THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 242-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cánbộ, viên chức trực tiếp

tham gia cưỡng chế thi hành án

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 17 tháng 4 năm 1993;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởngBộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án đối với chấp hành viên, cán bộ thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án với mức 20.000 đ/người/ngàycưỡng chế.

Điều 2. Nguồn chi cho chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án lấy trong chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án nộp, trường hợp người bị cưỡng chế thi hành án được miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì lấy từ ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho các đơn vị thi hành án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải