chươngtrình Xúc tiến thương mại kết hợp Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn khuvực Đông Nam Bộ năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Văn bản số 1618 SNN-KHTC ngày 17/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban tổ chức đểphối hợp thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tưnông nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013 diễn ra từ ngày 28/11/2013đến 02/12/2013 tại Đồng Nai, gồm:

1. Trưởng Tiểu ban:

- Ông: Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐồngNai

2. Phó Trưởng Tiểu ban thường trực:

Ông: Phạm Minh Đạo - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

3. Thành viên:

- Ông: Hồ Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tài chính

- Ông: Cao Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư

- Ông: Châu Minh Nguyện - Phó Giám đốc Sở Côngthương

- Ông: Nguyễn Văn Thuộc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Ông: Ngô Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Ông: Ngô Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thôngvận tải

- Bà: Nguyễn Thị Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa họcvà công nghệ

- Bà Giang Thị Thu Nga - Phó Giám đốc Sở Thông tinvà truyền thông

- Ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở VHTTDL

- Ông: Huỳnh Cao Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế

- Ông: Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch thường trực Hộinông dân tỉnh

- Ông: Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thànhphố Biên Hoà.

Điều 2. Tiểu Ban tổ chức có trách nhiệm xâydựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch phối hợp thựchiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Đông NamBộ năm 2013” đúng theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đạt được cácmục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tiểu Ban tổ chức chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND tỉnh Đồng Nai về toàn bộ nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Naikhi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Chương trìnhXúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Bộ năm 2013”, kịpthời báo cáo đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyếtnhững công việc vượt thẩm quyền.

Tiểu Ban tổ chức được quyền huy động một số cán bộ,chuyên viên giúp việc từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ thựchiện nhiệm vụ của Tiểu Ban tổ chức

Các văn bản do Trưởng Tiểu Ban, Phó Trưởng Tiểu banThường trực và các thành viên ký được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị côngtác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Tiểu Ban tổ chức phối hợp thực hiện chương trìnhXúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn khu vực ĐôngNam Bộ năm 2013 tại Đồng Nai tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Công an tỉnh, HộiNông dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hoàvà các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực tỉnh Ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh – Phó Văn phòng;
- Lưu: VT,KT,ĐT.
HoaKTthanhlaptieubantochucHoichoNN

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái