ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Bản quy định tạm thời về công tác khen thưởng

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về công tác khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 432/TĐKT ngày 17/9/1998 của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Bản quy định tạm thời về công tác khen thưởng.

Bản quy định này được thực hiện từ ngày 01/10/1998, đến khi có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính.

Quyết định này thay thế Quyết định số 60/QĐ-UB ngày 04/6/1998 của UBND tỉnh về công tác Thi đua khen thưởng. Những quy định trước đây trái với Bản quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng