ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 466/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH SƠN LA QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀUHÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNGCHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH THUỘC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011- 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26tháng 11 năm 2003; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; LuậtĐấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtđất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lýđầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dâncư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện HoàBình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thôngtư số hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chínhphủ về quản lý chất lượng công trình; Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06 tháng01 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạtđộng quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sáchNhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 596 /TTr-SKHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theoQuyết định số 466/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La quyđịnh cơ chế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Đề án ổn định dân cư, pháttriển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bìnhthuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Sửa đổi Điều 6. Kinh phí hoạt động

Ban di dân tái định cư tỉnh và Ban di dân Táiđịnh cư các huyện được sử dụng nguồn nguồn quản lý dự án của các dự án đầu tưtheo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của BộTài chínhquy định về quản lý, sử dụng các khoảnthu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụngvốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủvà Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định về việc lậpdự toán, sử dụng và Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi nhà nước thu hồi đấtđể hoạt động.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Công tác quyhoạch chi tiết điểm TĐC

2.1. Sửa đổiKhoản 1, Điểm 1.1 và Khoản 2, Điểm a: Lựa chọn đơn vị tư vấn

Lựa chọn đơn vị tư vấn: Thực hiện theo quy địnhtại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn theo quy định tạiCông văn số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2.2. Bổ sung Khoản 1, Điểm 1.3 Tiết a: Các thànhviên Hội đồng gồm giám đốc các Sở.

Bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định Giám đốcSở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Sửa đổi Điều 9. Công tác bồi thường, hỗtrợ tái định cư

3.1. Sửa đổi Khoản 1 Điểm b: Quy trình tổ chứcthực hiện.

Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai số45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013,Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;Nghịđịnh số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định hiện hành của Trung ương vàUBND tỉnh về nội dung bồi thường, bỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồiđất trên địa bàn tỉnh Sơn La phù hợp với quy định hiện hành.

3.2. Sửa đổiKhoản 2: Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Chính sách bồithường, hỗ trợ tái định cư: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về bồi thường,hỗ trợ tái định cư thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hộivùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Sơn La giai đoạn 2011 - 2015; các quy định hiện hành của UBND tỉnh về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản hoamầu, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các văn bản thay thế phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sửa đổi Điều 10. Công tác xây dựng hệthống kết cấu hạ tầng

4.1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 4, Khoản 4: Thờigian thẩm định, phê duyệt dự án

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầukhông quá thời gian theo quy định tại Điều 12, Khoản 1, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

4.2. Sửa đổi Khoản 5: Lựa chọnnhà thầu

Lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định củaLuật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyđịnh cụ thể một số nội dung sau:

4.3. Sửa đổi Khoản 6: Quản lý chất lượng côngtrình

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình; Thông tư số09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổsung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.”

Điều 2. Quy định về chuyển tiếp trong tổchức thực hiện Quyết định 466/QĐ-UBND và Quyết định này

Việc thực hiện chuyển tiếp do thay đổi Luật,Nghị định và Thông tư hướng dẫn: Thực hiện theo quy định chuyển tiếp do các vănbản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã ban hành.

Điều 3. Ban Quản lýdự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và UBND các huyện vùng Đề án có tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môitrường, Nông nghiệp và PTNT; Lao động Thương binh và xã hội; Trưởng Ban Quản lýdự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủtịch UBND các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ; Thủtrưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Phó Ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng KTN - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, Thanh 45b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHCầm Ngọc Minh