UBANNHÂNN
TỈNHLÀOCAI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

S:242/-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày17/6/2010 và Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Luật Viễn Thông ngày23/11/2009 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn Thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyềnhình trả tiền;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc xuất bản tài liệukhông kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quyđịnh của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việcthành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nướccủa các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tàiliệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hìnhđiện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tạiViệt Nam;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một sốquy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm2009;

Căn cứ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày06/10/2010 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức vàhoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày29/6/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thôngtin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử vàdịch vụ mạng xã hội trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lýhoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày24/11/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế xuất bản bản tin trên địa bàntỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hànhchính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính ban hành mới; 03 thủ tụchành chính thay thế; 10 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

Điu2.Quyếtđịnhnàycóhiệulcthihànhkt ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyên,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố bộ thủ tụchành chính được áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai).

Nơi nhận:
-NhưĐiu3;
-CcKimsoátthtchànhchính;
-TngtrcTU,ND,UBNDtnh;
-Cngthôngtinđintcatỉnh;
-Lưu:VT,VX,KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN