ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔSUNG MỨC TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1720/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2007 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điềucủa Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chínhsách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số: 1720/QĐ-UBND ngày 24 tháng9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức trợcấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số: 1345/LĐTBXH-TTr ngày 08 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay quy định bổ sung tại khoản 1.1mục 1, phần II, Điều 1 Quyết định số: 1720/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúpcho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

“Ngoài được hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượngthuộc các tiết a, b, c, d điểm 1; tiết a, b, c, d, đ điểm 2; tiết a, b điểm 3nêu trên; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nuôi dưỡng;người tàn tật trong hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng không cókhả năng tự phục vụ; trẻ em là con của người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đượchưởng thêm các khoản trợ giúp sau:

a) Các đối tượng đang học văn hóa, học nghề đượcmiễn, giảm học phí, được cấp sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định của phápluật.

b) Khi chết được hỗ trợ mai táng phí mức 2.000.000đồng/người.

c) Các đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Nhànước quản lý, ngoài các khoản trợ giúp nêu trên còn được:

- Trợ cấp để mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ chosinh hoạt đời sống thường ngày;

- Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường;riêng người nhiễm HIV/AIDS được điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 150.000đồng/người/năm;

- Trợ cấp vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đốitượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ”.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cácđơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Phòng NV-LĐXH huyện, thị xã;
- PVPTH;
- Lưu: VT, P.VX

CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại