ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5 RON92 (THAYTHẾ XĂNG KHOÁNG MOGAS 92) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTgngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án pháttriển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTgngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình ápdụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạchthực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệutruyền thống;

Xét Tờ trình số 12068/TTr-SCTngày 27 tháng 11 năm 2014 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch triểnkhai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 Ron92 (thay thế xăng khoángMogas 92) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 Ron92 (thay thếxăng khoáng Mogas 92) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thôngvận tải, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Thủ trưởng cácSở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Doanh nghiệpkinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-T) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Hà

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5 RON92 (THAY THẾ XĂNG KHOÁNG MOGAS92)TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày… tháng 01 năm 2015 của Chủtịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch lộ trình phân phối xăng sinh học E5 Ron92 Hồ Chí MinhI.MỤC TIÊU

- Phát triển sản xuất và tiêudùng nhiên liệu sinh học để thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phầnđảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

-Xây dựng lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học để thay thế một phần nhiênliệu truyền thống đang sử dụng trong ngành giao thông vận tải, các ngành côngnghiệp khác và mô hình thí điểm phân phối nhiên liệu sinh học.

II.NỘI DUNG

Thựchiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ, hiện nay các đơn vị Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Công ty TNHH MTVDầu khí thành phố (Saigon Petro) và một số Tổng đại lý như Comeco đã triển khaiphân phối xăng sinh học E5 tại một số cửa hàng trên địa bàn Thành phố.

Lộtrình triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 Ron92 (thay thế xăngkhoáng Mogas92) như sau:

- Từngày 1 tháng 12 năm 2014 xăng sinh học E5 được sản xuất, phối chế, kinh doanhđể sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ được triển khai bán tại 58 cửa hàngxăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 cửa hàng xăng dầu của 5doanh nghiệp đầu mối, 42 cửa hàng xăng dầu của 6 tổng đại lý và 1 cửa hàng xăngdầu của doanh nghiệp tư nhân (phụ lục đính kèm).

- Dựkiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 sẽ triển khai tiếp tục phân phối thêm 115 cửahàng xăng dầu gồm 64 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Doanh nghiệp đầu mối và 51cửa hàng xăng dầu thuộc Tổng đại lý trên địa bàn Thành phố tham gia phân phốixăng sinh học E5 Ron92 (thay thế xăng khoáng Mogas92).

- Đếnngày 31 tháng 12 năm 2015 phấn đấu 100% (510) cửa hàng kinh doanh xăng dầu trênđịa bàn Thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5 Ron92 (thay thế xăngkhoáng Mogas92).

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Sở Công Thương

-Phối hợp với các Sở ngành, doanh nghiệp liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện,định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả đạt được; các khó khăn vướngmắc trong quá trình thực hiện;

-Định kỳ hàng quý họp giao ban với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý báo cáokết quả cung ứng, tiêu thụ trên thị trường Thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khănvà tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phân phối xăng E5.

- Vậnđộng các tổng đại lý, đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phốtham gia phân phối xăng sinh học E5.

-Hướng dẫn nhà đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phải đầu tư các hạng mụccần thiết để bán xăng sinh học E5.

-Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tổng đại lý, đạilý kinh doanh xăng dầu phát triển hệ thống tiếp nhận, phân phối nhiên liệu sinhhọc E5.

2.Sở Khoa học và Công nghệ

-Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phốthực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụngđối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

-Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối về tỷ lệphối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3.Sở Thông tin và Truyền thông

Xâydựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệusinh học E5 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.Ủy ban nhân dân các quận - huyện

Tạođiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát phát triểnmạng lưới bán lẻ xăng E5 trên địa bàn thành phố để phục vụ người tiêu dùng;phối hợp Sở, ngành liên quan hướng dẫn cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bànquận - huyện tiến hành cải tạo, lắp đặt mới bể chứa tại các cửa hàng xăng dầutheo đúng cơ cấu mặt hàng xăng dầu.

5.Các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý

- Chỉđạo các đơn vị thành viên khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lộtrình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố đúng tiến độ.

- Xâydựng hệ thống cung cấp thông tin về xăng sinh học E5 đồng bộ, thống nhất trênphạm vi cả nước, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền sử dụngxăng sinh học E5 Ron92 (thay thế xăng khoáng Mogas92), góp phần đẩy nhanh quátrình thực hiện lộ trình phân phối xăng E5.

- Đẩymạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ xăng sinh học E5 trên địa bànThành phố./.