ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY HOẠCH BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂNCƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2013-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾNNĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch bố trí, ổn địnhdân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trídân cư các vùng: "Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cưtự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thựchiện quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới trên địa bàn tỉnh BìnhPhước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp & PTNT tại Tờ trình số 239/TTr-SNN ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch bốtrí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020".

Điều 2. Các ông, bà ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhcó liên quan, Chủ tịch UBND huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 2;
- LĐVP, Phòng: KTN;
- Lưu: VT (qd 27-013).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY HOẠCH BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊNGIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2013-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Ban Chỉ đạo thựchiện quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchiatrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 được thành lậptheo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắtlà BCĐ-QH BTDCBG) nhằm giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc bốtrí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Ban Chỉ đạo hoạtđộng theo nguyên tắc tập thể, bàn bạc, thảo luận để triển khai thực hiện cácnội dung quy định tại Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xãbiên giới Việt Nam-Campuchia đến năm 2015 và Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí, dân cư cácvùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừngđặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; (sau đây gọi tắt là QHBTDCBG).

Từng thành viên Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch theo chứcnăng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trướcTrưởng ban về kết quả thực hiện.

Cơ quan Thường trực, giúp việc choBan Chỉ đạo là Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là SởNN & PTNT) do Giám đốc Sở là Phó Ban Thường trực được sử dụng con dấu, tàikhoản và Chi cục Phát triển nông thôn thuộc sở để thực hiện nhiệm vụ của BanChỉ đạo tại Quy chế này.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai lập Quyhoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàntỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trình UBND tỉnhphê duyệt.

Quán triệt, phổ biến nội dung Quyhoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàntỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm,5 năm để thực hiện bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchiatrên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướngdẫn lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai việc thực hiện các nội dung quyhoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàntỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ đạo triển khai thực hiện cóhiệu quả bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địabàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giáviệc thực hiện bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchiatrên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan Thường trực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn là Cơ quan Thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện lập, thẩm định quy hoạch bố trí, ổn địnhdân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giaiđoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kếhoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình bố trí, ổn định dân cư cácxã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài Chính dự trùkinh phí cho Ban Chỉ đạo hoạt động.

- Tập hợp kế hoạch hàng năm, 5 nămvà phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốnhàng năm và 5 năm.

- Làm nhiệm vụ Thường trực cho BanChỉ đạo gồm: Tổng hợp kịp thời các báo cáo kết quả tiến độ triển khai thựchiện, đề xuất với Ban Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình triểnkhai thực hiện quy hoạch nhằm xử lý các tồn tại, vướng mắc kịp thời, chuẩn bịcác nội dung báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan trung ương, Tỉnh ủy,Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 5. Nhiệm vụ của cácthành viên Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy cơ quan của thành viên đó để thựchiện nhiệm vụ theo sự phân công như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - PhóChủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệmtoàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về hoạtđộng của Ban Chỉ đạo.

Chủ trì hoặc ủy quyền các cuộc họp,chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện đầy đủ các nhiệmvụ của Ban Chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Văn Tới - Giámđốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Thường trực.

Giúp trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cáccuộc họp, điều hành công việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủyquyền.

Hướng dẫn quy trình thực hiện bốtrí, ổn định dân cư theo nội dung Quyết định số 1178/QĐ-TTg Quyết định số 1176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất nhu cầu đầu tư phát triểnlĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các xãbiên giới theo hướng tiêu chí xây dựng chương trình nông thôn mới.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình -Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nôngnghiệp & PTNT đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch vốn đầu tư hỗ trợ từ Chươngtrình bố trí, ổn định dân cư các vùng theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn xâydựng cơ bản tập trung hàng năm, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí vốn đểđầu tư chương trình.

4. Ông Trần Văn Mi - PhóGiám đốc Sở Tài chính: Thành viên.

Cân đối nguồn vốn sự nghiệp hàngnăm, tham mưu UBND tỉnh bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo.

Hướng dẫn sử dụng các nguồn vốn,thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định của nhà nước.

5. Ông Nguyễn Hoàng Hùng -Giám đốc Sở Xây dựng: Thành viên.

Hướng dẫn việc thực hiện các nộidung liên quan đến quy hoạch, thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Hướng dẫn, đề xuất các giải phápthực hiện quy hoạch nhằm đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch nông thôn, đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng.

6. Ông Phan Minh Tuấn -Trưởng phòng QLGT - Sở Giao thông vận tải: Thành viên

Giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn quytrình đầu tư xây dựng công trình giao thông vừa và nhỏ trên địa bàn xã biêngiới, lồng ghép các chương trình, dự án giao thông nông thôn theo quy hoạch, kếhoạch, đề án, dự án… thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Giúp đề xuất và nhu cầu đầu tư pháttriển về xây dựng giao thông trên địa bàn xã biên giới.

7. Ông: Trần Công Vinh - Ρ.Trưởng phòng PA 61 - Công an tỉnh: Thành viên.

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, quảnlý nhân hộ khẩu và quản lý trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã biên giới.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự xã hội và các tộiphạm xuyên quốc gia.

8. Ông Nguyễn Văn Phương -Phó chính ủy BCH-BĐBP tỉnh: Thành viên.

Giúp Ban Chỉ đạo lồng ghép cácchương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng theo quy hoạch, kếhoạch, đề án, dự án,… thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Hướng dẫn thực hiện quy chế khu vựcbiên giới theo Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/08/2000 của Chính phủ.

9. Ông Trần Minh Quân - PhóChỉ huy quân sự Bộ CHQS tỉnh: Thành viên.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh xây dựng chốt, lực lượng dân quân cụm dân cư biên giới, chỉ đạo lựclượng phối hợp với Biên phòng, Công an hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới giữvững an ninh - chính trị, trật tự xã hội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phối hợp và hướng dẫn UBND cáchuyện: Lộc Ninh, Bù Đốp; Bù Gia Mập tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giữvững quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới luôn được ổn định.

10. Ông Trần Văn Thu - Chủtịch UBND huyện Lộc Ninh; Ông Điểu Điều - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập;Ông Đặng Thế Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp: Thành viên Ban Chỉ đạo:

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môncủa huyện, xã tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch bố trí, ổnđịnh dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

Tăng cường huy động các nguồn lựctừ ngân sách huyện, vốn lồng ghép các chương trình dự án, vốn hợp pháp khác đểthực hiện hỗ trợ xây dựng bố trí ổn định dân cư các xã biên giới theo quyhoạch, kế hoạch được duyệt.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNGTÁC

Điều 6. Chế độ hội họp.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng 1lần, trường hợp không họp các thành viên gửi báo cáo về Cơ quan Thường trực BanChỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trường hợp cần thiết Ban Chỉ đạo có thểtriệu tập họp bất thường.

Trưởng ban quyết định mời thêm cácđại biểu không thuộc thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự các cuộc họp của BanChỉ đạo khi cần thiết.

Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phảiđược thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 3 ngày làmviệc. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ýkiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Kết luận của Trưởng Ban hoặc PhóTrưởng ban Thường trực (khi được ủy quyền) được thông báo tới các thành viênBan Chỉ đạo và UBND các huyện bằng thông báo của Cơ quan Thường trực.

Điều 7. Chế độ thông tin báocáo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụđược phân công định kỳ 6 tháng và cả năm và những báo cáo đột xuất theo yêu cầucủa Trưởng Ban.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình bố tríổn định dân cư biên giới trên toàn tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Tỉnhủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương liênquan.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉđạo trực tiếp của UBND tỉnh.

Quan hệ công tác của Ban Chỉ đạovới các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội là mối quan hệ phối hợp.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểmtra, giám sát các sở, ngành, UBND cấp huyện, về việc thực hiện nội dung quyhoạch bố trí, ổn định dân cư biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Quy định về sử dụngcon dấu trong điều hành.

Trưởng ban khi ký, đóng dấu các vănbản của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực và cácthành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình khi ký, đóng dấu các vănbản do Ban Chỉ đạo phân công.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các thành viên BanChỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 3 huyện,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chứcthực hiện các quy định nêu tại Quy chế này.

Điều 11. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo theo dõi việc thựchiện Quy chế, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng ban xem xét, giảiquyết.

Điều 12. Trong quá trìnhhoạt động, nếu có những nội dung trong Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cầnsửa đổi, bổ sung thì các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời phản ánh cho Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét,trình UBND tỉnh quyết định./.