ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC DỰ ÁNHỖ TRỢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 - 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy địnhquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại tờ trình số 62/TTr-KHCN ngày 08/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quảnghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các dự án hỗ trợ khoa học côngnghệ năm 2011 - 2012 có danh sách kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổchức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng cácđề tài, dự án nói trên và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các đơn vị nhận chuyển giao cótrách nhiệm triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; địnhkỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1­.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

DANH SÁCH

CÁCDỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO, ÁP DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên đề tài, dự án

Tên cơ quan, đơn vị thực hiện

Kết quả đánh giá

Cơ quan chuyển giao, áp dụng

1

Xây dựng quy trình xác định hàm lượng Bo trong phân bón bằng phương pháp trắc quang so màu trên thiết bị UV-VIS

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Khá

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

2

Xây dựng Website Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Khá

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

3

Áp dụng quy trình chế biến sản phẩm cá Hồi, cá Tầm xông khói tại Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Giang Ly

Khá

Công ty Cổ phần Giang Ly

4

Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu Thư viện điện tử KH&CN Lâm Đồng và mạng thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn

Trung tâm Tin học và KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ

Khá

- Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng;

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lâm Đồng;

- Trường Đại học Đà Lạt;

- Thư viện tỉnh Lâm Đồng.

5

Điều tra tiềm lực khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ

Khá

Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng;

6

Xây dựng nhãn hiệu tập thể Cá nước lạnh Đà Lạt

Phòng Quản lý CN&SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ

Khá

Hiệp hội cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;

7

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Đùi gà khổng lồ (Macrocybe gigantea)

Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Lâm Đồng

Khá

Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Lâm Đồng;

8

Xây dựng website Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

Ban Quản lý Khu CNSH và NN UDCNC Đà Lạt

Khá

Ban Quản lý Khu CNSH và NN UDCNC Đà Lạt

9

Xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả xử lý chất lượng môi trường trang trại chăn nuôi heo kết hợp sản xuất biogas phục vụ trang trại chăn nuôi

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Hà

Khá

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Hà

10

Xây dựng website Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Khá

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

11

Cải tiến hệ thống thu gom màng bọt bể imhoff

Xí nghiệp quản lý nước thải

Khá

Xí nghiệp quản lý nước thải

12

Ứng dụng kỹ thuật trao đổi anionit tách và làm giàu anion CN- trong mẫu nước để xác định định lượng

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Khá

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng

(Danh sách này có 12 đề tài,dự án)