QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch dự phòng của thành phố ứng phó sự cố máy tính

năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy thành phố thực hiện Kế hoạch dự phòng của thành phố

 ứng phó sự cố máy tính năm 2000

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc đề phòng xử lý và khắc phục ảnh hưởng "sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ quyết định số 226/1999/QD-TTg ngày 10/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ qui định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc đề phòng, xử lý và khắc phục sự cố máy tính năm 2000;

Xét để nghị của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ & Môi trường, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch dự phòng cấp thành phố ứng phó sự cố máy tính năm 2000.

Điều 2. Thành lập Ban chỉ huy thực hiện Kế hoạch dự phòng cấp thành phố ứng phó sự cố máy tính năm 2000 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ huy cấp thành phố) gồm:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về khắc phục sự cố năm 2000;

Phó trưởng ban: Ông Đào Viết Tác, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành phố về khắc phục sự cố năm 2000

Các thành viên:

- Ông Vũ Đình Khang - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố;

- Ông Trần Đồn - Giám đốc Công an thành phố;

- Ông Nguyễn Duy Hạc - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố;

- Ông Phạm Vũ Câu - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Ổng Nguvễn Duy Tược - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

- Ông Nguyễn Văn Vi - Giám đốc Sở Y Tế;

- Ông Nguvễn Tất Tạo - Giám đốc Sở Giao thông - Công chính;

- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Ông Lương Duyên Nhất - Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố;

- Ông Bùi Quang Tác - Giám đốc Bưu điện thành phố;

- Ông Nguyễn Kim Hưng - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng;

- Ông Phạm Văn Hoạch- Giám đốc Cảng vụ Hải Phòng;

- Ông Phùng Thảo - Giám đốc Đài Phát thanh & truyền hình Hải Phòng.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ huy cấp thành phố là Ban chỉ đạo thành phố về khắc phục sự cố năm 2000. Trụ sở làm việc: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền Hải Phòng.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo thành phố về khắc phục sự cố năm 2000 thực hiện trách nhiệm Văn phòng thường trực của Ban chỉ huy cấp thành phố.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị thành lập Ban chỉ huy thực hiện Kế hoạch dự phòng ứng phó sự cố máy tính năm 2000 của mình (sau đây gọi tắt là Ban chỉ huy cơ quan, đơn vị).

Trưởng Ban chỉ huy cơ quan, đơn vị là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc đại diện lãnh đạo của cơ quan, đơn vị được ủy quyền. Thành phần của Ban chỉ huy cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ định.

Điều 4. Ban chỉ huy cấp thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc thực hiện Kế hoạch dự phòng thành phố.

Ban chỉ huy cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc thực hiện Kế hoạch dự phòng của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 5. Trưởng ban chỉ huy cấp thành phố thực hiện Kế hoạch dự phòng ứng phó sự cố máy tính năm 2000, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị và các cơ quan đơn vị có liên quan./.