THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ MỸ THO LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaChính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,

QUY T ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnhTiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnhTiền Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
-Ban Bí thư Trung ương Đảng;-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc CP;-HĐND, UBND các tỉnh, TP trc thuộc TW;-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;-Văn phòng Tổng Bí thư;-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;-Văn phòng Quốc hội;-Tòa án nhân dân ti cao;-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;-Kiểm toán nhà nước;-UB Giám sát tài chính Quốc gia;-Ngân hàng Chính sách xã hội;-Ngân hàng Phát triển Việt Nam;-UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;-HĐND, UBND, Thành ủy thành phố Mỹ Tho;-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;-Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng