ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN CẢNH QUAN KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5471/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tại Công văn số 97/VNCPT-BCĐBT ngày 19 tháng 02 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 272/TTr-SNV ngày 18 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bànthành phố như sau:

I. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Hồ Quang Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Phó Trưởng ban;

4. Ông Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

5. Ông Quách Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển, Thành viên;

8. Bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Thành viên;

9. Ông Hà Phước Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, Thành viên.

10. Ông Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, Thành viên;

11. Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, Thành viên;

12. Ông Phạm Tứ, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố, Thành viên;

13. Ông Trương Phi Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật thành phố, Thành viên;

14. Ông Võ Văn Sen, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố, Thành viên.

II. Tổ chuyên viên giúp việc:

1. Bà Hoàng Thị Kim Chi, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu phát triển, Tổ trưởng;

2. Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Vũ Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị quận 1, Thành viên;

5. Ông Huỳnh Thiện Triết, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị quận 5, Thành viên;

6. Ông Mai Lê Minh, Chuyên viên Trung tâm Bảo tồn Di tích thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

7. Ông Phạm Tấn Thịnh, Chuyên viên Phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Đỗ Minh Long, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 3, Thành viên;

9. Ông Vũ Đức Hợp, Chuyên viên Phòng Đầu tư sửa chữa, Sở Tài chính, Thành viên;

10. Bà Phan Diệu Chi, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển, Thành viên;

11. Bà Võ Thị Ngọc Dung, Nhân viên kế toán, Viện Nghiên cứu phát triển, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố (trường hợp vì lý do khách quan không thể dự họp, phải có văn bản báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và có ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến buổi họp, không được ủy nhiệm người không liên quan dự họp thay).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúctự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Giám đốc các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và các Ông - Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND. TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-MTu) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân