ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02/12/1998;

Căn cứ Điều lệ Trường Trung học (ban hành kèm theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (văn bản số 160/TT-GDĐT ngày 10/4/2000) và Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (tờ trình số 89/TT-UB ngày 06/6/2000) về việc thành lập Trường Phổ thông Trung học cụm xã Võ Lao - Văn Bàn;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn (gọi tắt là Trường THPT số 2 Văn Bàn).

- Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

- Địa điểm đặt trường: Tại trung tâm xã Võ Lao huyện Văn Bàn.

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn lập dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn theo đúng Điều lệ Trường Trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuân thủ quy chế về quản lý đầu tư, xây dựng của Chính phủ và của UBND tỉnh.

- Năm học 2000 - 2001 Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn dùng chung cơ sở vật chất với Trường Trung học cơ sở Võ Lao.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn thực hiện theo Luật Giáo dục được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02/12/1998 và Điều lệ Trường Trung học (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 3. Tổ chức, bộ máy và biên chế của Trường Trung học Phổ thông số 2 Văn Bàn: Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong niên học 2000 - 2001 bộ máy biên chế cua Trường gồm:

- 1 Hiệu trưởng,

- 7 Giáo viên,

- 2 Nhân viên trường học (1 kế toán, 1 văn thư tạp vụ thủ quỹ).

Số biên chế này nằm trong tổng biên chế sự nghiệp giáo dục đã được UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong niên học 2000 - 2001; Từ các năm học sau UBND tỉnh sẽ giao bổ sung biên chế theo quy mô phát triển của Trường.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan trong tỉnh, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn