ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2423/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ HÈ THU NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1204/T Tr-CT-STC ngày 11/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn): 5.300 đồng/kg.

2. Huyện Phù Cát (trừ các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Sơn, Cát Hiệp): 5.000 đồng/kg.

3. Các huyện Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Sơn, Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát và xã Hoài Sơn huyện Hoài Nhơn: 4.800 đồng/kg.

4. Huyện An Lo: 4.500 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 theo giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- CT, PCT Trần Châu;- Lưu: VT, K7, K10, K13.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu