BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2419/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG– GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘY TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ vềQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ Quyđịnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày: “Tiêu chuẩn, định mức trong xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Truyềnthông – Giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòngBộ, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị - Công trình y tế, Kế hoạch – Tài chính,Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương và cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Trung tâm TT GDSK các tỉnh, TP TTTW;
- Lưu: VT, TB-CT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞLÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘCTRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2419 /QĐ-BYT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của BộTrưởng Bộ Y tế)

I. Bảng chỉ tiêu diện tích tối thiểu cho các phòng

TT

Nội dung thiết kế

Định mức

(Theo Quyết định 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ)

Nhu cầu diện tích tối thiểu

(m2)

Ghi chú

Số người

Diện tích làm việc tối thiểu

(m2/người)

I. Ban Giám đốc

1

Giám đốc

01

12 – 15

12

Thiết kế WC khép kín cho các phòng của BGĐ

2

Phó Giám đốc 1

01

10 – 12

10

3

Phó Giám đốc 2

01

10 – 12

10

4

Phòng giao ban (tiếp khách) của BGĐ

18

II. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

1

Trưởng phòng, phó trưởng phòng

02

8 – 10

16

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các cán bộ khác có thể để phòng to và ngăn Cabin

2

Nhân viên

Theo số lượng cán bộ

6 – 8

6x åsố cán bộ còn lại

3

Văn thư

6 – 8

8

4

Kho vật tư, VPP

16

5

Phòng tiếp khách

16

6

Bảo vệ cơ quan

5

III. Phòng Kế hoạch - Tài vụ

1

Trưởng phòng, phó trưởng phòng

02

8 – 10

16

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các cán bộ khác có thể để phòng to và ngăn Cabin

2

Nhân viên

Tùy số lượng cán bộ

6 – 8

6x åsố cán bộ còn lại

3

Phòng quỹ

8

4

Kho lưu chứng từ

8

IV. Phòng Giáo dục sức khỏe và Kỹ thuật nghe nhìn

1

Trưởng phòng, phó trưởng phòng

02

8 – 10

16

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các cán bộ khác có thể để phòng to và ngăn Cabin

2

Nhân viên

Tùy số lượng cán bộ

6 – 8

6x åsố cán bộ còn lại

3

Studio

Phòng ghi hình, ghi âm

36

Các phòng kỹ thuật có đặc thù riêng

Phòng máy, điều hành

16

4

Phòng tư vấn sức khỏe

Phòng tư vấn

12

Phòng chờ tư vấn

12

5

Phòng website

12

6

Kho bảo quản băng, đĩa…

12

V. Khối phụ trợ

1

Hội trường

100

2

Thư viện

36

3

Nhà để xe ô tô cơ quan

4

Nhà để xe của CBCNV và khách

5

Nhà vệ sinh

Riêng cho nam, nữ ở từng tầng

Tổng diện tích tối thiểu

395 m2 + ( 6 m2 x Σsố cán bộ còn lại )

II. Phương pháp tính

1. Tổng diệntích nhà làm việc tối thiểu của Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏetỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: 395 m2 + ( 6 m2 x Σsố cán bộcòn lại ).

2. Biên chếcủa mỗi Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe tỉnh/Thành phố trựcthuộc Trung ương thực hiện theo Thông tư số 08/2007/TTLT /BYT-BNV ngày05/6/2007 và biên chế hiện tại được UBND tỉnh/Thành phố trực thuộc Trungương và Sở y tế địa phương giao cho Trung tâm tại thời điểm được giaođất và thiết kế xây dựng trụ sở.

3. Thiết kếxây dựng cần phù hợp theo từng vùng miền, đảm bảo tính bền vững của công trìnhvà cấp thoát nước hợp lý.

4. Việc giaođất để xây dựng trụ sở làm việc cho Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏetỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phốtrực thuộc Trung ương, quyết định theo pháp luật hiện hành. Diện tích đấttối thiểu để xây dựng phải từ 1.000 m2 trở lên.

5. Mỗi Trungtâm tùy điều kiện, có thể bố trí một khoảng không gian đủ rộng làm sân để tổchức các chiến dịch truyền thông lưu động như: Mít tinh, diễu hành, thao diễn,tổ chức các sự kiện, tổ chức hội thi, giao lưu, sân khấu hóa về truyền thông,giáo dục sức khỏe./.