ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2416/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHIA TÁCH ẤPTHỚI TỨ VÀ ẤP TRUNG ĐÔNG THUỘC XÃ THỚI TAM THÔN, HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của ấp, tổ nhân dân và Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môntại Tờ trình số 2002/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 229/TTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2013 về chia tách ấp Thới Tứvà ấp Trung Đông thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Mônchia tách ấp Thới Tứ và ấp Trung Đông thuộc xã Thới Tam Thôn thành 06 ấpnhư sau:

- Ấp Thới Tứ chia thành 03 ấp: ấp Thới Tứ, ấpThới Tứ 1 và ấp Thới Tứ 2;

- Ấp Trung Đông chia thành 03 ấp: ấp Trung Đông,ấp trung Đông 1 và ấp Trung Đông 2.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dânhuyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân xã ThớiTam Thôn thực hiện việc chia tách ấp Thới Tứ và ấp Trung Đông thành 06 ấp theo phương án đã được thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Hóc Môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín