BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2426/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNGTHUỘC CỤC QUẢN LÝ RỦI RO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quantỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổchức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc BộTài chính;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quảnlý rủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc CụcQuản lý rủi ro.

Điều 2 . Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 . Cục trưởng Cục Quản lýrủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổngcục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;

TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Cẩn

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤCQUẢN LÝ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-TCHQ ngày01/8/2016của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Phòng Tổng hợp(Phòng 1)

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu,giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro trong công tác xây dựng, triển khai, hướng dẫn,kiểm tra thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch về quản lý rủi ro và quảnlý tuân thủ trong quản lý hải quan; kế hoạch kiểm soát rủi ro; hợp tác quốc tếvề quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiệnđo lường tuân thủ pháp luật và công tác tổng hợp, báo cáo,quản trị, hành chính của Cục.

Phòng Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụvà quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn về quảnlý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan.

2. Xây dựng, triển khai các chươngtrình, kế hoạch thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quảnlý hải quan; nghiên cứu, phát triển và tổ chức triển khai thực hiện các biệnpháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan.

3. Xây dựng, triển khai chương trình,kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, quản lýtuân thủ theo định kỳ hàng năm tại đơn vị Hải quan các cấp.

4. Xây dựng, triển khai chương trình,kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy trình, quy định,quy chế về công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan.

5. Xây dựng, triển khai các chươngtrình hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hảiquan theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng, triển khai, theo dõi,đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm soát rủiro trong quản lý hải quan tại các đơn vị Hải quan các cấp.

7. Xây dựng, triển khai các chươngtrình đo lường tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực quản lý hải quan.

8. Xây dựng chỉ số, thực hiện đánhgiá chất lượng, hiệu quả công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quảnlý hải quan theo định kỳ kế hoạch hàng năm của Tổng cục Hải quan.

9. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và lậpbáo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác quảnlý rủi ro và quản lý tuân thủ của ngành Hải quan.

10. Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáotheo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kếhoạch công tác của Cục; tham mưu, đề xuất Cục trưởng về công tác chỉ đạo, quảnlý, điều hành hoạt động thường xuyên của Cục.

11. Tổ chức thực hiện công tác hànhchính, văn thư, lưu trữ và tài chính của Cục theo quy định của pháp luật, BộTài chính và Tổng cục Hải quan.

12. Xây dựng nội dung, chương trìnhvà tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt độngnghiệp vụ hải quan.

13. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Cục và Phòng theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

II. Phòng Thu thập,xử lý thông tin (Phòng 2)

Phòng Thu thập, xử lý thông tin có chứcnăng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn,kiểm tra, đánh giá các chương trình, kế hoạch về công tác thu thập, xử lý thôngtin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan; tổ chức thực hiện công tác thu thập,xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.

Phòng Thu thập, xử lý thông tin thựchiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác thuthập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.

2. Xây dựng, tổ chức thực hiện chươngtrình, kế hoạch công tác về thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệpvụ hải quan.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp, kỹthuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thu thập, xử lý thông tin hảiquan, thông tin nghiệp vụ hải quan.

4. Phân tích xu hướng vi phạm; dự báovà cảnh báo rủi ro trong các lĩnh vực quản lý hải quan.

5. Tổng hợp, cung cấp, điều phối vàkiểm tra, đánh giá việc xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan tại các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.

6. Làm đầu mối trao đổi, cung cấpthông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan với các cơ quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân ngoài ngành Hải quan.

7. Tổ chức thực hiện thu thập, trao đổi,cung cấp thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quanvới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở ngoài nước theo quy định của phápluật.

8. Nghiên cứu, xây dựng, phát triểnvà quản lý, vận hành hệ thống thông tin hải quan, hệ thống thông tin nghiệp vụhải quan; kiểm soát việc truyền nhận, cập nhật, phản hồi thông tin, dữ liệu phụcvụ quản lý rủi ro trên các hệ thống thông tin của ngành Hải quan.

9. Thường xuyên theo dõi, phân tích,tổng hợp thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả thực hiện quản lý rủi ro trêncác hệ thống thông tin của ngành Hải quan; đề xuất Cục trưởng báo cáo Lãnh đạoTổng cục chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểmtra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý đối với hoạt độngxuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

10. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tinnghiệp vụ hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.

11. Phối hợp xây dựng nội dung,chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thu thập, xửlý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.

12. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

III. Phòng Quản lýtiêu chí (Phòng 3)

Phòng Quản lý tiêu chí có chức năngtham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro trong công tác xây dựng, quản lý,áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro và chỉ số tiêu chí quản lýrủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Phòng Quản lý tiêu chí thực hiện cácnhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, hướng dẫn liên quan đếntiêu chí quản lý rủi ro và chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệpvụ hải quan.

2. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt độngnghiệp vụ hải quan.

3. Theo dõi, kiến nghị điều chỉnh, sửađổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc quyết định, phân luồng, chuyểnluồng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

4. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất triểnkhai áp dụng quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan theo quy địnhcủa pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

5. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung và triển khai áp dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý hoạt động xuấtnhập khẩu.

6. Xây dựng, đề xuất Cục trưởng banhành, hướng dẫn áp dụng danh mục dấu hiệu rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hảiquan.

7. Phân tích, đánh giá rủi ro đối vớicác quy định về quản lý chuyên ngành, các chế độ, chính sách quản lý hải quan,quản lý thuế; đề xuất áp dụng phù hợp, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giámsát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các biện pháp nghiệp vụ khác.

8. Xây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụngtiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệpvụ hải quan.

9. Giám sát, quản lý vận hành hệ thốngphân luồng quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

10. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra,đánh giá và điều phối việc áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quảnlý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố và Chi cục Hải quan.

11. Giám sát, kiểm tra, đánh giá việcphân luồng và thực hiện phân luồng quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểmtra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Cục Hải quan tỉnh,thành phố và Chi cục Hải quan.

12. Xử lý và trả lời các vướng mắc củadoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến phân luồng, chuyển luồng kiểm tra trong quátrình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

13. Phối hợp xây dựng nội dung,chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chí quảnlý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

14. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Phòng theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

IV. Phòng Quản lýtuân thủ (Phòng 4)

Phòng Quản lý tuân thủ có chức năngtham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn,kiểm tra, đánh giá các chương trình quản lý tuân thủ; chế độ, chính sách quảnlý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu; tổchức thực hiện quản lý hồ sơ, đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro đối với doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.

Phòng Quản lý tuân thủ thực hiện cácnhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổsung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế,hướng dẫn về quản lý, đánh giá tuânthủ và chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cánhân hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Xây dựng, triển khai, hướng dẫn,kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về quản lý, đánhgiá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro; áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuânthủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.

3. Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổsung tiêu chí, chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối vớidoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.

4. Xây dựng, cập nhật, quản lý hồ sơdoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu; theo dõi, kiểm tra,đánh giá việc cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật,Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

5. Theo dõi, phân tích, đánh giá tìnhhình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và rủi ro của doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

6. Tổ chức đánh giá tuân thủ, đánhgiá phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuấtnhập khẩu.

7. Quản lý danh sách và theo dõi việcáp dụng chế độ, chính sách quản lý theo quy định của pháp luật đối với doanhnghiệp tuân thủ, doanh nghiệp không tuân thủ, doanh nghiệp rủi ro cao trong hoạtđộng xuất nhập khẩu.

8. Phát triển quan hệ đối tác; hướngdẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật trong hoạt độngxuất nhập khẩu.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tìnhhình và kết quả thực hiện quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đốivới doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu theo phân cấp tạicác Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.

10. Xử lý và trả lời các vướng mắcliên quan đến đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.

11. Phối hợp xây dựng nội dung,chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý,đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cánhân hoạt động xuất nhập khẩu.

12. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

V. Phòng Kiểm soátrủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu (Phòng 5)

Phòng Kiểm soát rủi ro có chức năngtham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn,kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạchvề kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thựchiện phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, điều phối các chuyên đề kiểm soát rủiro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểm kiểm tra hàng hóa xuấtnhập khẩu.

Phòng Kiểm soát rủi ro thực hiện cácnhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Tổng hợp, phân tích, kiến nghị xửlý các rủi ro liên quan đến chế độ, chính sách, quy trình thủ tục và việc tổ chứcthực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu.

2. Xây dựng, triển khai, quản lý, điềuphối các chuyên đề kiểm soát rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuấtnhập khẩu.

3. Xây dựng, quản lý hồ sơ và áp dụngcác biện pháp kiểm soát rủi ro đối với doanh nghiệp trọng điểm trong quản lý hoạtđộng xuất nhập khẩu.

4. Thực hiện các biện pháp, kỹ thuậtnghiệp vụ quản lý rủi ro để phát hiện, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soátrủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; hỗ trợ hoạt động phòng, chốngbuôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5. Thực hiện thu thập thông tin, phântích xu hướng đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biêngiới, trốn thuế, gian lận thương mại sau khi phát hiện, xử lý (PSA) trong hoạtđộng xuất nhập khẩu.

6. Xây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụnghồ sơ rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; theo dõi, kiểm tra, đánhgiá việc xây dựng, cập nhật quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro theo quy định Bộ Tàichính và Tổng cục Hải quan.

7. Theo dõi, phân tích, phát hiện, lựachọn quyết định kiểm tra các lô hàng trọng điểm (rủi ro cao) trước khi đến hoặcrời cửa khẩu.

8. Theo dõi, phân tích rủi ro, đề xuấtáp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình lưu giữ,gia công sản xuất, vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.

9. Theo dõi, phân tích, phát hiện,đánh giá rủi ro quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thông quan, kết quả kiểmtra sau thông quan, thanh tra, kiểm soát hải quan và kết quả thực hiện các biệnpháp nghiệp vụ khác để phát hiện, cung cấp thông tin nghiệp vụ hải quan, kiếnnghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhậpkhẩu.

10. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra,đánh giá việc thực hiện các chuyên đề kiểm soát rủi ro; việctiếp nhận và xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; các kiến nghị áp dụng các biệnpháp kiểm soát rủi ro tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.

11. Phối hợp xây dựng nội dung,chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ về kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

12. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

VI. Phòng Kiểmsoát rủi ro người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Phòng 6)

Phòng Kiểm soát rủi ro người, phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lýrủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chươngtrình, kế hoạch về kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải xuất nhậpcảnh; tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, điều phối cácchuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểmkiểm tra, giám sát đối với hành lý của người xuất nhập cảnh và phương tiện vậntải xuất nhập cảnh.

Phòng Kiểm soát rủi ro người, phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

1. Tổng hợp, phân tích, kiến nghị xửlý các rủi ro liên quan đến chế độ, chính sách, quy trình thủ tục và việc tổ chứcthực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hành lý của ngườixuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

2. Xây dựng, triển khai, quản lý vàđiều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro trong quản lý đối với hành lý của ngườixuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

3. Thu thập, cập nhật, quản lý hệ thốngthông tin hồ sơ về người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; theo dõi, kiểmtra, đánh giá việc cập nhật thông tin hồ sơ về người, phương tiện vận tải xuấtnhập cảnh, thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, giám sát hải quan và các biệnpháp nghiệp vụ khác đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tảixuất nhập cảnh.

4. Xây dựng, đề xuất Cục trưởng banhành, hướng dẫn áp dụng danh mục dấu hiệu rủi ro trong quản lý hoạt động xuấtnhập cảnh.

5. Xây dựng, quản lý, theo dõi, đề xuấtáp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải trọng điểm(rủi ro cao) trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh.

6. Thực hiện các biện pháp, kỹ thuậtnghiệp vụ quản lý rủi ro để phát hiện, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soátrủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; hỗ trợ hoạt động phòng, chốngbuôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

7. Thực hiện thu thập thông tin, phântích xu hướng đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biêngiới, trốn thuế, gian lận thương mại sau khi phát hiện, xửlý (PSA) trong hoạt động xuất nhập cảnh.

8. Xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủiro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việcxây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro trong quản lý hoạt động xuấtnhập cảnh theo quy định Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

9. Theo dõi, phân tích, phát hiện, lựachọn, quyết định giám sát, kiểm tra hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiệnvận tải xuất nhập cảnh trọng điểm (rủi ro cao) trước khi đếnhoặc rời cửa khẩu.

10. Theo dõi,phân tích rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hànhlý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong quá trìnhlưu giữ, vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.

11. Theo dõi, phân tích phát hiện,đánh giá rủi ro quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kết quả kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan và kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác đểphát hiện, cung cấp thông tin nghiệp vụ hải quan, kiến nghịáp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hành lý của người xuất nhập cảnh,phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

12. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra,đánh giá việc thực hiện các chuyên đề kiểm soát rủi ro; việc tiếp nhận và xử lýthông tin nghiệp vụ hải quan; các kiến nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủiro đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnhtại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.

13. Phối hợp xâydựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải xuấtnhập cảnh.

14. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng phân công.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi rocó Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cụctrưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trướcTrưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứcTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng BộTài chính.

3. Biên chế của các Phòng thuộc CụcQuản lý rủi ro do Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro quyết định trong tổng số biênchế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòngthuộc Cục Quản lý rủi ro:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếpvà toàn diện của Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro.

2. Đối với các Phòng thuộc Cục Quảnlý rủi ro là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệmvụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong và ngoàingành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy quyền của Cụctrưởng Cục Quản lý rủi ro.