ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2423/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU VÀ CHI PHÍ THIẾT KẾ KHAI THÁC, NGHIỆM THU VÀTHẨM ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcxác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh ban hành giá bántối thiểu lâm sản tịch thu, lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng vàmức chi phí khấu trừ, khai thác, vận chuyển, vận xuất từ khai thác rừng từ nhiênvà rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1862/STC-GCS ngày 14/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung giá bántối thiểu và chi phí thiết kế khai thác, nghiệm thu và thẩm định một số loạilâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày27/9/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung chi phí thiết kế khaithác, nghiệm thu và thẩm định (không tính khu vực) như sau:

- Gỗ rừng tự nhiên : 60.000 đồng/m3;

- Gỗ rừng trồng : 40.000 đồng/m3;

- Củi các loại : 10.000 đồng/ster.

2. Bổ sung Khoản 1, Mục C - Củicác loại tại Phụ lục 2 Bảng quy định giá bán tối thiểu lâm sản trên địa bàntỉnh Bình Phước:

- Riêng củi Giá tỵ: Giá bán400.000 đồng/ster (không tính khu vực).

3. Bổ sung Mục E - Lâm sản họtre và sản phẩm tại Phụ lục 2 Bảng quy định giá bán tối thiểu lâm sản trên địabàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:


STT

Chủng loại

ĐVT

Giá bán tối thiểu

Chi phí khai thác,

vận chuyển, vận xuất

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực I

Khu vực II

1

Tre gai

Cây

6.500

7.500

1.500

1.000

2

Chà le (01 bó = 20 cây)

3.000

4.000

1.500

1.000

3

Lồ ô cây

Cây

2.500

3.000

1.500

1.000

4

Song mây < 5,5m

Sợi

3.500

4.000

1.000

800

5

Lồ ô chẻ niềng, nang, nẹp

Kg

600

700

350

400

Giá bán trên chưa bao gồm thuếgiá trị gia tăng; khu vực được tính theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày27/9/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tưpháp, Công an tỉnh, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Chủtịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng