CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 242-QĐ/CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Phê chuẩn hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina

CHỦ TỊCH NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 4394/QHQT ngày 8 tháng 8 năm 1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Phê chuẩn Hiện định lãnh sự Việt Nam - Ucraina do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã ký tại Ki-ép (Ucraina) ngày 8 tháng 6 năm 1994.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

Lê Đức Anh