THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ KÝ HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ
VỚI HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THUỘC NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CHO DỰ ÁN "QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC MÊ CÔNG"
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 219/TTr-NHNN ngày 27 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Thông qua kết quả đàm phán với WB về nội dung Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công"
Điều 2. Ủy quyền cho đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ với đại diện của WB
Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và WB chuẩn bị các thủ tục cho việc ký Hiệp định Tài trợ nêu trên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?