BỘ Y TẾ
-------------

Số: 2420/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CÁC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Danh mục trang thiết bị và phương tiện làm việc của các Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

>> Xem thêm:  Là con duy nhất có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Điều kiện hoãn nhập ngũ ?

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị - Công trình y tế, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm TT GDSK các tỉnh, TP TTTW;
- Lưu: VT, TB-CT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

>> Xem thêm:  Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu ? được hoãn bao nhiêu lần khi có giấy gọi nhập ngũ ?