ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANHMỤC XỬ LÝ CÁC ĐIỂM Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN ĐỌNG QUÁ HẠN, CẤM SỬ DỤNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môitrường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Chương trình hànhđộng số 17-CTHĐ/TU ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiệnNghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính Trị;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạchthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môitrường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địabàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1825/TTr-STNMT ngày 29 tháng 9năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtdanh mục các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụngtrên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vănphòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiệnmôi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tỉnh(gọi tắt là Văn phòng điều phối) chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành vàUBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan xây dựng kế hoạch, phương án xử lý;tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm thuốc bảovệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng tại các điểm có trong Danh mục kèmtheo Quyết định này theo quy định của pháp luật; báo cáo tiến độ và kết quảthực hiện cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ônhiễm và cải thiện môi trường tỉnh trước ngày 30/12 hàng năm.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối; Thủ trưởng cácSở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

DANH MỤC VÀKẾ HOẠCH

XỬ LÝ CÁCĐIỂM Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN ĐỌNG QUÁ HẠN, CẤM SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG TRỊ

(Không baogồm các điểm nằm trong Quyết định số 1206/QĐ-TTg )

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh QuảngTrị)

Số TT

Tên kho thuốc

Địa chỉ

Lý do đưa vào danh sách

I

Các điểm ưu tiên xử lý giai đoạn 2015 - 2020

1

Xử lý kho thuốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Quyết Tiến, xã Hải Quy

Thôn Quy Thiện, xã Hải Quy

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 1.373,2 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 2.168.024,4 lần

2

Xử lý kho thuốc trong khuôn viên trường Tiểu học số 2, xã Triệu Long

Thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 5.927,9 lần

3

Kho thuốc BVTV tại khóm 11, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (vườn nhà ông Trương Văn Tiếu)

Khóm 11, thị trấn Bến Quan

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 4.924,6 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 87.145,9 lần

4

Xử lý kho thuốc thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh

Thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 2.136 lần

5

Xử lý kho thuốc trong vườn nhà ông Trần Toàn, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ

Thôn Gia Độ, xã Triệu Độ

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 2,7 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 125.000 lần

6

Xử lý kho thuốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Trà Lộc, xã Hải Xuân

Thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 5,6 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 5.137,1 lần

Còn 10 lít Basudin, 30 kg 666, 10 lít Wonfatox, 100 vỏ chai các loại

7

Xử lý kho thuốc thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm

Thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 1 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 554,9 lần

8

Xử lý kho thuốc HTX Xuân Viên, xã Hải Dương

Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 289,8 lần

9

Xử lý kho thuốc trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hai, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại

Thôn Đại Hào, xã Triệu Đại

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 327 lần

10

Xử lý kho thuốc Nông trường Dốc Miếu, thôn Tân Lịch, xã Gio Bình, huyện Gio Linh

Thôn Tân Lịch, xã Gio Bình

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 4.875,7 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 2.227,4 lần

Còn 30 kg thuốc 666

11

Xử lý kho thuốc trong khuôn viên nông trường cao su Cồn Tiên, thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh

Thôn Trung An, xã Hải Thái

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 4.498,7 lần

12

Xử lý kho thuốc tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn

Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 105 lần

Còn 5 - 6 chai Wonfatox loại 300ml, 15 - 20 kg thuốc 666, 10 kg thuốc DDT

13

Xử lý kho thuốc HTX Nam Sơn, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn

Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 91 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 250 lần

14

Xử lý kho thuốc HTX Huỳnh Xá Hạ, thôn Huỳnh Xá Hạ

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 1,9 lần

Còn 100 kg thuốc

15

Xử lý kho thuốc HTX Đồng Hòa, thôn Đồng Hòa, xã Gio Hòa

Thôn Đồng Hòa, xã Gio Hòa

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 192,8 lần

16

Xử lý kho thuốc nhà bà Trần Thị Lành, thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng

Thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 36,7 lần

17

Xử lý kho thuốc tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung

Thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 118 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 47,6 lần

18

Xử lý kho thuốc thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng

Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 86,3 lần

19

Xử lý kho thuốc trong vườn nhà ông Đoàn Thanh Tuấn, khu vực 6, xã Triệu Thuận

Khu vực 6, xã Triệu Thuận

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 3,1 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 37,4 lần

20

Xử lý kho thuốc trong khuôn viên trường mẫu giáo Gio Sơn, thôn Nam Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh

Thôn Nam Đông, xã Gio Sơn

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 6,7 lần

21

Nền kho thuốc tại Hội trường HTX Vân An, phường Đông Lễ

Tại Hội trường HTX Vân An, phường Đông Lễ

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 3,2 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 82,5 lần

22

Kho thuốc HTX DVTH Nông nghiệp Đông Thanh, khu phố 4, phường Đông Thanh

Tại khu phố 4, phường Đông Thanh, TP Đông Hà

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 614 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 369 lần

Còn 15 kg thuốc

23

Nền kho thuốc tại trường Tiểu học Kim Đồng, thôn Thiết Tràng, phường 4

Tại khu phố 4, phường 4, TP Đông Hà

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 26.520 lần

24

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại vườn nhà bà Võ Thị Tâm, đội 4, thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh

Đội 4, thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 1,2 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 11,7 lần

Còn 80 kg thuốc

25

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại vườn nhà ông Đỗ Bá Hiệp,thôn Mộc Đức

Thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 873,5 lần

26

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại vườn nhà bà Trần Thị Lăng, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính

Thôn Mai Đàn, xã Cam Chính

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 873,5 lần

II

Các điểm ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2020 - 2025

27

Xử lý kho thuốc tại Đội 3, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông

Thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 61,8 lần

28

Xử lý kho thuốc trong vườn cao su của ông Phạm Quang Diễn, thôn Phú Ân, xã Hải Thái, huyện Gio Linh

Thôn Phú Ân, xã Hải Thái

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 164,3 lần

29

Xử lý kho thuốc HTX Nông nghiệp Vĩnh Hiền, thôn Tân Bình, xã Vĩnh Hiền

Thôn Tân Bình, xã Vĩnh Hiền

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 10 lần

30

Xử lý kho thuốc tại thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim

Thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 251,2 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 8,1 lần

Còn 08 kg gồm Basudin và DDT

31

Xử lý kho thuốc tại thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái

Thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 4,6 lần

32

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại khóm 11, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (vườn nhà bà Lại Thị Huệ)

Khóm 11, thị trấn Bến Quan

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 4,2 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 11,9 lần

33

Xử lý kho thuốc Đội 1, HTX Nại Hiệp, xã Triệu Ái

Thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 23 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 57 lần

34

Xử lý kho thuốc Đội 3, thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái

Thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 37,3 lần

35

Xử lý kho thuốc tại thôn Thâm Triều, xã Triệu Tài

Thôn Thâm Triều, xã Triệu Tài

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 5,7 lần

36

Xử lý kho thuốc tại thôn An Tiêm, xã Triệu Thành

Thôn An Tiêm, xã Triệu Thành

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 6,7 lần

37

Xử lý kho thuốc Nông trường Trường Sơn, thôn Gia Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh

Thôn Gia Bình, xã Gio An

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 13,7 lần

38

Xử lý kho thuốc HTX sản xuất nông nghiệp Trung Tiến, xã Gio Châu, huyện Gio Linh

Thôn Hà Trung, xã Gio Châu

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 8,5 lần

39

Xử lý kho thuốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Văn Hải, xã Hải Quy

Thôn Văn Vận, xã Hải Quy

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 20,2 lần

40

Xử lý kho thuốc tại khu đất của ông Lê Đức Điền, thôn Duy Hòa

Thôn Duy Hòa, xã Triệu Hòa

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 31,4 lần

41

Xử lý thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng cấm sử dụng tại trụ sở HTX Duy Hòa, xã Triệu Hòa

Thôn Duy Hòa, xã Triệu Hòa

15 kg thuốc Falizan

42

Xử lý kho thuốc của Công ty Vật tư nông nghiệp Triệu Hải (cũ), khóm 2, thị trấn Hải Lăng

Khóm 2, thị trấn Hải Lăng

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 165,7 lần

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 38,5 lần

43

Xử lý kho thuốc tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng

Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 114,6 lần

44

Xử lý kho thuốc tại thôn Phước Điền, Hải Thành

Thôn Phước Điền, xã Hải Thành

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 1,4 lần

45

Xử lý kho thuốc tại khu đất trồng cao su của hộ gia đình ông Phạm Quang Huy, thôn Tân Trại, xã Vĩnh Thành

Thôn Tân Trại, xã Vĩnh Thành

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 37,9 lần

46

Xử lý kho thuốc tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh

Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh

Còn khoảng 01 tấn loại 666 chôn sâu dưới đất

47

Xử lý kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam

Thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 115 lần

48

Kho thuốc bảo vệ thực vật HTX Vĩnh Thạch, xóm Bợc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh

Xóm Bợc, xã Vĩnh Thạch

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 3,7 lần

49

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh

Thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 1,7 lần

Còn khoảng 20kg loại 666, 15 kg loại DDT, 100 chai Basa loại 100 ml

50

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại Đội 2, thôn Kim Đâu, xã Cam An

Thôn Kim Đâu, xã Cam An

Chỉ tiêu 666 vượt QCVN 3,7 lần

51

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền

Thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 4,7 lần

52

Kho thuốc bảo vệ thực vật tại khu đất ông Cao Trọng Hiếu,thôn Hoàn Cát

Thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa

Chỉ tiêu DDT vượt QCVN 1,5 lần