ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2411/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6

Căn cứ Công văn số 8397/BYT-TCDS ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch ừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - ồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

3. Ủy viên thường trực: Ông Tôn Thất Chiểu, Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số -

4. Các thành viên:

- Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Hồ Viết Tư, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê;

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Đỗ Hiệp Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu Cần, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bà Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Mời các ông, bà có tên sau làm thành viên Ban chỉ đạo:

- Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch

- Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Hoàng Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh;

- Bà Hoàng Thị Phng Hiền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác Dân số -

2. Đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác Dân số -

3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 05 năm, hàng năm về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

4. Đề xuất Chủ tịch ể tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi Cục Dân số -

3. Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Chủ tịch

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 4.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2372/QĐ-

Điều 5. Chánh


- Như điều 5;nh;

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao