ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểmsoát thủtục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủybannhân dân tỉnh ban hành Quy chế phốihợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khaithủ tục hành chính;

t đề nghị của Sở Xâydựng tại văn bản số 886/SXD-VP ngày 18/6/2015; của Sở Nội vụ tại văn bảnsố 620/SNV-CCHC ngày 05/6/2015; của Sở Tư pháp tại văn bản số 979/STP-KSTT ngày17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 (mười chín) thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền quản lý của ngành Xâydựng áp dụng tại Ủy bannhân dân cấp huyện trênđịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục các thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày30/3/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 2;
-
Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các Phó VP/UB tỉnh;
-
Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT, XD2.
Gửi:+ Bn giấy: Sở XD, UBND các huyệnvà các TP không nhận ĐT (23 bn);+ Bn ĐT: Các thành phần còn lại khác

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNHXÂY DỰNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2

II. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ tại đô thị

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

5

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhàở riêng lẻ tại đô thị

6

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

7

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ

8

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ

9

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường

10

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè lòng đường

11

Cấp giấy phép đào đường đô thị

12

Gia hạn giấy phép đào đường đô thị

III. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

 2

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

3

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị

5

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị

6

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN