BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2428/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦAVĂN PHÒNG, CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy địnhtiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quantrực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam trực thuộc Tổngcục Hải quan;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng TrườngHải quan Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Văn phòng, các Khoa, Phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1263/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng và Văn phòng thuộcTrường Hải quan Việt Nam.

Điều 3. Hiệutrưởng Trường Hải quan Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng CụcTài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;

TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Cẩn

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG,CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày01/8/2016của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Văn phòng

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúpHiệu trưởng triển khai các nhiệm vụ của Trường Hải quan Việt Nam, thực hiệncông tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quảnlý tài chính, quản trị của Trường.

Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Trường về tổ chức cán bộ, kinh phíhoạt động, đầu tư trang bị cơ sở vật chất.

2. Thực hiện công tác quản lý cán bộ,công chức, viên chức và người lao động của Trường: tuyển dụng, bố trí, đào tạo,đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, điều động, khen thưởng,kỷ luật, hưu trí, thôi việc theo phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cụcHải quan.

3. Tổ chức thực hiện công tác hànhchính, văn thư, lưu trữ, thư viện.

4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị củaTrường.

5. Xây dựng, tổng hợp tình hình thựchiện nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo khác của Trườngtheo quy định.

6. Thực hiện công tác thi đua, khenthưởng.

7. Tổ chức thực hiện công tác quảntrị nội bộ của Trường, bố trí nơi ăn, nghỉ, cơ sở vật chất phục vụ các khóađào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.

8. Thực hiện công tác quản lý tàichính, báo cáo tài chính theo chế độ quy định.

9. Thực hiện công tác quản lý sử dụngtài sản; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, dụng cụ lao động, vănphòng phẩm phục vụ hoạt động của Trường; công tác an ninh trật tự, phòng cháychữa cháy.

10. Chủ trì xây dựng các quy chế, quytrình về quản lý cán bộ, hành chính, tài chính, tài sản.

11. Quản lý viên chức, tài sản, tàiliệu của phòng theo phân cấp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược Hiệu trưởng giao.

II. Các Khoa

Các Khoa có chức năng đào tạo, bồidưỡng các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan cho công chức, viên chức ngành Hải quantheo kế hoạch được phân công, theo nhu cầu đào tạo của các đơn vị Hải quan vàcộng đồng doanh nghiệp.

Các Khoa thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Hiệu trưởng chương trình, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan cho công chức, viên chức ngành Hảiquan và nhu cầu đào tạo của cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi, thẩm quyềncủa Trường Hải quan Việt Nam theo quy định pháp luật.

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vịliên quan xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồidưỡng thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của Khoa theo phân công, phân cấp trình Hội đồngthẩm định phê duyệt.

3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồidưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan và các đối tượng khác theo mụctiêu, yêu cầu, kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ Tài chínhvà Tổng cục Hải quan phê duyệt.

4. Phối hợp quản lý, đánh giá chấtlượng giảng dạy của giảng viên và học tập, rèn luyện của học viên theo quy chếđào tạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Trường Hải quanViệt Nam.

5. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoahọc về các lĩnh vực liên quan phục vụ công tác giảng dạy và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị hải quan và các chuyên gia trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao, bồi dưỡng chuyênsâu kiến thức nghiệp vụ hải quan theo nhu cầu của các đơn vị Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong phạm vi đượcphân công.

7. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồidưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các đơn vị, tổ chức, cánhân trong và ngoài nước thuộc phạm vi chuyên môn của Khoa.

8. Đào tạo, bồi dưỡng và quản lý độingũ giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Phối hợp với các đơn vịliên quan xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêmnhiệm.

9. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trìthiết bị đào tạo, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học thuộc phạm vichuyên môn của Khoa.

10. Quản lý viên chức, tài sản, tàiliệu của khoa theo phân cấp.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược Hiệu trưởng giao.

III. Phòng Đào tạo và Quản lý họcviên

Phòng Đào tạo và Quản lý học viên cóchức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệmvụ đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tếcủa Trường.

Phòng Đào tạo và Quản lý học viênthực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường trongtổng thể chiến lược phát triển ngành Hải quan.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phêduyệt.

3. Xây dựng, quản lý và thực hiện cácquy chế, quy trình liên quan đến công tác đào tạo, bồidưỡng.

4. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất đổimới, hoàn thiện nội dung, chương trình, tài liệu, giáo trình và công tác quảnlý đào tạo, bồi dưỡng theo phân công và phân cấp của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam.

5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vịcó liên quan để xây dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng.

6. Tổng hợp, báo cáo về công tác đàotạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vàTrường Hải quan Việt Nam.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức quảnlý công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

8. Thực hiện công tác hợp tác quốc tếvề đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam.

9. Đầu mối cung cấp dịch vụ đào tạovà tư vấn đào tạo về chính sách pháp luật, nghiệp vụ hải quan cho các đối tượngcó nhu cầu.

10. Thực hiện công tác quản lý họcviên.

11. Tổ chức đánh giá kết quả các khóađào tạo, bồi dưỡng báo cáo Ban Giám hiệu.

12. Thực hiện công tác giáo vụ.

13. Thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ,chứng nhận cho các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chứng chỉ, chứng nhận theo quy định.

14. Quản lý viên chức, tài sản, tàiliệu của phòng theo phân cấp.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược Hiệu trưởng giao.

B. CƠ CẤUTỔ CHỨC

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đào tạo,các Khoa thuộc Trường Hải quan Việt Nam được thành lập các Tổ bộ môn.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thểcác Tổ thuộc Khoa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam.

2. Các Khoa có Trưởng Khoa và một sốPhó Trưởng Khoa; Phòng Đào tạo và Quản lý học viên có Trưởng Phòng và một sốPhó Trưởng Phòng; Văn phòng có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.

3. Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, ChánhVăn phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam và trướcpháp luật về toàn bộ hoạt động của Khoa, Phòng và Văn phòng.

Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Phòng,Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa,Trưởng Phòng, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, cách chức đối với các chức danh lãnh đạo Khoa, Phòng, Văn phòng và cácchức danh khác của các Khoa, Phòng, Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Namthực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởngBộ Tài chính.

5. Biên chế của các Khoa, Phòng vàVăn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam do Hiệu trưởng Trường Hải quan ViệtNam quyết định trong tổng số biên chế được giao.

D. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Khoa,Phòng, Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếpvà toàn diện của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam.

2. Đối với các Khoa, Phòng, Văn phòngthuộc Trường Hải quan Việt Nam là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệmvụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong và ngoàiNgành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy nhiệm củaHiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam./.