BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠTĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụkhai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tụchải quan gửi kèm công văn số 187/CVHM ngày 25/7/2016 của Công ty cổ phần HuệMinh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lývề hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty cổ phần Huệ Minh.

Mã số thuế: 0101269631.

Địa chỉ: P908-17T7 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phườngNhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanhnghiệp 0101269631 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nộicấp lần đầu ngày 3/7/2002.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty cổ phần Huệ Minh có trách nhiệm thực hiệnđúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củaBộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấpvà thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục côngnhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty cổ phầnHuệ Minh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hảiquan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh